Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu:

 1. W zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 2. W zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 3. Ze względu na prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych;
 4. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy;
 5. W zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw oraz które zostały wytworzone przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem, realizowanych przez Urząd;
 6. W zakresie informacji sektora publicznego objętych prawami własności przemysłowej;
 7. W zakresie informacji sektora publicznego do których prawa autorskie i prawa pokrewne oraz prawa do baz danych przysługują podmiotom innym niż Starostwo Powiatowe w Myśliborzu.

Informacje sektora publicznego podlegające ponownemu wykorzystywaniu

 1. Udostępnione w systemie teleinformatycznym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 2. Przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wniosek wnosi się w przypadku, gdy:

 1. Informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu lub w portalu danych;
 2. Informacja sektora publicznego została udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu lub w portalu danych i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie bądź nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. Informacja sektora publicznego będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 4. Informacja sektora publicznego została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 ust. 3 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można złożyć:

 • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP
 • pocztą elektroniczną na adres: starostwo@powiatmysliborski.pl
 • w formie pisemnej na adres:
  Starostwo Powiatowe w Myśliborzu,
  ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz.

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 ustawy, tj. powinien zawierać: 

 • nazwę podmiotu zobowiązanego,
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 • wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania,
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych,
 • wskazanie: sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania co do zasady bezpłatnie.

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Urząd może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, udostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu obejmują:

 1. Obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Starostwa Powiatowego w Myśliborzu;
 2. Obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej;
 3. Obowiązek poinformowania o zakresie odpowiedzialności Starostwa Powiatowego w Myśliborzu za wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu może określić inne warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych w inny sposób niż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu lub w portalu danych.

Inne warunki mogą być określone, jeżeli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. Wówczas Urząd określi w szczególności warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Informacja o odpowiedzialności Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie udostępnionej informacji sektora publicznego.

Środki odwoławcze

Wnioskodawca, który otrzymał od Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Starosta Myśliborski w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, a także decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Starostę Myśliborskiego.

W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia – za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego – skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
klauzula informacyjna otwarte dane (PDF, 203.18Kb) 2023-02-21 14:45:11 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Szóstka

Data wytworzenia:
21 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Ewelina Szóstka

Data publikacji:
21 lut 2023, godz. 13:11

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Szóstka

Data aktualizacji:
22 lut 2023, godz. 07:21