Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Informacja dla osób niesłyszących

Informacja o sposobie komunikowania się z Starostwem Powiatowym w Myśliborzu dla osób uprawnionych

(niesłyszących, niedosłyszących, głuchoniemych)

Mając na uwadze przepisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Starostwo Powiatowe w Myśliborzu informuje, że osoby uprawnione mogą komunikować się z urzędem za pośrednictwem :

·         osoby przybranej - należy przez to rozumieć osobę, która ukończył 16 lat i została wybrana przez osobą uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną udzielania jej pomocy w załatwieniu spraw. Osoba przybrana udzielająca pomocy w załatwieniu sprawy winna posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport albo, w przypadku osób niepełnoletnich nie posiadających dowodu osobistego ani paszportu, ważną legitymację szkolną), celem przedstawienia go do wglądu na żądanie urzędnika załatwiającego sprawę.

·         tłumacza PJM - polskiego języka migowego

·         tłumacza SJM - system języka migowego

·         tłumacz przewodnik - dla osoby głuchoniewidomej, nazwany w ustawie tłumaczem SKOGN

Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym urząd 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwić sprawę w urzędzie.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Urząd po dokonaniu zgłoszenia zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, zawiadomi osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.

Zgłoszenia dokonać można:

·         e-mailem na adres : starostwo@powiatmysliborski.pl; bok@powiatmysliborski.pl 

·         tel. stacjonarny: 95 747 20 21

·         fax: 95 747 31 53

Wniosek o skorzystanie z tłumacza j. migowego

Rejestr tłumaczy języka migowego -Województwo Zachodniopomorskie: /pliki/powiatmysliborski/pliki/Rejestr_tlumaczy_jezyka_migowego.pdf