Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Myśliborskim

 

OGŁOSZENIE O FUNKCJONOWANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE MYŚLIBORSKIM
W CZASIE STANU EPIDEMII 

Starosta Myśliborski zawiadamia, że w Powiecie Myśliborskim od dnia 28 lutego 2022r. zostaje wznowiona w formie stacjonarnej Nieodpłatna Pomoc Prawna.

Aby skorzystać z porady należy zapisać się:

albo

 • pod numerem telefonu 95 747 08 48 od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 – 15:00; w piątek w godz. 7:00 – 14:00

albo

Z uwagi na stan epidemii osoby korzystające z bezpośredniej porady prawnej w Myśliborzu zobowiązane są do:

 • zachowania odległości od osoby udzielającej porady,
 • zakrywania ust i nosa maseczką,
 • korzystania z innych środków ochrony np. rękawiczek jednorazowych lub środków dezynfekujących.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku

 

 PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

PUNKT 1

BARLINEK - Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Barlinku, ul. Lipowa 3
udzielający pomocy prawnej:
radca prawny/adwokat

 

PUNKT 2

DĘBNO - Urząd Miejski
w Dębnie,
ul. J. Piłsudskiego 5
udzielający pomocy prawnej:
Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie

poniedziałek 13:00 – 17:00
wtorek 13:00 – 17:00
środa 8:00 – 12:00
czwartek 8:00 – 12:00
piątek 13:00 – 17:00

 

od poniedziałku do piątku
godz. 14:00 - 18:00

 

PUNKT 3 Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

MYŚLIBÓRZStarostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Północna 15
udzielający pomocy prawnej:
Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie

poniedziałek 13:00 - 17:00
wtorek 13:00 - 17:00
środa 13:00 - 17:00
czwartek 13:00 - 17:00
piątek 10:00 – 14:00

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
  i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
  3a) nieodpłatną mediację, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego, nieodpłatną mediację.

Osoba uprawniona ma możliwość przekazania opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, poprzez dobrowolne wypełnienie części B karty pomocy.

Część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim wypełnia osobiście osoba uprawniona, z wyjątkiem danych zawartych w pkt 1 tej części karty pomocy. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osobie uprawnionej przekazuje się część B karty pomocy, uprzednio wypełnioną w zakresie danych zawartych w pkt 1, a także opatrzoną pieczątką komórki organizacyjnej starostwa powiatowego obsługującego pod względem organizacyjno-technicznym zadanie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Wypełnienie części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej jest dobrowolne. Część B karty pomocy osoba uprawniona umieszcza osobiście w oznakowanej urnie, znajdującej się w lokalu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Kobietom w ciąży nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osobom tym może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym
w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności
w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania
z pomocy tłumacza języka migowego. Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem porady zobowiązane są do złożenia oświadczenia (do pobrania PDF), że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość
w formie papierowej na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych - NPP
ul. Północna 15
74-300 Myślibórz

lub w formie elektronicznej na adres: pomocprawna@powiatmysliborski.pl

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy, po otrzymaniu oświadczenia i danych kontaktowych osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, będzie się z nią kontaktować w umówionym terminie.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl lub w Internetowym Systemie Aktów Prawnych

Link do kalkulatora alimentacyjnego : https://fundacja.togatus.pl/kalkulator-szacowania-wysokosci-alimentow/

 

Na stronie internetowej fundacji, dostępne są zakładki powiatów/Miast z którymi współpracujemy w ramach udzielania NPP/NPO.

http://fundacja.togatus.pl/punktypomocyprawnej/

Ponadto zapraszamy na stronę fundacji:

1. facebooka https://www.facebook.com/fundacja.togatus/

2. youtube https://www.youtube.com/channel/UCKOKk-tWpe0cPLcEYzvm5jA/videos

3. instragram https://www.instagram.com/fundacja_togatus_pro_bono/

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 

KATEGORIE SPRAW Z ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ  LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

LISTA - jednostek nieodpłatnego poradnictwa

PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Klauzula Informacyjna -RODO


Lista artykułów


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Róża Werocy

Data wytworzenia:
03 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Róża Werocy

Data publikacji:
03 sty 2019, godz. 14:56

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Głogowska

Data aktualizacji:
05 sty 2023, godz. 08:33