Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Wydział Organizacji i Spraw Społecznych

Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 21

stanowisko ds. kadr - Naczelnik Wydziału - Małgorzata Jakóbowska
tel. 95 747 20 21, wew. 232,
kadry@powiatmysliborski.pl

stanowisko ds. obsługi informatycznej - Informatyk Urzędu - Marek Sobiegraj
tel. 95 747 20 21, wew. 299,
informatyk@powiatmysliborski.pl

stanowisko ds. obsługi informatycznej - Marcin Stępnik
m.stepnik@powiatmysliborski.pl

stanowisko ds. organizacyjnych i archiwum - Inspektor - Magdalena Cisiuk
tel. 95 747 20 21, wew. 231,
or@powiatmysliborski.pl

stanowisko ds. obsługi sekretariatu  - Sekretarka – Anna Zbojna
tel. 95 747 20 21, wew. 200,
starostwo@powiatmysliborski.pl

stanowisko ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi  – Inspektor – Róża Werocy
tel. 95 747 20 21, wew. 233
mysliborz@hot.pl

Biuro Obsługi Klienta - stanowiska ds. kancelaryjnych i obsługi klienta

Pomoc administracyjna - Ewelina Głogowska
tel. 95 747 20 21, wew. 210
bok@powiatmysliborski.pl

Pomoc administracyjna - Ewelina Chodyma
tel. 95 747 20 21, wew. 210
bok@powiatmysliborski.pl

Do zadań Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych należy w szczególności:

1. W zakresie spraw organizacyjno - prawnych:
     1.1. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
     1.2. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty,
     1.3. prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty i innych wewnętrznych aktów normatywnych,
     1.4. prowadzenie spraw dotyczących wewnętrznego ustroju Powiatu, zmiany granic, ustalenia herbu i flagi Powiatu,
     1.5. prowadzenie rejestru umów,
     1.6. prowadzenie biura rzeczy znalezionych,
     1.7. prowadzenie nadzoru nad fundacjami i stowarzyszeniami

2. W zakresie spraw kadrowych:
     2.1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem tych, które podporządkowane są Wydziałowi Edukacji,
     2.2. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,
     2.3. zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy,
     2.4. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania robót publicznych, prac interwencyjnych oraz innych form zapobiegania bezrobociu;

3. W zakresie spraw obsługi informatycznej:
     3.1. administrowanie systemem informatycznym (siecią komputerową),
     3.2. koordynacja działań z zakresu informatyki,
     3.3. nadzorowanie, udzielanie konsultacji i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i obsługi urządzeń komputerowych,
     3.4. administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony,
     3.5. prowadzenie archiwizacji systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych,
     3.6. współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie tworzenia i realizacji obowiązujących zasad polityki bezpieczeństwa,
     3.7. sprawowanie nadzoru technicznego nad systemem elektronicznego obiegu dokumentów,
     3.8. prowadzenie stałej kontroli antywirusowej funkcjonujących systemów,

4. W zakresie spraw obsługi sekretariatu:
     4.1. obsługa sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
     4.2. obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Starostę i Wicestarostę,
     4.3. organizacja przyjmowania interesantów przez Starostę i Wicestarostę w sprawach skarg i wniosków,
     4.4. współpraca z mediami oraz współpraca Powiatu na gruncie międzynarodowym,
     4.5. podejmowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną,

5. W zakresie spraw kancelaryjnych i obsługi klienta:
     5.1. odbieranie, segregowanie i przekazywanie do poszczególnych komórek organizacyjnych korespondencji przychodzącej (zewnętrznej i wewnętrznej),
     5.2. prowadzenie ewidencji pieczęci,
     5.3. przygotowywanie i wysyłka korespondencji i innych przesyłek pocztowych,
     5.4. udzielanie informacji klientom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych,
     5.5. rejestracja i dekretowanie korespondencji w elektronicznym systemie obiegu dokumentów,
     5.6. obsługa centrali telefonicznej i telefaksu,

6. W zakresie spraw dot. archiwum:
     6.1. prowadzenie archiwum zakładowego w urzędzie,
     6.2. nadzór nad stosowaniem w urzędzie instrukcji archiwalnej;

7. W zakresie spraw społecznych:
     7.1. realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w szczególności przeprowadzanie procedury związanej z przewozem zwłok z miejsc publicznych na terenie powiatu,
     7.2. załatwianie spraw w zakresie udzielania pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich  z obcego państwa,
     7.3. określanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu,
     7.4. organizacja i realizacja zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w tym w szczególności diagnozowanie i analizowanie stanu zdrowia mieszkańców, określanie potrzeb społecznych w zakresie działań profilaktycznych, organizacja i realizacja akcji profilaktycznych, kampanii prozdrowotnych, opracowywanie rocznych i wieloletnich programów promocji i profilaktyki zdrowia oraz sprawozdań z ich realizacji.

8. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
     8.1. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem lokalnych aktów prawnych dot. sektora pozarządowego, w szczególności rocznego programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
     8.2. realizacja zadań z zakresu współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych,

9. W zakresie sportu, kultury, turystyki:
     9.1. współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowych o charakterze ponadgminnym,
     9.2. realizacja zadań z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
     9.3. prowadzenie spraw związanych z ewidencją uczniowskich klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz nadzór nad ich działalnością.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Dmytruszewski

Data wytworzenia:
01 sty 2008

Osoba dodająca informacje

Marek Dmytruszewski

Data publikacji:
16 mar 2006, godz. 16:19

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Głogowska

Data aktualizacji:
09 lut 2024, godz. 12:34