Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska

tel. 95 747 20 21
fax. 95 747 31 53

osr@powiatmysliborski.pl

 

Naczelnik Wydziału - Geolog Powiatowy - mgr inż. Wioletta Waliłko
tel. 95 747 20 21, wew. 236
osr@powiatmysliborski.pl

stanowisko pracy ds. ochrony przyrody i emisji do środowiska - Inspektor - Aneta Granowska
tel. 95 747 20 21, wew. 235,
przyroda@powiatmysliborski.pl

stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami, lasami i rekultywacji gruntów - Główny specjalista - mgr inż. Roksana Lenczewska
tel. 95 747 20 21, wew. 237,
srodowisko@powiatmysliborski.pl

stanowisko pracy ds. gospodarki wodnej, rybactwa i łowiectwa - Inspektor - Marcin Zgrzywa
tel. 95 747 20 21, wew. 234,
wody@powiatmysliborski.pl

 

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy w szczególności:

    1.1 wydawanie opinii przez starostę jako organ administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, o projekcie miejscowego planu lub o projekcie jego zmiany dot. zagospodarowania przestrzennego gminy;
     1.2. wydawanie opinii przez starostę jako organ ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, o projekcie miejscowego planu lub o projekcie jego zmiany dot. zagospodarowania przestrzennego gminy;
     1.3. uzgadnianie przez starostę jako organ administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, projektu decyzji wójta/burmistrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub projektu decyzji wójta/burmistrza o warunkach zabudowy;
     1.4. uzgadnianie przez starostę jako organ ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, projektu decyzji wójta/burmistrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub projektu decyzji wójta/burmistrza o warunkach zabudowy.

2. Zadania wynikające z ustawy Prawo wodne i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie:
     2.1. nadzór nad spółkami wodnymi w zakresie przestrzegania prawa, w tym zatwierdzanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków/Delegatów Spółki Wodnej.

3. Zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie:
     3.1. opracowywania powiatowego programu ochrony środowiska oraz okresowych sprawozdań (raportów) z realizacji tego programu;
     3.2. prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o wydanych dokumentach;
     3.3. prowadzenia konsultacji, za pośrednictwem właściwego ministra, z państwem potencjalnie narażonym na oddziaływanie danego przedsięwzięcia i uzgadnianie środków eliminujących lub ograniczających jego wpływ;
     3.4. opiniowania programów ochrony powietrza dla stref;
     3.5. opiniowania planu działań krótkoterminowych dotyczących zmniejszenia ryzyka i ograniczenia skutków wystąpienia przekroczeń norm substancji w powietrzu dla stref;
     3.6. przygotowywania projektów uchwał dla Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie ograniczania lub zakazu używania jednostek pływających na wodach śródlądowych;
     3.7. sporządzania mapy akustycznej powiatu;
     3.8. przygotowywania programów dostosowujących poziom hałasu do dopuszczalnego;
     3.9. przekazywania sporządzonych map akustycznych do odpowiednich organów województwa;
     3.10. ustalania wysokości odszkodowań w przypadku ograniczonego korzystania z nieruchomości, w związku z ochroną występujących tam zasobów środowiska;
     3.11. wydawania pozwoleń na emisję dla nowo zbudowanej lub zmienionej instalacji;
     3.12. zbierania informacji o wynikach pomiarów związanych z eksploatacją instalacji lub urządzenia;
     3.13. nakładania na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji;
     3.14. przyjmowania zgłoszeń o instalacjach, z których emisja nie wymaga pozwolenia oraz ustalanie wymagań w zakresie ich eksploatacji;
     3.15. nakładania na zarządzającego drogą lub linią kolejową obowiązku prowadzenia pomiarów substancji lub energii w środowisku w związku z eksploatacją tych obiektów;
     3.16. wydawania decyzji - pozwoleń na wprowadzanie gazów i/lub pyłów do powietrza oraz pozwoleń zintegrowanych na wprowadzanie gazów i/lub pyłów do powietrza, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, na emitowanie hałasu i na emitowanie pola elektromagnetycznego;
     3.17. wydawania decyzji o cofnięciu lub ograniczeniu wydanych pozwoleń w przypadku nienależytej eksploatacji instalacji, zmiany przepisów, bądź gdy występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi;
     3.18. wydawania decyzji o cofnięciu lub ograniczeniu wydanych pozwoleń na wprowadzanie do powietrza gazów i/lub pyłów z instalacji objętych postępowaniem kompensacyjnym;
     3.19. dokonywania identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, z wyłączeniem terenów, na których jest prowadzona działalność, której głównym celem jest obronność i bezpieczeństwo państwa lub bezpieczeństwo międzynarodowe;
     3.20. sporządzania wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i jego aktualizacji;
     3.21. przyjmowania zgłoszeń dotyczących stwierdzenia potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
     3.22. prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach;
     3.23. zobowiązanie podmiotu prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, gdy wpływa ona negatywnie na środowisko;
     3.24. występowania do podmiotu, odpowiedzialnego za zagrożenie lub naruszenia dotyczące środowiska, o podjęcie środków zaradczych i zaniechanie naruszeń;
     3.25. nakładania na podmiot negatywnie oddziaływujący na środowisko obowiązku ograniczenia oddziaływania i przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
     3.26. przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz występowanie w roli oskarżyciela publicznego;
     3.27. występowania do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli;
     3.28. opiniowanie dla Zarządu Powiatu Myśliborskiego wniosków dotyczących przyznania dotacji z budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
     3.29. wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarzane są odpady o masie powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub o masie powyżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie;
     3.30. wydawania decyzji dot. wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
     3.31. wydawania decyzji przenoszącej prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

4. Zadania wynikające z ustawy o odpadach, ustawy o odpadach wydobywczych, zmiany ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw i przepisów wykonawczych do tych ustaw w zakresie:
     4.1. wydawania decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów;
     4.2. wydawania decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku nie przekracza 3000 Mg;
     4.3. wydawania postanowienia określającego formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń;
     4.4. wydawania postanowienia o zmianie formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń;
     4.5. wydawanie decyzji o przeznaczeniu środków z zabezpieczenia roszczeń, o ile posiadacz odpadów wszystkich działań nie wykonał w całości i o ile nie wykonał ich na własny koszt;
     4.6. wydawanie decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń w formie depozytu wraz z odsetkami lub o zwrocie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej;
     4.7. wydawanie decyzji o zwrocie części depozytu wraz z odsetkami;
     4.8. wydawanie decyzji zobowiązującej do zagospodarowania odpadów na podmiot wykonujący transport odpadów, gdy nie ustalono podmiotu odpowiedzialnego za zagospodarowanie zatrzymanych odpadów, z wyjątkiem transportu zatrzymanych odpadów umieszczonych w miejscach wyznaczonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami spełniających warunki magazynowania odpadów, w wyniku realizacji przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;
     4.9. wydawanie decyzji zobowiązującej do zagospodarowania odpadów na posiadacza odpadów, w przypadku ustalenia posiadacza zatrzymanych odpadów odpowiedzialnego za ich zagospodarowanie, z wyjątkiem transportu zatrzymanych odpadów umieszczonych w miejscach wyznaczonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami spełniających warunki magazynowania odpadów, w wyniku realizacji przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;
     4.10. przekazywanie marszałkowi województwa rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia;
     4.11. przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki odpadami;
     4.12. wzywanie posiadaczy odpadów do zaniechania naruszeń zezwoleń i przepisów ustawy;
     4.13. wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
     4.14. wydawanie decyzji o odmowie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
     4.15. wydawanie decyzji nakładającej na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków, jeżeli wymagają tego względy ochrony życia, zdrowia ludzi lub środowiska;
     4.16. wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi;
     4.17. wydawanie decyzji wzywającej do przedłożenia przeglądu programu gospodarowania odpadami wydobywczymi, w przypadku jego nie przedłożenia przez posiadacza;
     4.18. wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji do pisemnego oświadczenia posiadacza odpadów wydobywczych na temat planowanych zmian w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi;
     4.19. wydawanie decyzji wstrzymującej działalność posiadacza odpadów wydobywczych w zakresie objętym decyzją zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi;
     4.20. wydawanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zmiana tego zezwolenia;
     4.21. wydawanie decyzji wstrzymującej działalność posiadacza odpadów wydobywczych w zakresie objętym zezwoleniem na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
     4.22. wydawanie zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części;
     4.23. wydawanie decyzji o zmianie zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów na wniosek posiadacza odpadów, który przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskał zezwolenie;
     4.24. wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów na wniosek posiadacza odpadów, który przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskał zezwolenie w przypadku gdy zabezpieczenie roszczeń nie zostało ustanowione lub zostało ustanowione niezgodnie z postanowieniem określającym formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, w szczególności w wysokości niższej niż wymagana;
     4.25. wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jeżeli odmówiono zmiany tych decyzji.

5. Zadania wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie:
     5.1. wydawanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów

6. Zadania wynikające z ustawy o lasach i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie:
     6.1. nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
     6.2. zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu;
     6.3. wydawanie zarządzeń dot. wykonania zabiegów zwalczających choroby i szkodniki leśne oraz wykonania i zabiegów ochronnych;
     6.4. przyznawanie środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu;
     6.5. wydawanie decyzji o nakazaniu właścicielowi/dzierżawcy lasu wykonania obowiązków i zadań;
     6.6. wydawanie decyzji z zadaniami z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha;
     6.7. zlecanie opracowania uproszczonego planu urządzenia lasu należącego do osób fizycznych i wspólnot gruntowych;
     6.8. zlecanie oraz nadzorowanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha;
     6.9. nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
     6.10. wydawanie decyzji w razie pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasu;
     6.11. dokonywanie kontroli wykonania zaleceń pielęgnacyjnych lasu;
     6.12. wydawanie decyzji uznającej lub nieuznającej zastrzeżenia lub wnioski do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu;
     6.13. wydawanie decyzji uznającej las za ochronny lub pozbawiającej go tego charakteru.

7. Zadania wynikające z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie:
     7.1. dokonywanie oceny udatności upraw leśnych oraz sprawdzanie prawidłowości wykonania zalesienia przez właściciela/dzierżawcę gruntu i sporządzanie protokołów oględzin;
     7.2. przygotowanie wniosków do administracji rządowej o przekazanie środków finansowych na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla właściciela / dzierżawcy lasu;
     7.3. wydawanie decyzji wstrzymującej wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej;
     7.4. wydawanie decyzji dotyczącej przekazania praw i obowiązków związanych z prowadzeniem uprawy leśnej.

8. Zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie:
     8.1. wydawanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy;
     8.2. wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów, za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, za zniszczenia spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień drzew lub krzewów;
     8.3. prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów międzynarodowych;
     8.4. prowadzenie rejestru zwierząt zaliczanych do niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi – zwierząt zaliczonych do kategorii II.

9. Zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie:
     9.1. wydawanie opinii w sprawie pozyskania zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok.

10. Zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie:
     10.1. wydawanie decyzji na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny łownej;
     10.2. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie psów rasy chart lub ich mieszańców;
     10.3. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych;
     10.4. wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny łownej;
     10.5. nieodpłatne poświadczanie własnoręczności podpisu złożonego przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego na oświadczeniu o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości lub cofnięciu tego oświadczenia.

11. Zadania wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wykonawczych do tej ustawy:
     11.1. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego uprawniających do amatorskiego połowu ryb;
     11.2. rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb lub do połowu ryb przez uprawnionego do rybactwa;
     11.3. wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi narzędziami połowowymi więcej niż połowy łożyska wody płynącej;
     11.4.opiniowanie wniosków o utworzenie przez Radę Powiatu Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie powiatu;
     11.5. opiniowanie regulaminu Społecznej Straży Rybackiej i jego zmian oraz przyjmowanie okresowych sprawozdań z jej działalności;
     11.6.sprawowanie nadzoru nad działalnością Społecznej Straży Rybackiej w zakresie przestrzegania prawa.

12. Zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze i przepisów wykonawczych do tej ustawy:
     12.1. udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3 i działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych;
     12.2. wydawanie decyzji o przeniesieniu koncesji na rzecz innego podmiotu;
     12.3. wydawanie decyzji o cofnięciu koncesji lub ograniczeniu jej zakresu bez odszkodowania;
     12.4. wydawanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji;
     12.5. udzielanie koncesji z urzędu w drodze przetargu;
     12.6. zatwierdzanie w drodze decyzji projektu robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji;
     12.7. przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi;
     12.8. zatwierdzanie w drodze decyzji dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;
     12.9. przyjmowanie przekazanej organowi dokumentacji geologicznej innej;
     12.10. określanie w drodze decyzji wysokości należnej opłaty eksploatacyjnej w razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna;
     12.11. ustalanie opłaty dodatkowej w przypadku, gdy działalność wykonywana jest z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych;
     12.12. ustalanie opłaty podwyższonej w przypadku, gdy działalność wykonywana jest bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych;
     12.13. udostępnianie informacji geologicznej (nieodpłatnie);
     12.14. przyjmowanie zgłoszeń od tego, kto uzyskał koncesję albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych;
     12.15. wstrzymanie, w drodze decyzji, działalności określonej ustawą i nakazanie niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień, jeżeli działalność ta jest wykonywana z naruszeniem warunków określonych w koncesji, bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków, bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem określonych w nim warunków;
     12.16. przyjmowanie zawiadomień o zamiarze przystąpienia do wydobywania piasków lub żwirów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb własnych osoby fizycznej.

13. Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy:
     13.1. wydawanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów, obowiązek ich rekultywacji;
     13.2. przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie rekultywacji;
     13.3. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
     13.4. wydawanie decyzji uznającej rekultywację za zakończoną.

14. Zadania wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie i przepisów wykonawczych do tej ustawy:
     14.1. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o wydanych dokumentach;
     14.2. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
     14.3. przygotowywanie decyzji odmawiającej udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie;
     14.4. pobieranie opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz za ich przesyłanie;
     14.5. nieodpłatne udostępnianie informacji na potrzeby państwowego monitoringu środowiska innym organom administracji;
     14.6. zamieszczanie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w publicznie dostępnym wykazie danych, w tym EKOPORTAL (www.ekoportal.gov.pl);
     14.7. podawanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowywania dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o jego przedmiocie oraz o jego przyjęciu;
     14.8. uzgadnianie z właściwymi organami zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko;
     14.9. poddawanie opiniowaniu przez właściwe organy projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
     14.10. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie scalania i wymiany gruntów

15. Zadania wynikające z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie:
     15.1. wydawanie decyzji - zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem i określające obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania

16. Zadania wynikające z ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw:
     16.1. wydawanie zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie przez podmiot, który nabywa paliwo stałe, instalacji spalania innej niż instalacja spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW opalanej paliwem stałym.

17. Zadania wynikające z ustawy o transporcie kolejowym i przepisów wykonawczych do tej ustawy:
     17.1. wydawanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów dla pociągów i/lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących powstawanie zasp śnieżnych;
     17.2. wydawanie zgody na odstępstwo od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych;
     17.3. ustalanie odszkodowania za drzewa i krzewy oraz za ich usunięcie w przypadku braku umowy stron.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Sobiegraj

Data wytworzenia:
08 lip 2008

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
05 sty 2023, godz. 07:54

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Głogowska

Data aktualizacji:
04 lip 2023, godz. 08:25