Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Dostawa materiałów promocyjno-biurowych na potrzeby projektu pn. Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie

 

Barlinek, dnia 05 grudnia 2017 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Zadanie:

Dostawa materiałów promocyjno-biurowych na potrzeby projektu pn. „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie” w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

im. Kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro”

ul. Szosowa 2

74-320 Barlinek

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze późn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto.

3. Przedmiot zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres opisano w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Wizualizacje tablic informacyjnych stanowią wzory nr 1 i 2.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Priorytet: 8 Edukacja

Działanie: 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych

Tytuł projektu: „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie”

4. Termin wykonania zamówienia:

Realizacja usług odbędzie się w terminie i wg harmonogramu ustalonym przez Zmawiającego po wyłonieniu oferty i podpisaniu umowy.

5. Wspólny słownik Zamówień (CPV)

CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia, jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków

Dla potwierdzenia spełnienia wymienionych kryteriów Oferent:

 1. przedstawi Formularz ofertowy cenowej (załącznik nr 1)

Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Niespełnienie jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

7. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryterium cena: 100%.

Punkty przyznane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C (przyznana liczba punktów) = (Cmin : C0) x 100

Gdzie:

C0 - cena Wykonawcy,

Cmin - minimalna cena spośród ważnych ofert

Maksymalna ostateczna ocena punktowa oferty (Cena oferty): 100 pkt.

Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do 13.12.2017 r. do godz. 12:00, w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro”, ul. Szosowa 2; 74-320 Barlinek.

Wymaga się, aby oferta została zamieszczona w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na adres jednostki prowadzącej postępowania oraz będą posiadać oznaczenie:

OFERTA

Dostawa materiałów promocyjno-biurowych na potrzeby projektu

pn. „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie”

 

Koperta wewnętrzna będzie opatrzona dodatkowo nazwą i adresem wykonawcy w celu odesłania oferty w przypadku złożenia oferty po terminie.

W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia, natomiast w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa - musi ono być potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez notariusza.

Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, a wszystkie strony oferty parafowane przez te osoby.

Zaleca się aby:

 1. oferta była trwale spięta.

 2. strony oferty były ponumerowane.

Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę

 1. Informacja o możliwości odstąpienia od wyboru oferty:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

 1. Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami:

Kazimierz Siarkiewicz tel. 95 746 1064 w godz. 800- 1500 , e-mail: zspnr1barlinek@wp.pl

 1. Termin związania ofertą

14 dni od upływu terminu składania ofert.

 1. Określenie warunków zmian umowy

Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdują się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmiany postanowień treści umowy w stosunku do treści oferty, Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

13. Informacje o formalnościach:

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert, zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się? o udzielenie zamówienia, o wynikach postepowania, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej.

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawca? po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

 3. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

 5. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą? od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacja? umowy na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i mogą? ulegać opóźnieniom.

 

 

 

 

W załączeniu:

 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2

 3. Wzór umowy - załącznik nr 3

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

0x01 graphic

 

4

 

 

0x01 graphic

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18.12.2017.15.35.17 PROTOKA A 18.12.2017 R. (PDF, 499.24Kb) 2017-12-18 15:35:17 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Wojciechowska

Data wytworzenia:
06 gru 2017

Osoba dodająca informacje

Marta Wojciechowska

Data publikacji:
06 gru 2017, godz. 12:40

Osoba aktualizująca informacje

Marta Wojciechowska

Data aktualizacji:
18 gru 2017, godz. 15:35