Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Wydział Budownictwa

Wydział Budownictwa
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

tel. 95 747 20 21
fax. 95 747 34 32

aab@powiatmysliborski.pl

 

Naczelnik Wydziału - Marcin Fus
tel. 95 747 20 21, wew. 214
m.fus@powiatmysliborski.pl

stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej

Inspektor - Anna Szmagaj
tel. 95 747 20 21, wew. 212

Inspektor - Marta Skowronek
tel. 95 747 20 21, wew. 219

Inspektor - Katarzyna Karczyńska
tel. 95 747 20 21, wew. 213

Pomoc administracyjna - Daria Rachwalska
tel. 95 747 20 21, wew. 215

Do zadań Wydziału Budownictwa należy w szczególności:

1. Zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane, ustawy o własności lokali, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw w zakresie:
     1.1. nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo budowlane w zakresie:

  • zgodności projektów zagospodarowania działki lub terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, wymogami ochrony środowiska, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przepisami szczególnymi, w tym przepisami techniczno – budowlanymi;
  • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
  • wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

     1.2. wydawania decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane, w szczególności w zakresie:
     1.3. zatwierdzania projektów budowlanych;
     1.4. wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, o zmianie pozwolenia na budowę i o przeniesieniu pozwoleniu na budowę;
     1.5. wydawania decyzji o pozwoleniu na dokonywanie rozbiórki;
     1.6. wydawania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów;
     1.7. wydawania decyzji o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub rozbiórkowych, niewymagających pozwolenia na budowę.
     1.8. przyjmowania oraz rozpatrywanie zgłoszeń o zamiarze wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
     1.9. przekazywania organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego;
     1.10. przeprowadzania czynności kontrolnych oraz uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;
     1.11. żądanie od uczestników procesu budowlanego informacji i udostępniania dokumentów;
     1.12. nakładanie obowiązku dostarczania odpowiednich ocen technicznych i ekspertyz w zakresie stosowanych materiałów budowlanych;
     1.13. uzgadniania rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:

  • linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych;
  • przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,

     1.14. potwierdzania spełnienia wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu;
     1.15. wydawania zaświadczenia właścicielowi domu jednorodzinnego potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu;
     1.16. przekazywania informacji o wydanych decyzjach organom podatkowym (gminom).
     1.17. przygotowywania dla Zarządu Powiatu Myśliborskiego opinii do projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin lub ich zmiany.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Sobiegraj

Data wytworzenia:
18 mar 2015

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
18 mar 2015, godz. 15:04

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Głogowska

Data aktualizacji:
09 lut 2024, godz. 12:28