Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Tag: uchwała rady


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia odwołania Radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-08-22 12:29:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej i ustalenia składu osobowego 2014-12-09 14:35:37
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2014-12-09 14:38:13
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu 2014-12-09 14:40:35
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2014-12-09 14:42:25
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2014-12-09 14:43:50
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości obowiązujących w 2015 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów 2014-12-09 14:46:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2014-12-09 14:48:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-12-09 14:50:15
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027 2014-12-09 14:52:47
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2015 roku 2014-12-30 09:14:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2015 rok 2015-01-21 08:00:41
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok 2015-01-21 08:01:57
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2015 rok 2015-01-21 08:07:17
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2015-01-21 08:09:17
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz zamiaru likwidacji Bursy Międzyszkolnej wchodzącej w jego skład 2015-01-21 08:10:42
Projekt uchwały w spawie odwołania Starosty Myśliborskiego 2016-01-15 12:34:01
Projekt uchwały w sprawie powołania Starosty Myśliborskiego 2016-01-15 12:36:01
Projekt ustawy w sprawie powołania Wicestarosty Myśliborskiego 2016-01-15 12:37:58
Projekt ustawy w sprawie powołania członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2016-01-15 12:39:02
Projekt ustawy w sprawie powołania członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2016-01-15 12:40:47
Projekt ustawy w sprawie powołania członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2016-01-15 12:41:11
Projekt ustawy w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz nowego prawa jazdy, osób zobowiązanych do ich wymiany z powodu zmian administracyjnych 2016-01-15 12:42:54
Projekt uchwał w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2016-2018 2016-01-15 12:44:07
projekt uchwały w sprawie przyjecia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2016-2018 2016-03-10 13:38:35
projekt uchwały w sprawie rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Debnie za 2015 rok 2016-03-10 13:42:30
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mysliborskiego 2016-03-10 13:44:30
projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2016-03-10 13:45:22
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu myśliborskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu myśliborskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji 2016-04-19 08:17:19
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" 2016-04-19 08:19:40
Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-04-19 08:21:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2016-04-26 09:45:40
Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 2016-06-14 09:47:29
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za rok 2015 2016-06-14 09:50:37
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu 2016-06-14 09:53:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 2016-06-14 10:03:17
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat 2016-06-14 10:09:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2016-06-14 10:11:05
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2016-06-14 10:13:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 2016-06-14 10:20:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2016-06-14 10:38:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu 2016-06-14 10:40:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2016-06-14 10:42:29
Projekt Uchwały Rady Powiaty w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-06-14 10:44:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2016-06-14 10:47:29
projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-06-16 09:00:34
projekt uchwały w sprawie likwidacji Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie 2016-07-26 13:48:32
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-07-26 13:49:29
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2016-07-26 13:51:08
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego 2016-07-26 13:52:00
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2016-07-26 13:52:35
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2016-07-26 13:53:15
Projekt uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2017 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usunietego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2016-09-21 08:51:25
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski 2016-09-21 09:03:33
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-09-21 09:07:47
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-09-21 09:11:36
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 2018-08-16 08:57:16
projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowogródek Pomorski zarządzania drogą powiatową 2018-08-16 08:57:48
Sprawozdanie Starosty Myśliborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok 2015-01-21 08:12:19
UCHWAŁA NR XLIII/394/2013 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2014 rok 2014-01-07 12:10:17
Uchwała Rady Powiatu Nr XLVI/295/2017 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok 2018-01-22 08:51:32
Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2019 rok 2019-02-01 09:44:20
Uchwała Nr XVIII/165/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok 2020-05-08 11:01:44
XXIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 września 2016 roku 2016-09-22 09:01:10
Uchwała Nr XXXV/241/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania 2021-07-06 14:36:17
Uchwała Nr XXXV/244/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2030 2021-07-06 14:46:23
Uchwała Nr XXXV/242/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok 2021-07-06 14:39:24
Uchwała Nr XXXV/245/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 2021-07-06 14:48:51
Uchwała Nr XXXV/243/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2020 rok 2021-07-06 14:41:40
Uchwała Nr XXXV/246/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok 2021-07-06 14:50:46
Uchwała Nr XXXV/247/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Myślibórz, z przeznaczeniem na odtworzenie budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku pożaru w miejscowości Golczew gmina Myślibórz 2021-07-06 14:53:00
Uchwała Nr XXXV/248/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” 2021-07-06 14:57:49
Uchwała Nr XXXV/249/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2021-07-06 14:59:19
Uchwała Nr XXXV/250/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych 2021-07-06 15:00:56
Uchwała Nr XXXV/251/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Myśliborskiego w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży szkół ponadpodstawowych w Powiecie Myśliborskim” 2021-07-06 15:03:24
Uchwała Nr XXXV/252/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do zrealizowania przebudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2152Z odcinek Ożar-Dziedzice 2021-07-06 15:05:21
Uchwała Nr XXXV/253/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Boleszkowice oraz użytkowników drogi powiatowej nr 2137Z 2021-07-06 15:06:57
UCHWAŁA NR XLII/377/2013 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" 2013-12-04 17:45:32
UCHWAŁA NR XLII/378/2013 w sprawie uczestniczenia Powiatu Myśliborskiego w realizacji projektu "ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I" 2013-12-04 17:47:07
UCHWAŁA NR XLII/379/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2013 roku 2013-12-04 17:48:44
UCHWAŁA Nr XLII/380/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013 - 2027 2013-12-04 17:49:44
UCHWAŁA NR XLII/381/2013 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-12-04 17:50:43
UCHWAŁA NR XLII/382/2013 w sprawie przystąpienia do partnerskiego, pilotażowego projektu pn.: "Najlepszy w zawodzie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-12-04 17:51:56
UCHWAŁA NR XLII/383/2013 w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu 2013-12-04 17:53:01
UCHWAŁA NR XLIII/384/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego. 2014-01-07 11:30:20
UCHWAŁA NR XLIII/385/2013 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2014-01-07 11:31:27
UCHWAŁA NR XLIII/386/2013 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2014 roku 2014-01-07 11:32:42
UCHWAŁA NR XLIII/387/2013 w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia 2014-01-07 11:33:41
UCHWAŁA NR XLIII/388/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego 2014-01-07 11:34:39
UCHWAŁA NR XLIII/389/2013 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 2014-01-07 11:35:19
UCHWAŁA NR XLIII/390/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu 2014-01-07 11:36:19
UCHWAŁA NR XLIII/391/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2014-01-07 11:38:57
UCHWAŁA NR XLIII/392/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2014-01-07 11:51:04
UCHWAŁA NR XLIII/393/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-01-07 11:52:08
UCHWAŁA NR XLIII/394/2013 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2014 rok 2014-01-07 11:53:35
UCHWAŁA NR XLIII/395/2013 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 2014-01-07 11:54:29
UCHWAŁA NR LV/441/2014 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-09-02 10:32:00
UCHWAŁA NR LV/442/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2014-09-02 10:33:26
UCHWAŁA NR LV/444/2014w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-09-02 10:38:45
UCHWAŁA NR LV/445/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027 2014-09-02 10:45:23
UCHWAŁA NR XLIV/396/2014 w sprawie programu postępowania naprawczego Powiatu Myśliborskiego 2014-02-06 13:04:37
UCHWAŁA NR XLIV/397/2014 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-02-06 13:06:04
UCHWAŁA NR XLIV/398/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego 2014-02-06 13:07:27
UCHWAŁA NR XLIV/399/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu 2014-02-06 13:08:25
UCHWAŁA NR XLIV/400/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2014-02-06 13:09:24
UCHWAŁA NR XLIV/401/2014 w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2015. 2014-02-06 13:10:40
UCHWAŁA NR XLIV/402/2014 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2014 rok 2014-02-06 13:12:12
UCHWAŁA NR XLIV/403/2014 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania 2014-02-06 13:13:31
UCHWAŁA NR XLIV/404/2014 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie 2014-02-06 13:14:15
UCHWAŁA NR XLIV/405/2014 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-02-06 13:15:00
UCHWAŁA NR XLIV/406/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2014-02-06 13:15:44
UCHWAŁA NR XLIV/407/2014 w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2014-02-06 13:16:34
UCHWAŁA NR XLIV/408/2014 w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu 2014-02-06 13:17:22
UCHWAŁA NR LV/443/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku 2014-09-02 10:35:13
UCHWAŁA NR XLV/410/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2014 2014-02-21 09:42:44
UCHWAŁA NR XLVI/411/2014 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2014-04-03 07:59:11
UCHWAŁA NR XLVI/412/2014 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za posiłki w stołówce Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2014-04-03 08:01:03
UCHWAŁA NR XLVI/413/2014 w sprawie dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2014-04-03 08:02:57
UCHWAŁA NR XLVI/414/2014 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku 2014-04-03 08:16:15
UCHWAŁA NR XLVI/415/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu 2014-04-03 08:17:51
UCHWAŁA NR XLVI/416/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2014-04-03 08:21:47
UCHWAŁA NR XLVI/417/2014 w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej o nazwie Bursa Międzyszkolna w Myśliborzu oraz utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2014-04-03 08:34:15
UCHWAŁA NR XLVI/418/2014 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz zakresu i trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji 2014-04-03 08:37:33
UCHWAŁA NR XLVI/419/2014 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-04-03 08:41:40
UCHWAŁA NR XLVI/420/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027 2014-04-03 08:53:46
UCHWAŁA NR XLVII/421/2014 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 2014-04-29 07:26:33
UCHWAŁA NR XLVII/422/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom powołanym do udziału w jej pracach 2014-04-29 07:28:39
UCHWAŁA NR XLVIII/423/2014 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2014-05-23 11:51:54
uchwała unieważniona - UCHWAŁA NR XLVIII/424/2014 w sprawie określenia rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2014-05-23 11:53:35
UCHWAŁA NR XLVIII/425/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027 2014-05-23 11:56:27
UCHWAŁA NR XLIX/426/2014 w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, założenia Podstawowej Szkoły Specjalnej w Smolnicy wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy do Zespołu Szkół w Smolnicy oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół w Smolnicy na Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy 2014-05-30 10:52:58
UCHWAŁA NR XLIX/427/2014 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-05-30 10:54:55
UCHWAŁA NR L/428/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok 2014-06-26 10:00:15
UCHWAŁA NR L/429/2014 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2013 rok 2014-06-26 10:01:53
UCHWAŁA NR L/430/2014 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 2014-06-26 10:03:37
UCHWAŁA NR L/431/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2014-06-26 10:04:23
UCHWAŁA NR L/432/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej drogę od Gminy Nowogródek Pomorski 2014-06-26 10:05:13
UCHWAŁA NR L/433/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2014-06-26 10:06:05
UCHWAŁA NR LI/434/2014 w sprawie oświadczenia w przedmiocie uczczenia 15-lecia utworzenia Powiatu Myśliborskiego 2014-07-03 10:52:11
UCHWAŁA NR LII/435/2014 w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania samorządu województwa w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo ? Terapeutycznej w Dębnie 2014-07-07 11:29:27
UCHWAŁA NR LIII/436/2014 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu 2014-07-23 11:53:17
UCHWAŁA NR LIII/437/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2014-07-23 11:54:45
UCHWAŁA NR LIV/438/2014 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2014-08-20 14:29:09
UCHWAŁA NR LIV/439/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego i nadania statutu 2014-08-20 14:32:44
UCHWAŁA NR LIV/440/2014 w sprawie utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo ? Terapeutycznej w Dębnie 2014-08-20 14:35:24
UCHWAŁA NR LVI/446/2014 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018" 2014-11-06 09:46:52
UCHWAŁA NR LVI/447/2014 w sprawie przyjęcia ?Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2019? 2014-11-06 09:48:34
UCHWAŁA NR LVI/448/2014 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2014-11-06 09:50:23
UCHWAŁA NR LVI/449/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości od Gminy Boleszkowice 2014-11-06 09:51:25
UCHWAŁA NR LVI/450/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustanowionych za trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego 2014-11-06 09:52:40
UCHWAŁA NR LVI/451/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2014-11-06 09:53:45
UCHWAŁA NR LVI/452/2014 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania 2014-11-06 09:57:54
UCHWAŁA NR LVI/453/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie 2014-11-06 09:59:13
UCHWAŁA NR LVI/454/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku 2014-11-06 10:00:31
UCHWAŁA NR LVI/455/2014 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-11-06 10:02:15
UCHWAŁA NR LVI/456/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027 2014-11-06 10:05:00
Uchwała nr IX/93/2011 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2011-07-26 12:52:46
Uchwała nr IX/94/2011 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-07-26 12:54:17
Uchwała nr IX/95/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2011-2027 2011-07-26 12:57:45
UCHWAŁA NR I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-12-04 11:30:58
UCHWAŁA NR I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-12-04 11:33:54
UCHWAŁA NR I/3/2014 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu 2014-12-04 11:35:08
UCHWAŁA NR I/4/2014 w sprawie wyboru Starosty Myśliborskiego 2014-12-04 11:36:17
UCHWAŁA NR I/5/2014 w sprawie wyboru Wicestarosty Myśliborskiego 2014-12-04 11:37:23
UCHWAŁA NR I/6/2014 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2014-12-04 11:38:30
UCHWAŁA NR II/7/2014 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej i ustalenia składu osobowego 2014-12-23 08:36:18
UCHWAŁA NR II/8/2014 w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2014-12-23 08:37:15
UCHWAŁA NR II/9/2014 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu 2014-12-23 08:38:15
UCHWAŁA NR II/10/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2014-12-23 08:39:22
UCHWAŁA NR II/11/2014 w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2014-12-23 08:40:38
UCHWAŁA NR II/12/2014 w sprawie wysokości obowiązujących w 2015 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów 2014-12-23 08:43:50
UCHWAŁA NR II/13/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2014-12-23 08:44:41
UCHWAŁA NR II/14/2014 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-12-23 08:45:28
UCHWAŁA NR II/15/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027 2014-12-23 08:46:27
UCHWAŁA NR III/16/2014 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2015 roku 2015-01-05 07:45:28
UCHWAŁA NR III/17/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-01-05 07:46:36
UCHWAŁA NR IV/18/2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015 - 2027 2015-02-06 07:16:32
UCHWAŁA NR IV/19/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-02-06 07:17:29
UCHWAŁA NR IV/20/2015 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2015 rok 2015-02-06 07:18:25
UCHWAŁA NR IV/21/2015 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok 2015-02-06 07:19:47
UCHWAŁA NR IV/22/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2015 rok 2015-02-06 07:21:40
UCHWAŁA NR IV/23/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2015-02-06 07:23:11
UCHWAŁA NR IV/24/2015 w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz zamiaru likwidacji Bursy Międzyszkolnej wchodzącej w jego skład 2015-02-06 07:24:12
UCHWAŁA NR IV/25/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2015-02-06 07:25:05
UCHWAŁA NR IV/26/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu 2015-02-06 07:25:54
UCHWAŁA NR V/27/2015 w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną na Uchwałę Nr LIV/438/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-02-19 07:47:33
UCHWAŁA NR V/28/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szkuner Sp. z o. o. w Myśliborzu 2015-02-19 07:48:14
UCHWAŁA NR V/29/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2015-02-19 07:49:07
UCHWAŁA NR V/30/2015 w sprawie odwołania skarbnika powiatu 2015-02-19 07:49:55
UCHWAŁA NR V/31/2015 w sprawie powołania skarbnika powiatu 2015-02-19 07:50:38
UCHWAŁA NR V/32/2015 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2015-02-19 07:51:23
UCHWAŁA NR V/33/2015 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2015-02-19 07:52:09
UCHWAŁA NR V/34/2015 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2015-02-19 07:52:53
UCHWAŁA NR V/35/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2015-02-19 07:53:32
UCHWAŁA NR VI/36/2015 w sprawie odwołania skarbnika powiatu 2015-03-26 11:31:20
UCHWAŁA NR VI/37/2015 w sprawie powołania skarbnika powiatu 2015-03-26 11:32:24
UCHWAŁA NR VI/38/2015 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2015-03-26 11:33:07
UCHWAŁA NR VI/39/2015 w sprawie oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2015-03-26 11:33:54
UCHWAŁA NR VI/40/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2015-03-26 11:34:58
UCHWAŁA NR VI/41/2015 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-03-26 11:35:45
UCHWAŁA NR VI/42/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015 - 2027 2015-03-26 11:36:37
UCHWAŁA NR VII/43/2015 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-04-30 11:24:20
UCHWAŁA NR VII/44/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości drogowych od Gminy Boleszkowice 2015-04-30 11:25:12
UCHWAŁA NR VII/45/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie 2015-04-30 11:25:57
UCHWAŁA NR VII/46/2015 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-04-30 11:26:40
UCHWAŁA NR VII/47/2015 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2015-04-30 11:27:42
UCHWAŁA NR VII/48/2015 w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Gminę Barlinek w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki pod firmą Szpital Barlinek z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego. 2015-04-30 11:28:41
UCHWAŁA NR VII/49/2015 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie zamiaru zbycia udziałów Powiatu Myśliborskiego w Szpital Barlinek Sp. z o.o. 2015-04-30 11:31:48
UCHWAŁA NR VII/50/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ?Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014 ? 2019? 2015-04-30 11:33:06
UCHWAŁA NR VII/51/2015 w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz likwidacji Bursy Międzyszkolnej wchodzącej w jego skład 2015-04-30 11:33:56
UCHWAŁA NR VIII/52/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok 2015-06-29 13:09:09
UCHWAŁA NR VIII/53/2015 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2014 rok 2015-06-29 13:09:56
UCHWAŁA NR VIII/54/2015 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale o przyjęciu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-06-29 13:11:11
UCHWAŁA NR VIII/55/2015 w sprawie nadania numeru porządkowego Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy 2015-06-29 13:18:16
UCHWAŁA NR VIII/56/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2015-06-29 13:19:12
UCHWAŁA NR VIII/57/2015 w sprawie niewyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikającego z umowy o pracę radnego 2015-06-29 13:19:57
UCHWAŁA NR VIII/58/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015 - 2027 2015-06-29 13:21:28
UCHWAŁA NR VIII/59/2015 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2015 ? 2017 2015-06-29 13:23:10
UCHWAŁA NR X/65/2015 w sprawie wysokości obowiązujących w 2016 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów 2015-11-05 10:28:45
UCHWAŁA NR X/66/2015 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu zintegrowanego pn. ?Kontrakt Samorządowy - Lider Pojezierzy? 2015-11-05 11:24:23
UCHWAŁA NR X/67/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-11-05 11:25:50
UCHWAŁA NR X/68/2015 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-11-05 11:27:09
UCHWAŁA NR X/69/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2015-11-05 11:27:56
UCHWAŁA NR X/70/2015 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski 2015-11-05 11:30:41
Uchwała NR XIV-76-2015 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2016 2016-01-13 14:38:16
Uchwała NR XIV-75-2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2016-01-13 14:41:03
Uchwała XIV-77-2015 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2016-01-13 14:42:42
Uchwała Nr XIV-78-2015 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020 2016-01-13 14:45:03
Uchwała NR XIV-79-2015 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku 2016-01-13 14:46:40
Uchwała NR XIV-80-2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku 2016-01-13 14:48:29
Uchwała NR XIV-81-2015 w sprawie wystąpienia Powiatu Myśliborskiego z Zachodniopomoskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie 2016-01-13 14:49:49
Uchwała NR XIV-82-2015 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2016 rok 2016-01-13 14:50:49
Uchwała NR XIV-83-2015 w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 2016-01-13 14:51:49
Uchwała NR XIV-84-2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2016 rok 2016-01-13 14:53:13
Uchwała NR XIV-85-2015 w sprawie powierzenia Gminie Nowogródek Pomorski zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi 2016-01-13 14:54:50
Uchwała NR XIV-86-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej 2016-01-13 14:56:25
Uchwała NR XIV-87-2015 zmieniająca uchwał.ę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2016-01-13 14:58:12
UCHWAŁA NR XVI/96/2016 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-03-09 14:26:10
UCHWAŁA NR XVI/97/2016 w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-03-09 14:27:02
UCHWAŁA NR XVI/98/2016 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-03-09 14:27:42
UCHWAŁA NR XVI/99/2016 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-03-09 14:28:19
UCHWAŁA NR XVI/100/2016 w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej 2016-03-09 14:29:06
UCHWAŁA NR XVI/102/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2016-03-09 14:31:19
Uchwała Nr XVII/103/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2016-2018 2016-04-06 13:57:40
Uchwała Nr XVII/104/2016 w sprawie oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2016-04-06 13:59:08
Uchwała Nr XVII/105/2016 w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2016-04-06 14:00:14
Uchwała Nr XVII/106/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność Starosty Myśliborskiego 2016-04-06 14:01:16
Uchwała Nr XVII/107/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu 2016-04-06 14:02:43
Uchwała Nr XVII/108/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Myśliborzu 2016-04-06 14:04:14
Uchwała Nr XVII/109/2016 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2016 roku 2016-04-06 14:05:52
Uchwała Nr XVIII/110/2016 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działaność pożytku publicznego na rok 2016" 2016-04-29 10:58:45
Uchwała Nr XVIII/111/2016 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskieho na 2016 rok 2016-04-29 11:00:22
Uchwała Nr XVIII/112/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2016-04-29 11:03:31
Uchwała Nr XVIII/113/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu 2016-04-29 11:29:51
UCHWAŁA NR XX/114/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok 2016-06-24 08:54:21
UCHWAŁA NR XX/115/2016 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu 2016-06-24 08:55:26
UCHWAŁA NR XX/116/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 2016-06-24 08:59:36
UCHWAŁA NR XX/117/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do lat 3 2016-06-24 09:00:11
UCHWAŁA NR XX/118/2016 w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2016-06-24 09:01:05
UCHWAŁA NR XX/119/2016 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2016-06-24 09:02:29
UCHWAŁA NR XX/120/2016 w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2016-06-24 09:03:45
UCHWAŁA NR XX/121/2016 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo Administracyjnej w Myśliborzu 2016-06-24 09:04:26
UCHWAŁA NR XX/122/2016 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-06-24 09:05:35
UCHWAŁA NR XX/123/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2016-06-24 09:07:16
UCHWAŁA NR XX/124/2016 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-06-24 09:08:01
UCHWAŁA NR XXIV/135/2016 w sprawie wysokości obowiązujących w 2017 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstapienia od usunięcia pojazdu 2016-10-24 09:15:41
UCHWAŁA NR XXIV/136/2016 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013 r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski. 2016-10-24 09:20:51
UCHWAŁA NR XXIV/137/2016 w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Myśliborzu. 2016-10-24 09:22:40
UCHWAŁA NR XXIV/138/2016 w sprawie kierunku działań Zarządu Powiatu w Myśliborzu w zakresie nie obsadzania stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. 2016-10-24 09:24:19
UCHWAŁA NR XXXVI/196/2017 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku 2017-03-16 08:15:06
UCHWAŁA NR XXXVI/197/2017 w sprawie ustalenia kryteriów i zasad rozpatrywania wniosków dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku 2017-03-16 08:19:02
UCHWAŁA NR XXXVI/198/2017 w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021" 2017-03-16 08:22:57
UCHWAŁA NR XXXVI/199/2017 zmieniająca uchwałę ws. Likwidacji jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2017-03-16 08:26:07
UCHWAŁA NR XXXVI/200/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX1X/350/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 2017-04-04 09:42:39
UCHWAŁA NR XXXVI/201/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziałów Gminy Dębno w Spółce pod nazwą Szpital Dębno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2017-04-04 09:45:13
UCHWAŁA NR XXXVI/202/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego 2017-04-20 11:58:12
UCHWAŁA NR XXXVII/203/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-04-20 12:00:21
UCHWAŁA NR XXXVII/204/2017 w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2018 2017-04-20 12:01:50
UCHWAŁA NR XXXVII/205/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ?Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021? 2017-04-20 12:06:06
UCHWAŁA NR XXXVII/206/2017 w sprawie dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2017-04-20 12:09:13
UCHWAŁA NR XXXVII/207/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2017-04-20 12:12:05
UCHWAŁA NR XXXVII/208/2017 w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2017-04-20 12:14:38
UCHWAŁA NR XXXVII/209/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-04-20 12:16:09
UCHWAŁA NR XXXVII/210/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-04-20 12:17:23
UCHWAŁA NR XXXVII/211/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/350/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 2017-04-20 12:18:38
UCHWAŁA NR XXXVIII/212/2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2017-06-13 10:35:40
UCHWAŁA NR XXXVIII/213/2017 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-06-13 10:37:23
UCHWAŁA NR XXXVIII/214/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-06-13 10:41:13
UCHWAŁA NR XXXVIII/215/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-06-13 10:42:49
UCHWAŁA NR XXXVIII/216/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-06-13 10:44:34
UCHWAŁA NR XXXVIII/217/2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2017-06-13 10:46:35
UCHWAŁA NR XXXVIII/218/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-06-13 10:48:15
UCHWAŁA NR XXXVIII/219/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku 2017-06-13 10:51:03
UCHWAŁA NR XXXVIII/220/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-06-13 10:52:28
UCHWAŁA NR XXXVIII/221/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-06-13 10:53:53
UCHWAŁA NR XXXVIII/222/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-06-13 10:55:02
UCHWAŁA NR XL/223/2017 w sprawie stwierdzenia odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 09:40:32
UCHWAŁA NR XL/224/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 09:41:57
UCHWAŁA NR XL/225/2017 w sprawie stwierdzenia odwołania Członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 09:43:13
UCHWAŁA NR XL/226/2017 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 09:45:35
UCHWAŁA NR XL/227/2017 w sprawie stwierdzenia odwołania Członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 09:47:02
UCHWAŁA NR XL/228/2017 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 09:49:05
UCHWAŁA NR XL/229/2017 w sprawie wskazania etatowego członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 09:50:35
UCHWAŁA NR XL/230/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok 2017-07-10 09:52:22
UCHWAŁA NR XL/231/2017 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok 2017-07-10 09:54:56
UCHWAŁA NR XL/232/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/168/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" 2017-07-10 09:58:26
UCHWAŁA NR XL/233/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-07-10 10:00:03
UCHWAŁA NR XL/234/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-07-10 10:03:12
UCHWAŁA NR XL/235/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 10:05:02
UCHWAŁA NR XL/236/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-07-10 10:07:36
UCHWAŁA NR XL/237/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-07-10 10:09:57
UCHWAŁA NR XL/238/2017 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2017-07-10 10:11:13
UCHWAŁA NR XLI/239/2017 w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-07-19 11:06:23
UCHWAŁA NR XLI/240/2017 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-07-19 11:09:05
UCHWAŁA NR XLI/241/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Myśliborzu w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 w Myśliborzu 2017-07-19 11:10:22
UCHWAŁA NR XLI/242/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dębnie w Branżową Szkołę I stopnia w Dębnie 2017-07-19 11:11:29
UCHWAŁA NR XLI/243/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Barlinku w Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 w Barlinku 2017-07-19 11:12:45
UCHWAŁA NR XLI/244/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy 2017-07-19 11:13:52
UCHWAŁA NR XLI/245/2017 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół funkcjonującego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach 2017-07-19 11:15:14
UCHWAŁA NR XLI/246/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach 2017-07-19 11:16:29
UCHWAŁA NR XLI/247/2017 w sprawie zamiaru założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2017-07-19 11:17:54
UCHWAŁA NR XLI/248/2017 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 roku 2017-07-19 11:19:11
UCHWAŁA NR XLI/249/2017 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-07-19 11:20:38
UCHWAŁA NR XLI/250/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Barlinku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2017-07-19 11:23:27
UCHWAŁA NR XLI/251/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/202/2017 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 marca 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego 2017-07-19 11:25:08
UCHWAŁA NR XLI/252/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/138/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 11 października 2016 roku w sprawie kierunku działań Zarządu Powiatu w Myśliborzu w zakresie nie obsadzania stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2017-07-19 11:26:38
UCHWAŁA NR XLI/253/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/172/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wstrzymania wykonywania niektórych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2017-07-19 11:28:28
UCHWAŁA NR XLI/254/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/204/2017 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2018 2017-07-19 11:32:56
UCHWAŁA NR XLI/255/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie 2017-07-19 11:34:56
UCHWAŁA NR XLI/256/2017 w sprawie powołania Członka Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-07-19 11:36:06
UCHWAŁA NR XLI/257/2017 w sprawie powołania Członka Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-07-19 11:37:32
UCHWAŁA NR XLI/258/2017 w sprawie powołania Członka Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-07-19 11:38:16
UCHWAŁA NR XLI/259/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2017-07-19 11:40:34
UCHWAŁA NR XLI/260/2017 w sprawie powołania Członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2017-07-19 11:42:32
UCHWAŁA NR XLII/261/2017 w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2017-08-04 09:42:12
UCHWAŁA NR XLII/262/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2017-08-04 09:44:36
UCHWAŁA NR XLIII/263/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-09-18 15:15:30
UCHWAŁA NR XLIII/264/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-09-18 15:33:56
UCHWAŁA NR XLIII/265/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku 2017-09-18 15:35:52
UCHWAŁA NR XLIII/266/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2017-09-18 15:38:18
UCHWAŁA NR XLIV/267/2017 w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Tucholskiemu, województwo kujawsko - pomorskie z przeznaczeniem na pomoc w usuwaniu skutków materialnych i społecznych powstałych w wyniku nawałnicy 2017-10-11 08:07:19
UCHWAŁA NR XLIV/268/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-10-11 08:09:26
UCHWAŁA NR XLIV/269/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-10-11 08:11:55
UCHWAŁA NR XLIV/270/2017 w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020" 2017-10-11 08:16:07
UCHWAŁA NR XLIV/271/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 2017-10-11 08:19:22
UCHWAŁA NR XLIV/272/2017 w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Myśliborskiego 2017-10-11 08:22:05
UCHWAŁA NR XLIV/273/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do lat 3 2017-10-11 08:23:38
UCHWAŁA NR XLIV/274/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do lat 3 2017-10-11 08:25:49
UCHWAŁA NR XLV/275/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-11-03 07:46:47
UCHWAŁA NR XLV/276/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-11-03 07:49:43
UCHWAŁA NR XLV/277/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 2017-11-03 07:57:09
UCHWAŁA NR XLV/278/2017 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2017-11-03 08:00:21
UCHWAŁA NR XLV/279/2017 w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2017-11-03 08:03:42
UCHWAŁA NR XLV/280/2017 w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2017-11-03 08:07:38
UCHWAŁA NR XLV/281/2017 w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-11-03 08:10:31
UCHWAŁA NR XLV/282/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 2017-11-03 08:12:15
UCHWAŁA NR XLV/283/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2017-11-03 08:17:25
UCHWAŁA NR XLV/284/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2017-11-03 08:18:40
UCHWAŁA NR XLVI/285/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 2017-12-28 14:28:28
UCHWAŁA NR XLVI/286/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2017-12-28 14:31:39
UCHWAŁA NR XLVI/287/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-12-28 14:33:13
UCHWAŁA NR XLVI/288/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-12-28 14:36:57
UCHWAŁA NR XLVI/289/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 2017-12-28 14:38:45
UCHWAŁA NR XLVI/290/2017 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020 2017-12-28 14:42:30
UCHWAŁA NR XLVI/291/2017 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2018 roku 2017-12-28 14:44:15
UCHWAŁA NR XLVI/292/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu 2017-12-28 14:45:35
UCHWAŁA NR XLVI/293/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2017-12-28 14:46:48
UCHWAŁA NR XLVI/294/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-12-28 14:48:11
UCHWAŁA NR XLVI/295/2017 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok 2017-12-28 14:49:20
UCHWAŁA NR XLVII/296/2018 w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2018-2021" 2018-02-08 10:01:14
UCHWAŁA NR XLVII/297/2018 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-02-08 10:02:35
UCHWAŁA NR XLVII/298/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2018-02-08 10:04:00
UCHWAŁA NR XLVII/299/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-02-08 10:05:52
UCHWAŁA NR XLVII/300/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-02-08 10:15:09
UCHWAŁA NR XLVII/301/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2018-02-08 10:17:37
UCHWAŁA NR XLVII/302/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2018-02-08 10:19:14
UCHWAŁA NR XLVII/303/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2018-02-08 10:20:52
UCHWAŁA NR XLVII/304/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2018-02-08 10:22:46
UCHWAŁA NR XLVII/305/2018 w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa 2018-02-08 10:26:48
UCHWAŁA NR XLVII/306/2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2018 rok 2018-02-08 10:29:21
UCHWAŁA NR XLVII/307/2018 w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 2018-02-08 10:30:38
UCHWAŁA NR XLVIII/308/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2018-03-02 09:02:01
UCHWAŁA NR XLVIII/309/2018 w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa 2018-03-02 09:03:00
UCHWAŁA NR XLVIII/310/2018 w sprawie złożenia oświadczenia dotyczącego utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Barlinku 2018-03-02 09:05:39
UCHWAŁA NR XLIX/311/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2018-05-07 14:34:18
UCHWAŁA NR XLIX/312/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2018 roku 2018-05-07 14:36:51
UCHWAŁA NR XLIX/313/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia kryteriów i zasad rozpatrywania wniosków dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku 2018-05-07 14:39:13
UCHWAŁA NR XLIX/314/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-05-07 14:40:44
UCHWAŁA NR XLIX/315/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 2018-05-07 14:43:17
UCHWAŁA NR XLIX/316/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego instrumentem płatniczym 2018-05-07 14:45:16
UCHWAŁA NR XLIX/317/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielenia dotacji w zakresie ratownictwa wodnego 2018-05-07 14:46:52
UCHWAŁA NR XLIX/318/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-05-07 14:49:23
UCHWAŁA NR XLIX/319/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2018-05-07 14:51:04
UCHWAŁA NR XLIX/320/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 2018-05-07 14:52:46
UCHWAŁA NR XLIX/321/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Myśliborzu 2018-05-07 14:59:21
UCHWAŁA NR XLIX/322/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Myśliborzu 2018-05-07 15:03:13
UCHWAŁA NR XLIX/323/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myśliborzu 2018-05-07 15:07:44
UCHWAŁA NR XLIX/324/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Myśliborzu 2018-05-07 15:13:32
UCHWAŁA NR XLIX/325/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 2018-05-07 15:17:39
UCHWAŁA NR XLIX/326/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku 2018-05-07 15:19:27
UCHWAŁA NR XLIX/327/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Barlinku 2018-05-07 15:22:56
UCHWAŁA NR XLIX/328/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Barlinku 2018-05-07 15:28:00
UCHWAŁA NR XLIX/329/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Barlinku 2018-05-07 15:31:24
UCHWAŁA NR XLIX/330/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Barlinku 2018-05-07 15:34:46
UCHWAŁA NR XLIX/331/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Barlinku 2018-05-07 15:39:26
UCHWAŁA NR XLIX/332/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia zespołu szkół i placówek pod nazwą Centrum Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku 2018-05-07 15:46:03
Uchwała Nr VI/68/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu w Myśliborzu 2019-04-03 07:45:14
Uchwała Nr LVII/383/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 2018-12-31 10:28:00
Uchwała Nr LVII/384/2018 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-12-31 10:29:12
Uchwała Nr XXIII/190/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dębno 2020-08-07 08:01:03
Uchwała Nr XXIII/191/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 22 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033. 2020-08-07 08:03:01
Uchwała Nr XXIII/192/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-08-07 08:04:27
Uchwała Nr XIX/168/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 2020-02-13 13:43:13
Uchwała Nr XIX/169/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-02-13 13:43:55
Uchwała Nr XIX/170/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu 2020-02-13 13:44:25
Uchwała Nr XX/171/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 2020-05-13 08:25:29
Uchwała Nr XX/172/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-05-13 08:26:03
Uchwała Nr XX/173/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku 2020-05-13 08:26:34
Uchwała Nr XX/174/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Św. Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2020-05-13 08:27:05
Uchwała Nr XX/175/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2020-05-13 08:27:43
Uchwała Nr XX/176/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej 2020-05-13 08:28:14
Uchwała Nr XX/177/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Sekretarza Komisji Rewizyjnej 2020-05-13 08:28:47
Uchwała Nr XX/178/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2020-05-13 08:29:16
Uchwała Nr XX/179/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej 2020-05-13 08:30:36
Uchwała Nr XXI/180/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-06-02 10:27:19
Uchwała Nr XXI/181/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku 2020-06-02 10:27:53
Uchwała Nr XXI/182/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Św. Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2020-06-02 10:34:53
Uchwała Nr XXI/183/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku 2020-06-02 10:36:30
Uchwała Nr XXII/184/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania 2020-07-13 09:21:40
Uchwała Nr XXII/185/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok 2020-07-13 09:23:02
Uchwała Nr XXII/186/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2019 rok 2020-07-13 09:23:37
Uchwała Nr XXII/187/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 2020-07-13 09:24:25
Uchwała Nr XXII/188/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-07-13 09:25:22
Uchwała Nr XXII/189/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2020-07-13 09:25:56
Uchwała Nr XXIII/193/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego 2020-08-07 08:05:20
Uchwała Nr XXIII/194/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2020-08-07 08:06:16
Uchwała Nr XXIV/195/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 14 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 2020-09-21 14:03:10
Uchwała Nr XXIV/196/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-09-21 14:03:39
Uchwała Nr XXV/197/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 września 2020 roku w sprawie uchwalenia ?Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030? 2020-10-12 15:12:42
Uchwała Nr XXV/198/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 2020-10-12 15:14:14
Uchwała Nr XXV/199/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-10-12 15:24:09
Uchwała Nr XXV/200/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 września 2020 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2020-10-12 15:27:33
Uchwała Nr XXV/201/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji organizacji Zakładowej NSZZ ?Solidarność? Szpitala w Dębnie im Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. 2020-10-12 15:32:09
Uchwała Nr XXV/202/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu Powiatu Myśliborskiego 2020-10-12 15:43:44
Uchwała Nr XXV/203/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego na okres dwóch lat 2020-10-12 15:47:02
Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu 2019-01-22 12:47:10
Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu oraz ustalenia przedmiotu ich działania 2019-01-22 12:48:00
Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2019-01-22 12:48:38
Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2019-01-22 12:50:00
Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji skarg, wniosków i petycji 2019-01-22 12:52:03
Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2019-01-22 12:57:09
Uchwała Nr II/16/2018 w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2019-01-22 12:57:47
Uchwała Nr II/17/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 2019-01-22 12:58:21
Uchwała Nr III/40/2018 w sprawie przyjęcia od Wojewody Zachodniopomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 2019-01-22 13:22:58
Uchwała Nr II/18/2018 w sprawie wysokości obowiązujących w 2019 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2019-01-22 12:58:54
Uchwała Nr II/19/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2018 roku 2019-01-22 12:59:34
Uchwała Nr II/20/2018 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2019 roku 2019-01-22 13:00:11
Uchwała Nr II/21/2018 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2019-01-22 13:00:43
Uchwała Nr II/22/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2019-01-22 13:01:14
Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie ustalenia wysokości obowiązujących w 2019 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2019-01-22 13:09:48
Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 2019-01-22 13:10:31
Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2019-01-22 13:11:40
Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2019-01-22 13:12:36
Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2019-01-22 13:13:11
Uchwała Nr III/28/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2019-01-22 13:13:45
Uchwała Nr III/29/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2019-01-22 13:14:14
Uchwała Nr III/30/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2019-01-22 13:15:09
Uchwała Nr III/31/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2019-01-22 13:15:53
Uchwała Nr III/32/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2019-01-22 13:17:25
Uchwała Nr III/33/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2019-01-22 13:18:36
Uchwała Nr III/34/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2019-01-22 13:19:13
Uchwała Nr III/35/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2019-01-22 13:19:44
Uchwała Nr III/36/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2019-01-22 13:20:17
Uchwała Nr III/37/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2019-01-22 13:20:47
Uchwała Nr III/38/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2019-01-22 13:21:36
Uchwała Nr III/39/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2019-01-22 13:22:17
Uchwała Nr X/88/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie nieudzielenia dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania 2019-08-01 12:17:32
Uchwała Nr X/89/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok 2019-08-01 12:18:06
Uchwała Nr X/90/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2018 rok 2019-08-01 12:18:46
Uchwała Nr X/91/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033 2019-08-01 12:19:25
Uchwała Nr X/92/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały budżetowej 2019-08-01 12:21:06
Uchwała Nr X/93/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2019 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu myśliborskiego 2019-08-01 12:21:49
Uchwała Nr X/94/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2019 roku 2019-08-01 12:22:18
Uchwała Nr X/95/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2019-08-01 12:22:54
Uchwała Nr X/96/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole i Placówek Oświatowych im. kpt. Andrzeja Romockiego ?Morro? w Barlinku 2019-08-01 12:23:27
Uchwała Nr X/97/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2019-08-01 12:23:56
Uchwała Nr X/98/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Technikum w Smolnicy 2019-08-01 12:24:22
Uchwała Nr X/99/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców gminy Boleszkowice oraz użytkowników drogi nr 2142Z Namyślin ? Kaleńsko (do granicy powiatu) 2019-08-01 12:24:54
Uchwała Nr X/100/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2019-08-01 12:25:26
Uchwała Nr X/101/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Myśliborskiego od dnia 1 września 2019 roku 2019-08-01 12:26:05
Uchwała Nr XI/102/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia odwołania Wicestarosty Myśliborskiego 2019-08-14 12:12:38
Uchwała Nr XI/103/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Myśliborskiego 2019-08-14 12:13:14
Uchwała Nr XI/104/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji skarg, wniosków i petycji 2019-08-14 12:13:44
Uchwała Nr XI/105/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Andrzeja Rudnickiego z członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2019-08-14 12:14:13
Uchwała Nr XI/106/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2019-08-14 12:14:43
Uchwała Nr XI/107/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Andrzeja Królikowskiego z członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2019-08-14 12:15:09
Uchwała Nr XI/108/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2019-08-14 12:15:37
Uchwała Nr XI/109/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2019-08-14 12:17:09
Uchwała Nr XI/110/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-08-14 12:17:38
Uchwała Nr XI/111/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-08-14 12:18:08
Uchwała Nr XI/112/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-08-14 12:19:03
Uchwała Nr XI/113/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-08-14 12:19:32
Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji skarg, wniosków i petycji 2019-08-14 12:20:02
Uchwała Nr XI/115/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-08-14 12:20:31
Uchwała Nr XI/116/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Szpitala w Dębnie im Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. 2019-08-14 12:21:30
Uchwała Nr XI/117/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany regulaminu Społecznej Straży Rybackiej przy PZW Zarząd Okręgu w Gorzowie Wlkp., działającej na terenie Powiatu Myśliborskiego 2019-08-14 12:22:03
Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 2019-05-21 08:04:43
Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-05-21 08:05:27
Uchwała Nr IV/41/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 2019-02-01 07:49:03
Uchwała Nr IV/42/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-02-01 07:50:11
Uchwała Nr IV/43/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2019-02-01 07:50:55
Uchwała Nr IV/44/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2019-02-01 07:51:51
Uchwała Nr IV/45/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2019-02-01 07:52:31
Uchwała Nr IV/46/2019 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy 2019-02-01 07:53:05
Uchwała Nr IV/47/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Smolnicy 2019-02-01 07:54:06
Uchwała Nr IV/48/2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2019-02-01 07:54:40
Uchwała Nr IV/49/2019 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2019 rok 2019-02-01 07:55:37
Uchwała Nr IV/50/2019 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu do pracy w Zespole ds. opracowania programu naprawczego Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. im św. Matki Teresy z Kalkuty 2019-02-01 07:56:31
Uchwała Nr IV/51/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2019-02-01 07:57:12
Uchwała Nr V/52/2019 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku, wniesienie wkładu pieniężnego, podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale 2019-02-19 10:53:05
Uchwała Nr V/53/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 2019-02-19 10:53:50
Uchwała Nr V/54/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-02-19 10:54:21
Uchwała Nr V/55/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2019-02-19 10:54:55
Uchwała Nr VI/56/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 2019-04-03 07:35:16
Uchwała Nr VI/57/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-04-03 07:35:56
Uchwała Nr VI/58/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2019-04-03 07:36:34
Uchwała Nr VI/59/2019 w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego 2019-04-03 07:37:07
Uchwała Nr VI/60/2019 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020 2019-04-03 07:38:07
Uchwała Nr VI/61/2019 w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku 2019-04-03 07:38:56
Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2019-04-03 07:41:00
Uchwała Nr VI/63/2019 w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania ?Raportu o stanie Powiatu Myśliborskiego? 2019-04-03 07:41:38
Uchwała Nr VI/64/2019 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013 r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski 2019-04-03 07:42:30
Uchwała Nr VI/65/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2019-04-03 07:43:21
Uchwała Nr VI/66/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2019-04-03 07:43:57
Uchwała Nr VI/67/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2019-04-03 07:44:33
Uchwała Nr VI/69/2019 w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji skarg, wniosków i petycji 2019-04-03 07:46:04
Uchwała Nr VI/70/2019 w sprawie powołania członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2019-04-03 07:46:33
Uchwała Nr VI/71/2019 w sprawie powołania członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2019-04-03 07:47:05
Uchwała Nr VII/72/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-04-16 12:33:13
Uchwała Nr VII/73/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2019-04-16 12:43:12
Uchwała Nr VII/74/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2019-04-16 12:44:00
Uchwała Nr VII/75/2019 w sprawie powierzenia Gminie Nowogródek Pomorski zarządzania droga powiatową 2019-04-16 12:44:31
Uchwała Nr VII/76/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku 2019-04-16 12:45:17
Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej 2019-06-21 10:06:45
Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2019-06-21 10:07:15
Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2019-06-21 10:08:13
Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej 2019-06-21 10:09:06
Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019 ? 2027 2019-06-21 10:09:40
Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-06-21 10:10:19
Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2019-06-21 10:10:49
Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2019-06-21 10:11:34
Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2019-06-21 10:12:01
Uchwała Nr XII/118/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 2019-09-24 10:00:02
Uchwała Nr XII/119/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 2019-09-24 10:00:30
Uchwała Nr XII/120/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania członka Komisji skarg, wniosków i petycji 2019-09-24 10:01:03
Uchwała Nr XII/121/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2019-09-24 10:01:30
Uchwała Nr XIII/122/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033 2019-10-16 13:07:23
Uchwała Nr XIII/123/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-10-16 13:08:03
Uchwała Nr XIV/124/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok? 2019-10-17 13:43:46
Uchwała Nr XIV/125/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych 2019-10-17 13:44:15
Uchwała Nr XIV/126/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S.Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 2019-10-17 13:55:18
Uchwała Nr XIV/127/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2019-10-17 13:55:55
Uchwała Nr XIV/128/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2019-10-17 13:56:35
Uchwała Nr XIV/129/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myśliborzu i Centrum Kształcenia Praktycznego w Myśliborzu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Myśliborzu 2019-10-17 13:56:59
Uchwała Nr XIV/130/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego ?Morro? w Barlinku 2019-10-17 13:57:29
Uchwała Nr XIV/131/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego ?Morro? w Barlinku 2019-10-17 13:57:55
Uchwała Nr XIV/132/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Barlinku i Centrum Kształcenia Praktycznego w Barlinku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Barlinku 2019-10-17 13:58:19
Uchwała Nr XIV/133/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2019-10-17 13:58:46
Uchwała Nr XIV/134/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2019-10-17 13:59:11
Uchwała Nr XIV/135/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 w Myśliborzu 2019-10-17 13:59:35
Uchwała Nr XIV/136/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Renicach 2019-10-17 14:00:00
Uchwała Nr XIV/137/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego w Smolnicy 2019-10-17 14:47:15
Uchwała Nr XIV/138/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego 2019-10-17 14:47:39
Uchwała Nr XIV/139/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu 2019-10-17 14:48:19
Uchwała Nr XIV/140/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji skarg, wniosków i petycji 2019-10-17 14:48:42
Uchwała Nr XIV/141/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2019-10-17 14:49:07
Uchwała Nr XIV/142/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2019-10-17 14:49:31
Uchwała Nr XIV/143/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31.07.2019 r. radcy prawnego 2019-10-17 14:49:58
Uchwała Nr XIV/144/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu ?Rodzina jest najważniejsza 2019-2023? 2019-10-17 14:50:40
Uchwała Nr XIV/145/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Nowe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy w powiecie myśliborskim" 2019-10-17 14:51:05
Uchwała Nr XIV/146/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033 2019-10-17 14:51:37
Uchwała Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2019-10-17 14:51:57
Uchwała Nr XV/148/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie oświadczenia w przedmiocie uczczenia 20-lecia utworzenia Powiatu Myśliborskiego 2019-11-14 13:39:48
Uchwała Nr XVI/149/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033 2019-11-14 13:40:23
Uchwała Nr XVI/150/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-11-14 13:40:55
Uchwała Nr XVII/151/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-12-10 08:31:34
Uchwała Nr XVII/152/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2019 roku 2019-12-10 08:32:10
Uchwała Nr XVII/153/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2019-12-10 08:32:44
Uchwała Nr XVII/154/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku 2019-12-10 08:33:14
Uchwała Nr XVII/155/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/411/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 2019-12-10 08:33:47
Uchwała Nr XVII/156/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020 2019-12-10 08:34:18
Uchwała Nr XVII/157/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2020 2019-12-10 08:34:46
Uchwała Nr XVII/158/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2019-12-10 08:35:12
Uchwała Nr XVIII/159/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 2020-01-08 08:48:20
Uchwała Nr XVIII/160/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2020 2020-01-08 08:48:53
Uchwała Nr XVIII/161/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 2020-01-08 08:50:34
Uchwała Nr XVIII/162/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku 2020-01-08 08:51:01
Uchwała Nr XVIII/163/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2020-01-08 08:51:34
Uchwała Nr XVIII/164/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Myśliborskiego 2020-01-08 08:52:04
Uchwała Nr XVIII/165/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok 2020-01-08 08:52:34
Uchwała Nr XVIII/166/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2020 rok 2020-01-08 08:52:59
Uchwała Nr XVIII/167/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2020 rok 2020-01-08 08:53:20
Uchwała Nr XXVI/204/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 października 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 2020-11-12 14:51:36
Uchwała Nr XXVI/205/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-11-13 09:24:35
Uchwała Nr XXVI/206/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 października 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” 2020-11-13 09:29:03