Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Wydział Edukacji i Rozwoju

Wydział Edukacji i Rozwoju
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 21

 

Naczelnik wydziału - Janina Sidor
tel. 95 747 20 21, wew. 218
ed.naczelnik@powiatmysliborski.pl

Inspektor – Agnieszka Majczyna
tel. 95 747 20 21, wew. 217
oswiata@powiatmysliborski.pl  

Pełnomocnik Starosty Myśliborskiego do spraw Promocji Powiatu - Janina Sidor
promocja@powiatmysliborski.pl

 

Do zadań Wydziału Edukacji i Rozwoju należy w szczególności:

1. Opracowywanie koncepcji funkcjonowania oświaty w powiecie oraz przygotowywanie propozycji merytorycznych dla jego organów,

2. Nadzór nad działalnością szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych i poradni psychologiczno - pedagogicznych, a w szczególności nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

3. Nadzór nad sprawami związanymi z zapewnieniem szkołom i placówkom oświatowo-wychowawczym powiatu odpowiednich warunków do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania,

4. Uzgadnianie z dyrektorami szkół i placówek programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania – opracowanych przez dyrektora na polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny z powodu niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania,

5. Prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk kierowniczych i odwoływaniem z ich zajmowania, w tym: organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora,

6. Opiniowanie wniosków dyrektorów dot. powierzenia, odwołania stanowisk wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych,

7. Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem awansu zawodowego na stopień nauczyciela  mianowanego,

8. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i odznaczeń pracowników,

9. Załatwianie skarg i interwencji związanych z pracą szkół i placówek oświatowych,

10. Nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku przeprowadzonych kontroli,

11. Przygotowywanie projektów sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych,

12. Prowadzenie spraw związanych z nadaniem imienia szkole,

13. Analizowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek przed zatwierdzeniem przez  Starostę Myśliborskiego,

14. Sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie,

15. Współpraca z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty,

16. Współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie,

17. Współpraca z organami samorządowymi i rządowymi,

18. Prowadzenie bazy danych oświatowych (SIO),

19. Prowadzenie bazy danych dotyczącej rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO),

20. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

21. Ustalanie propozycji stawek dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego oraz kontrolowanie zgodności danych będących podstawą naliczenia wysokości dotacji i sposobu jej wykorzystania,

22. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem uczniów do szkół i placówek kształcenia specjalnego, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii,

W zakresie rozwoju:

1. Podejmowanie działań na rzecz budowy i wdrażania programu rozwoju powiatu;

2. Prowadzenie rejestru projektów powiatowych;

3. Gromadzenie i popularyzowanie informacji o inicjatywach gospodarczych możliwych do wykorzystania na terenie powiatu

W zakresie promocji:

1. Zbieranie i sporządzanie informacji na temat powiatu, a także udzielanie zainteresowanym pomocy w pozyskiwaniu wiedzy dotyczącej powiatu;

2. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie;

3. Nadzór nad zasobami materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnymi upominkowym;

4. Prowadzenie spraw związanych z członkostwem powiatu w stowarzyszeniach, związkach, porozumieniach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych;

5. Redagowanie informacji na stronę internetową powiatu


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Sobiegraj

Data wytworzenia:
25 paź 2016

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
25 paź 2016, godz. 12:20

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Głogowska

Data aktualizacji:
09 lut 2024, godz. 12:31