Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Sprawozdanie z realizacjo Stragegii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego za 2005


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ZA 2005 ROK

Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2004 - 2013 Rada Powiatu przyjęła Uchwałą Nr XXII/161/04 z dnia 22 września 2004 roku. Jest to kierunkowy dokument, który określa zestaw celów oraz podejmowanych działań celem ich osiągnięcia. Należy jednoznacznie podkreślić, że jest to niezbędny dokument przy ubieganiu się o środki z Unii Europejskiej. Opracowując w 2004 roku Strategię przyjęto sześć celów strategicznych:

1. Czyste o dobrze zagospodarowane środowisko przyrodnicze,

2. Wysoka jakość życia mieszkańców powiatu

3. Rozwinięta lokalna gospodarka

4. Społeczeństwo ludzi wykształconych i ustawicznie edukujących się dla osobistego rozwoju i osiągnięcia sukcesu w warunkach konkurencji

5. Społeczność powiatu zintegrowana i stale budująca swoją lokalną tożsamość

6. Społeczeństwo informacyjne

Każdy z celów strategicznych zakładał cele szczegółowe.

Istotnym elementem realizacji Strategii jest perspektywa czasowa. Obecne sprawozdanie dot. bardzo wstępnego etapu realizacji Strategii. Powyższe wynika z faktu, iż był to okres podziału środków z lat 2004 - 2006. Powiat Myśliborski był „uczestnikiem podziału” środków z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Analizując realizację Strategii, należy odpowiedzieć sobie na pytanie na ile dokument ten uwzględnia wszechstronny rozwoj naszego regionu oraz w związku z tym, jaki jest rzeczywisty wpływ Powiatu na realizację wszystkich zapisanych celów i priorytetów rozwoju.

W niniejszym sprawozdaniu uwzględniono realizację celów szczegółowych, którym przypisano rangę wysokiego priorytetu.

Realizacja celu strategicznego Nr 1. „Czyste i dobrze zagospodarowane środowisko przyrodnicze”

Głównym celem szczegółowym o wysokiej randze jest Cel 1.3. „Usunięte zapóźnienia
w gospodarce komunalnej”
.

W tym zakresie w 2005 roku na terenie powiatu myśliborskiego zostały wykonane nw. inwestycje i działania:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej: 6.537 mb, w tym:

w gm. Dębno 6.472 mb,

w gm. Myślibórz 55 mb.

2. Budowa przyłączy kanalizacyjnych: 2.736 mb, 176 przyłączy - gm. Dębno.

3. Budowa sieci wodociągowych: 13.896 mb, w tym:

w gm. Dębno 3.096 mb,

w gm. Myślibórz 10.800 mb.

4. Budowa przyłączy wodociągowych: 1.416 mb.

W wyniku tych inwestycji mieszkańcy poniższych miejscowości mogą korzystać z:

 • sieci sanitarnej: Oborzany, Dębno (ul. Wesoła, Miła, Os. Zielone, ul. Nizinna) oraz Myślibórz (Os. Piastów),

 • sieci wodociągowej: gm. Dębno: Dębno (ul. Miła, Os. Zielone, ul. Nizinna, Kostrzynska, Rzemieślnicza), Bogusław, Młyniska,

 • gm. Myślibórz: Kierzków-Tarnowo-Otanów, Sitno-Derczewo, Wierzbówek-Wierzbnica, Sarbinowo-Golenice. Koszt ww. inwestycji: 1.042 tys. zł. Osiągnięto poprawę dostarczanej wody pitnej.

Poza tym dokonano budowy, bądź modernizacji obiektów:

 • oczyszczalnia ścieków typu „Bioblok Mu - 50” w Barnówku - 98.027 zł,

 • stacja uzdatniania wody w Dębnie,

 • kotłownia w Cychrach,

 • modernizacja kotłowni Liceum Społecznego w Dębnie,

 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Karsku,

 • budowa przepompowni ścieków komunalnych w Barlinku - ul. Św.Bonifacego i ul. Gorzowska,

 • oczyszczalnia ścieków w Lutówku.

W zakresie przyszłych inwestycji wykonano projekty:

 • budowa kanalizacji ściekowej na terenie gm. Myśliborz - 462.000 zł

 • doprowadzenie wody do wsi Grzybno - 18.700 zł,

 • doprowadzenie wody do kolonii Barnówko, Przylaszczka, PKP Dyszno - 28.600 zł,

 • budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości na terenie gm. Dębno - 47.353 zł,
  tj. Barnówko-Ostrowiec, Dolsk, Sarbinowo, Suchlica, Krześnica, Młyniska,

 • budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Dębno (ul. Pułaskiego, Piaseczna, Włościańska, Hołdownicza, Krzywoustego, Północna i Łokietka) - 89.794 zł.

„Osiągnięte standardy uzgodnione z UE w dziedzinie ekologii” cel szczegółowy 1.4.

W zakresie gospodarki odpadami gminy podjęły działania selektywnego zbierania odpadów.
Wg zebranych danych za rok 2005 zebrano w powiecie: ( Mg = 1 tona)

166 Mg odpadów wielkogabarytowych, z tego:

131 Mg gm. Dębno,

30 Mg gm. Myślibórz,

5 Mg gm. Barlinek.

605 Mg odpadów budowlanych, z tego:

335 Mg gm. Barlinek,

120 Mg gm. Dębno,

35 Mg gm. Myślibórz.

544 kg zużytych baterii, z tego:

500 kg gm. Barlinek,

44 kg gm. Nowogródek P.

W dalszym ciągu we wszystkich gminach prowadzi się zbiórkę selektywną szkła, tworzyw sztucznych i makulatury.

„Wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa” cel szczegółowy 1.5.

Starostwo Myśliborskie oraz samorządy gminne wspierają organizacyjnie i finansowo edukację ekologiczną prowadzoną w szkołach. W tym celu przekazano środki z PFOŚiGW na liczne konkursy i wycieczki ekologiczne.

Na potrzeby przyszłego Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej zakupiono rzutnik i laptop.

Do chwili obecnej nie powstał Celowy Związek Gmin „Myślibórz”. W dniu 4 stycznia 2006r. został złożony wniosek o rejestrację Celowego Związku Gmin „Myślibórz”. W skład związku wchodzi osiem gmin: Barlinek, Boleszkowice, Krzęcin, Lipiany, Lubiszyn, Moryń, Myślibórz i Nowogródek Pom.

Należy mieć nadzieję, że po jego powstaniu w energiczny sposób zostaną podjęte działania służące poprawie środowiska naturalnego na terenie powiatu.

Realizacja celu strategicznego Nr 2. „Wysoka jakość życia mieszkańców powiatu”

Na jakość życia maja wpływ różne czynniki, większość z nich związana jest głównie ze zdrowiem mieszkańców oraz ich poczuciem bezpieczeństwa. Głównym celem w/w priorytetu jest poprawa warunków zdrowotnych społeczeństwa poprzez m.in. programy promocji zdrowia i profilaktyki, poprawę jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Na terenie Powiatu Myśliborskiego funkcjonują dwa szpitale oraz około 30 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Od 1999r. szpitale przechodzą zmiany organizacyjne, z zakresu świadczonych usług. Celem jest dostosowanie rodzaju świadczeń medycznych, organizacji zakładów, poziomu zatrudnienia oraz stanu technicznego bazy materialnej do zmieniających się warunków. Rezultatem tych zmian miało być również poprawienie relacji między przychodami, a kosztami, aby osiągnąć ich zrównoważenie.

Realizowane programy naprawcze ułatwiły szpitalom wejście do programów restrukturyzacji placówek służby zdrowia. Szpital w Barlinku pozytywną decyzją z dnia 10 listopada 2005r. przystąpił do restrukturyzacji.

Szpital w Dębnie, otrzymał zgodę Wojewody w dniu 02 grudnia 2005r.,również zostały wszczęte działania restrukturyzacyjne.

Powszechna dostępność do specjalistycznej diagnostyki medycznej - cel szczegółowy 2.1

Główny cel w/w priorytetu wynika z celu strategicznego, czyli poprawy warunków zdrowotnych społeczeństwa, zwiększenia dostępności i usprawnienia podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz poprawy jakości w jednostkach ochrony zdrowia. Pomimo problemów, z jakimi borykają się szpitale, zapewniają mieszkańcom w stopniu dość dobrym dostęp i odpowiednią diagnostykę medyczną z dobrze przygotowaną kadrą i w miarę specjalistycznym sprzętem. Powstanie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej spowodowało większą dostępność do świadczeń medycznych oraz wybór właściwego lekarza.

W ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barlinku funkcjonuje:

 1. Szpital posiadający 4 podstawowe oddziały,

 2. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy-29 łóżek,

 3. Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna.

 4. Dział diagnostyki laboratoryjnej oraz szkoła rodzenia

Szpital zabezpiecza potrzeby mieszkańców miasta i gminy Barlinek, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, ponadto świadczone są usługi dla mieszkańców powiatu pyrzyckiego i choszczeńskiego.

W strukturach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębnie znajduje się:

 1. Szpital posiadający 4 podstawowe oddziały,

 2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy- 20 łóżek

 3. Dział diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,

 4. Poradnia gastroenterologiczna, pracownia gastroskopii, a także szkoła rodzenia.

Potrzeby z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej generalnie są zaspokajane. Analizując specjalistykę - w dalszym ciągu występuje brak zabezpieczenia stacjonarnej

opieki psychiatrycznej, w związku z czym pacjenci zmuszeni są korzystać z innych, oddalonych placówek.

Sprawnie funkcjonujący system profilaktyki zdrowotnej - cel szczegółowy 2.2.

Realizowane przedsięwzięcia z zakresu opieki zdrowotnej wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i lokalnej strategii rozwoju Powiatu Myśliborskiego. Projekty w zakresie promocji zdrowia, podnoszenia wiedzy o nowoczesnych metodach leczenia, zapobieganie chorobom poprzez podniesienie świadomości społeczeństwa, zapobieganie uzależnieniom, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz rozwiązywanie problemów dzieci ze środowisk trudnych, propagowanie stylu życia zmniejszającego ryzyko chorób cywilizacyjnych to priorytety, które powinny być wdrażane i uwzględnione w strategii powiatu. Zarówno szpital w Barlinku, Dębnie jak i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej składają kwartalne sprawozdania z profilaktyki prozdrowotnej.

Dążymy aby w naszym powiecie każdy mieszkaniec mógł skorzystać z wystarczających świadczeń zdrowotnych i socjalnych w ramach posiadanych środków. Poprzez pracowników socjalnych sektor zdrowia współpracuje z sektorem pomocy społecznej. W Domu Pomocy Społecznej kontynuowany jest program naprawczy , który dostosuje warunki do obowiązujących standardów celem poprawy warunków życia mieszkańców i stworzenia atmosfery domowej

W miejscach publicznych, urzędach, przychodniach, szpitalach propagowany jest zakaz palenia tytoniu. W placówkach nauczania propagowane są informacje o szkodliwości palenia tytoniu. Ponadto stosowane są różne formy przekazu tj. ulotki, broszurki, gazetki, prowadzone są konkursy, pogadanki wśród dzieci i młodzieży we wszystkich gminach powiatu w ramach miejsko-gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Realizacją programów zdrowotnych na terenie powiatu myśliborskiego zajmują się głównie pielęgniarki, położne środowiskowe, lekarze rodzinni, specjaliści oraz placówki oświatowe. Występuje ścisła współpraca pomiędzy wyspecjalizowanym ,,białym personelem”, a pracownikami SANEPIDU, którzy są koordynatorami programów. Takie podejście przyczynia się do promowania zdrowego stylu życia, zdrowego środowiska i profilaktyki chorób zakaźnych.

Na terenie placówek oświatowych propagowana jest tematyka antyalkoholowa z rozszerzeniem o uzależnienia od nikotyny i narkotyków. W Ośrodku pomocy Społecznej w Barlinku funkcjonuje ,,Pomarańczowa Linia” dla rodziców dzieci i młodzieży mającej problemy z alkoholem, gdzie rodzice mogą uzyskać pomoc profesjonalistów. We wszystkich gminach powiatu realizowane są programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W marcu 2005r. w prasie lokalnej opublikowano artykuł na temat akcji ,,Żółty tydzień” organizowanej w powiecie myśliborskim, uwzględniając tematykę szczepień zalecanych przeciw żółtaczce.

W Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w miesiącu kwietniu 2005r. zorganizowano szkolenie na temat zalecanych szczepień i Hasła Roku 2005: ,,Niech każda matka i dziecko będą najważniejsi”.

Zarówno w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym w Barlinku, jak i w szpitalu w Dębnie działają ,,Szkoły Rodzenia”, które promują zdrowy styl życia, przygotowują do porodu

i świadomego macierzyństwa.

W związku z popularyzowaniem zasad zdrowego stylu życia, profilaktyką chorób społecznych i cywilizacyjnych, w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej powiatu przez cały rok prowadzone były programy, mające na celu uświadomienie społeczeństwu o zagrożeniach zdrowotnych, profilaktyce chorób itp. W ramach szerzenia oświaty zdrowotnej szczególną rolę zwrócono na problem choroby niedokrwiennej serca, miażdżycy, zawału serca, udaru mózgu i związanym z tym podwyższonym poziomem cholesterolu. Celem programu był spadek zachorowalności i zgonów z powodu chorób układu krążenia oraz poprawa jakości życia wśród mieszkańców Powiatu. Zakres prowadzonych działań obejmował kontrolę ciśnienia tętniczego, redukcję stresu, propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz aktywny, czynny tryb życia.

Organizowane były tzw .,,Białe Soboty” dla mężczyzn zamieszkałych na terenie powiatu myśliborskiego.

W miejscach publicznych, urzędach, przychodniach i szpitalach propagowany jest zakaz palenia tytoniu. W placówkach nauczania dostępne są informacje na temat szkodliwości tego nałogu. Ponadto stosowane są różne formy przekazu tj. broszurki, gazetki, ulotki, projekcje, przeprowadzane były konkursy, pogadanki wśród dzieci i młodzieży we wszystkich gminach Powiatu.

Cele te są spójne z celami zapisanymi w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 20015.

W ramach działań w okresie sprawozdawczym pozyskano środki z UE na wykonanie prac modernizacyjnych Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie wraz z zakupem wyposażenia w zakresie:
a) robót remontowo - budowlanych
b) instalacji elektrycznych
c) hydrauliki i instalacji sanitarnych
d) wyposażenia.

Inwestycja realizowana jest ze środków ZPORR, środków budżetu Powiatu Myśliborskiego, dotacji celowej z Miasta i Gminy Dębno oraz dotacji celowej z budżetu państwa.

Całkowity koszt zadania stanowi kwotę 2.099.998,14 zł.

Ponadto wyremontowano i zmodernizowano pracownię RTG w SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie. Całkowity koszt zadania to kwota 847.079,12 zł.,

Zakupiono aparat USG - łączny koszt zakupu stanowi kwota 85.980,13 zł.

Pozyskano środki z UE na Zakup sprzętu diagnostycznego do leczenia chorób układu krążenia w Szpitalu Powiatowym w Barlinku w następujących rodzajach ilościach:-

-Wirówki laboratoryjne

- Koagulometr
- Analizator do pomiaru markerów sercowych
- Zestaw do prób wysiłkowych ekg z bieżnią ruchomą
- System holterowski ekg i pomiaru ciśnienia
- Kardiomonitory
- Elektrokardiografy
- Aparat usg cyfrowy z kolorowym dopplerem
- Respirator anestetyczny.
Inwestycja realizowana jest ze środków ZPORR , środków budżetu Powiatu Myśliborskiego oraz dotacji celowej z budżetu państwa.

Całkowity koszt zadania stanowi kwotę 702.400,00 zł

Realizacja celu strategicznego Nr 3. „Rozwinięta lokalna gospodarka”

Jakość dróg w powiecie umożliwia sprawną komunikację wewnętrzną i tranzytową - cel szczegółowy 3.7.

Wprowadzenie wieloletniego programu inwestycji drogowych opartego jasnych, zobiektyzowanych kryteriach wyboru kolejności inwestowania stworzy podstawę do racjonalnych i uporządkowanych działań. Duża kosztochłonność inwestycji drogowych wymagać będzie intensywnego współdziałania samorządów działających na terenie powiatu Szczegółowy cel stawiany przez strategię brzmi: „Jakość dróg w powiecie umożliwia sprawną komunikację wewnętrzną i tranzytową”

W celu realizacji przedstawionych zadań w omawianych latach (od września 2004 do grudnia 2005) na terenie powiatu myśliborskiego wykonano następujące inwestycje:

1. Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2147Z w m. Głazów

długość zmodernizowanego odcinka 0,48 km,

koszt zadania 125 tyś. zł.

2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2133Z - ulica Osadników w m. Boleszkowice

długość chodnika 0,35 km

koszt zadania 60 tyś. zł

3. Modernizacja dróg powiatowych nr 2124Z i 2116Z w m. Trzcinna II etap

- długość zmodernizowanego odcinka 0,75 km wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku 1,3 km,

- koszt zadania 1.399 tyś. zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2121Z Zarzecze - Kolonia Myśliborzyce

- długość przebudowanego odcina drogi 1,55 km,

- koszt zadania 288 tyś. zł.

W roku 2005 pozyskano środki z funduszy europejskich i krajowych na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z - ul. Zielona w m. Dębno

- okres realizacji 04.2006 r - 08.2006 r.

- długość przebudowanego odcinka wraz z kanalizacją deszczową i ciągiem pieszym 1,2 km,

- planowany koszt zadania 1.763 tyś. zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1557Z Mostkowo - Sulimirze etap I

- okres realizacji zadania 05.2006 r.- 08.2006 r.

- długość przebudowanego odcinka 1,8 km,

- planowany koszt 350 tyś zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2121Z Zarzecze - Kolonia Myśliborzyce i przebudowa ustroju nośnego mostu przez Kanał Młyński we wsi Zarzecze - etap II

- okres realizacji zadania 04.2006 r. - 08.2006 r.

- odcinek przebudowanej drogi 0,16 km wraz z mostem na Kanale Młyńskim,

- planowany koszt zadania 150 tyś. zł.

Działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w zakresie realizacji celu strategicznego - Rozwinięta gospodarka lokalna.

W 2005r. udzielono 54 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacje udzielane były najczęściej na działalność o charakterze budowlanym, usługowym i handlowym.

Pracodawcy wspierani byli środkami Funduszu Pracy poprzez organizowanie na ich wniosek staży zawodowych, przygotowania zawodowego oraz prac interwencyjnych. Ze wsparcia skorzystało ponad 500 pracodawców. Na ten cel wydatkowano kwotę 5.158.200 zł, w ramach której zorganizowano 1.469 różnorodnych miejsc pracy. Dodatkowo, kierując się potrzebami lokalnego rynku pracy, organizowane były szkolenia i przekwalifikowania osób bezrobotnych. Łącznie w 2005r.przeszkolono 185 osób bezrobotnych, z czego 102 osoby bezpośrednio po zakończeniu szkolenia podjęły pracę. Ponadto na wniosek pracodawcy współfinansowane było szkolenie 28 pracowników w zakresie uzyskania przez nich dodatkowych kwalifikacji, co przyczyniło się do utrzymania miejsc pracy.

Na terenie powiatu myśliborskiego funkcjonują ośrodki wspierające rozwój lokalnej gospodarki; są to : Centrum Wspierania Biznesu w Dębnie, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Myśliborzu i Centrum Wspierania Młodych w Barlinku, przy czym w Barlinku i Myśliborzu Centra prowadzone są przez instytucje pozarządowe, natomiast Centrum w Dębnie prowadzone jest przez Urząd Miasta i Gminy. W Centrum Wspierania Biznesu w Dębnie pracodawcy mogą korzystać z informacji o możliwościach rożnego rodzaju wsparcia oraz doradztwa z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej. Centra w Barlinku i Myśliborzu funkcjonują w oparciu o pozyskane przez siebie środki na realizację określonych projektów. W roku ubiegłym w Barlinku realizowany był projekt dla osób młodych - rozpoczynających działalność gospodarczą. W ramach projektu beneficjenci mogli skorzystać ze szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz dotacji na jej rozpoczęcie. Projekt kontynuowany jest także w roku bieżącym. W Centrum w Myśliborzu realizowany był projekt z zakresu nauki języka niemieckiego i angielskiego dla pracowników. Projekt kontynuowany będzie także w roku bieżącym.

Realizacja celu strategicznego Nr 4. „Społeczeństwo ludzi wykształconych i ustawicznie edukujących się dla osobistego rozwoju i osiągnięcia sukcesu w warunkach konkurencji”

W ramach podejmowanych działań w okresie sprawozdawczym wykonano prace modernizacyjne budynku głównego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Za Bramką 5 w Myśliborzu w zakresie wymiany pokrycia dachowego oraz wymiany stolarki.

Zmodernizowano budynek sali gimnastycznej ZSP Nr 1 przy ul. Zachodniej w Dębnie w zakresie kompleksowego remontu wewnątrz, wymiany stolarki oraz remontu dachu.

Wysoka jakość lokalnego systemu edukacji szkolnej ( szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. cel szczegółowy 4.1

Najważniejszym celem pracy szkoły w systemie kształcenia jest wszechstronny rozwój ucznia. Jest to nie tylko konsekwencją interpretacji zadań szkoły, lecz i wykonanie zapisów prawa oświatowego. Skuteczność kształcenia musi wynikać ze wspólnej- nauczycielskiej i uczniowskiej świadomości, w jakim celu w szkole zdobywana jest wiedza i umiejętności.

O ile w szkole podstawowej i gimnazjum skuteczność kształcenia mierzona jest przede wszystkim umiejętnością wiedzy dla rozumienia otaczającego świata oraz praktycznym, życiowym wykorzystaniem umiejętności, to w szkole kończącej się maturą skuteczność ta odnoszona jest do przydatności wiedzy w dalszym kształceniu podczas studiów. Problem nie tkwi, zatem w zdobyciu przez ucznia jak największej ilości wiadomości (encyklopedyzm), lecz w wyposażeniu go w umiejętności samodzielnego pozyskiwania i przetwarzania tych wiadomości oraz w podstawowy zasób wiadomości rzeczywiście przydatnych.

Obecnie wyniki egzaminów zewnętrznych są jednym z podstawowych elementów oceny jakości kształcenia w polskich szkołach. Oceny te nie mogą być tylko ograniczane do analizy samych wyników. Badania przeprowadzone przez Kuratorium wskazały, ze wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych ma jakość planowania edukacyjnego przez nauczycieli, znajomość przez nich podstaw programowych, przemyślany dobór programów nauczania i podręczników- uzasadniony celami doboru metod i form pracy z uczniem oraz skuteczny nadzór pedagogiczny dyrektorów szkół nad organizacją i realizacją przez nauczycieli procesu kształcenia.

Przyczyny nie dość zadowalających wyników egzaminów zewnętrznych sytuowane są niejednokrotnie gdzieś poza uzasadnieniami pedagogicznymi. Determinanty tych wyników osadzone są w kontekstach społecznych; poziomie bezrobocia, warunkach materialnych i egzaminacyjnych pracy wielu szkół, poziomie urbanizacji, przestępczości, dostępie dóbr kultury czy w poziomie aspiracji edukacyjnych.

Pierwszym krokiem służącym w znalezieniu odpowiedzi na pytania, jakie działania należy podjąć, by zmienić istniejący stan rzeczy, była próba zdiagnozowania przyczyn niskich wyników. Większość szkół wykazała tendencje do sytuowania powodów niskich wyników poza samą szkołą.
Na ogół upatrywano ich w czynnikach środowiskowych. Wśród nich dyrektorzy i nauczyciele wymieniają najczęściej: wielodzietność, bezrobocie, trudności z dojazdem do szkół, złe warunki bytowe rodzin, wielkość rodzin patologicznych, niski poziom aspiracji edukacyjnych w domach rodzinnych, znaczne zagrożenie marginalizacją społeczną wśród wielu rodzin. Natomiast w ocenie nadzoru pedagogicznego bezpośrednio sprawcza dla poziomu wyników w nauce była niska znajomość przez nauczycieli podstaw programowych, brak umiejętności skutecznego planowania działań edukacyjnych, nierzadko przypadkowy dobór programów nauczania i podręczników, mało konsekwentny nadzór dyrektorów szkół nad jakością pracy dydaktycznej nauczycieli. W ocenie organu prowadzącego, na niski poziom wyników wpływa mało skuteczny nadzór nad pracą szkół ze strony nadzoru pedagogicznego. Ograniczanie się do sprawdzania poziomu jakości pracy szkoły na podstawie posiadanej dokumentacji szkolnej
i ankietowania nie daje wglądu w rzeczywistą pracę szkoły a więc nauczycieli czy dyrektora.

Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w 2003 roku opracowało materiał pod tytułem „Zachodniopomorski Program Działań na Rzecz Jakości Kształcenia”. Pakiet działań zaproponowanych był przedmiotem obrad rad pedagogicznych i narad z dyrektorami. Był inspiracją dla rad pedagogicznych do tworzenia własnych, szkolnych programów naprawczych, do podejmowania współpracy z innymi podmiotami, głównie z placówkami doskonalenia nauczycieli i organami prowadzącymi. W efekcie szkoły, które konsekwentnie potwierdzają wynikami swych uczniów dbałość i troskę o przygotowanie dzieci i młodzieży do wejścia na wyższy próg kształcenia otrzymują tytuł „Zachodniopomorska Szkoła Jakości” ( Szkoła Podstawowa w Mostkowie i ZS w Smolnicy).

Na wzrost poziomu pracy szkół niewątpliwie wpływa poziom kwalifikacji nauczycieli a konkretnie zgodność nauczanego przedmiotu z posiadanymi kwalifikacjami, sposób organizacji zastępstw, liczba godzin niezrealizowanych, dostępność uczniów do oferty zajęć pozalekcyjnych, liczba egzaminatorów, udział rad pedagogicznych w formach doskonalenia zawodowego.

Dla zobrazowania powyższych czynników warto zapoznać się z jak się one kształtują w poszczególnych gminach:

- w szkołach ponadgimnazjalnych aktualnie jest zatrudnionych 334 nauczycieli, w tym 240 to pełnozatrudnieni- 71,4% a 96 nauczycieli, czyli 28,6% to osoby niepełnozatrudnione. Według poziomu wykształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych uczy 298 nauczycieli z wykształceniem magisterskim, tj. 88,7%, 22 z wykształceniem wyższym zawodowym tj. 6,5%, 7 nauczycieli z wykształceniem na poziomie Kolegium Nauczycielskiego, co stanowi 2,1% oraz 9 nauczycieli zawodu z niższym wykształceniem- tj. 2,7%. Nauczyciele z wykształceniem na poziomie kolegium to przede wszystkim nauczyciele języków obcych i przedmiotów zawodowych, z którymi z mocy prawa umowy wygasną 31.08.2006 roku. Znacząco wzrosła liczba nauczycieli, którzy posiedli znajomość języków obcych.
Dane powyższe dotyczą nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Aktualnie na 336 zatrudnionych, znajomość jednego języka obcego deklaruje 206 nauczycieli, tj. 61,3%, dwóch języków- 71 nauczycieli, tj. 21,1% a trzech języków obcych 8 nauczycieli, co stanowi 2,4%. Język angielski zna 92 nauczycieli, tj. 27,4%, j. niemiecki 105 nauczycieli tj. 31,3%, rosyjski 164 nauczycieli tj. 48,8%, francuski- 8 tj. 2,4%, norweski -1 tj. 0,3%, włoski- 1 tj. 0,3%, łaciński-1 tj. 0,3%.

Nauczanie języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych przedstawia się następująco:

Jednego języka obcego uczy się 698 uczniów, tj. 22,2%, dwóch języków obcych uczy się 2260 uczniów tj. 71,9% a trzech języków obcych uczy się 166 uczniów, co stanowi 5,3%.

Ogółem języka angielskiego uczy się 2298 uczniów, j. francuskiego 205 uczniów,
j. niemieckiego 2988 uczniów. Polepszeniu ulega baza szkół i placówek, co niewątpliwie powinno wpłynąć pośrednio na polepszenie wyników nauczania. Baza dydaktyczna szkół ponadgimnazjalnych to ogółem 151 pomieszczeń do nauki, w tym 90 to sale lekcyjne i 53 pracowni; w tym 14 pracowni komputerowych, 14 języków obcych i 3 ćwiczeń praktycznych. Szkoły posiadają biblioteki, w których znajduje się 121.760 woluminów.

Obecnie funkcjonowanie szkół jest niemożliwe bez ich komputeryzacji i dostępu do Internetu. Szkoły ponadgimnazjalne dysponują 356 komputerami, w tym 269 posiada dostęp do Internetu. Średnio na 1 komputer przypada 11,6 uczniów.

W szkołach podstawowych i gimnazjalnych poziom wykształcenia nauczycieli według stopni awansu zawodowego przedstawia się następująco:

Gmina Dębno

wykształcenie wyższe magisterskie:

 • stażyści- 11

 • kontraktowi- 35

 • mianowani- 120

 • dyplomowani- 39

wykształcenie wyższe zawodowe:

 • stażyści- 2

 • kontraktowi- 4

 • mianowani- 3

studium nauczycielskie:

 • stażyści- 1

 • kontraktowi- 1

 • mianowani- 3

średnie wykształcenie

 • stażyści- 1

 • mianowani- 1

Gmina Myślibórz

nauczyciele według wykształcenia:

 • wyższe magisterskie- 161,48

 • licencjat- 10,49

 • kolegium nauczycielskie- 7,27

 • inne- 4,78

nauczyciele według stopnia awansu:

 • stażyści- 9,32

 • kontraktowi- 23,35

 • mianowani- 75,88

 • dyplomowani- 75,48

Gmina Barlinek

nauczyciele według wykształcenia

 • wyższe magisterskie - 163

 • wyższe zawodowe - 3

 • licencjat - 6

 • studium nauczycielskie - 4

 • średnie - 2

nauczyciele według stopni awansu

 • stażyści - 2

 • kontraktowi - 18

 • mianowani - 132

 • dyplomowani - 26

Gmina Nowogródek Pomorski

nauczyciele według wykształcenia

 • wyższe magisterskie - 37

 • licencjat - 0

 • średnie - 1

nauczyciele według stopnia awansu

 • stażyści - 0

 • kontraktowi - 5

 • mianowani - 19

 • dyplomowani - 14

Gmina Boleszkowice

nauczyciele według wykształcenia

 • wyższe magisterskie - 31

 • licencjat - 5

 • studium nauczycielskie - 3

 • średnie - 2

nauczyciele według stopnia awansu

 • stażyści - 6

 • kontraktowi - 6

 • mianowani - 25

 • dyplomowani - 4

Komputeryzacja w poszczególnych szkołach gminnych przedstawia się następująco:

Gmina Myślibórz:
szkoły podstawowe i gimnazjalne posiadają 80 komputerów, które są w dyspozycji 2251 uczniów, tj. 28,14 uczniów na jeden komputer.

Gmina Barlinek:
szkoły posiadają 126 komputerów, posługuje się nimi 2346 uczniów, co daje 18,6 uczniów na jeden komputer.

Gmina Dębno:
w szkołach jest 107 komputerów w dyspozycji 2644 uczniów, tj. 24,7 uczniów na jeden komputer.

Gmina Nowogródek:
do szkół uczęszcza 485 uczniów, mających do swej dyspozycji 26 komputerów, na jeden komputer przypada, więc 18,6 uczniów

Gmina Boleszkowice:
posiada 25 komputerów, w szkołach jest 337 uczniów, co daje 14,2 ucznia na jeden komputer

Stosunkowo niskie wyniki matur w 2005 roku wymagały zarówno ze strony rad pedagogicznych jak również dyrektorów szkół i organu prowadzącego podjęcia kroków zarówno organizacyjnych jak i konieczność zmiany nauczycielskiego spojrzenia na problematykę szkolnego oceniania, znaczenia dobrej współpracy szkoły i nauczycieli z rodzicami, czy wreszcie ponadprzedmiotową współpracę wszystkich nauczycieli.

Szkoły, które osiągnęły najniższe wyniki zostały zobowiązane do opracowania programów naprawczych. Dyrektorzy dokonali analizy wykorzystania godzin do swojej dyspozycji i skierowania ich na przedmioty maturalne. Dokonano analizy wykorzystania godzin lekcyjnych w ubiegłym roku w poszczególnych szkołach i poszczególnych przedmiotach, by ograniczyć do minimum czas lekcyjny do organizacji innych zajęć. Przeprowadzono kontrolę organizacji godzin zastępczych i zalecono szkołom poprawę efektywności czasu pracy nauczycieli. Zalecono dyrektorom szkół zwiększyć ilość nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, co w rezultacie przedstawia się następująco:

Rady pedagogiczne podjęły decyzje o zwiększeniu zajęć fakultatywnych dla uczniów
z przedmiotów maturalnych. Działania powyższe powinny wpłynąć w przyszłości na podniesienie w przyszłości poziomu wyników egzaminów zewnętrznych.

Dla dalszej realizacji celów określonych w strategii wydaje się, że koniecznością jest zawarcie z poszczególnymi gminami i Kuratorium Oświaty porozumienia na rzecz lokalnej edukacji, jak również opracowanie wieloletniego programu wspomagania lokalnego systemu oświaty, który uwzględni:

 • stworzenie szkoły przyjaznej wszystkim uczniom, zapewniającej warunki do zdobycia wiedzy, zapewniającej rozwój intelektualny, duchowy, moralny, społeczny i fizyczny, szkoły stanowiącej centrum życia lokalnego

 • stworzenie w szkołach i placówkach systemu wychowania w duchu patriotyzmu, uniwersalnych wartości moralnych, poszanowania prawa, tolerancji i przestrzegania praw człowieka a także wsparcia rodzin w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

 • stworzenie systemu opieki, zapewniającej bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

 • zapewnienie nauczycielom dobrych warunków pracy, promowanie i upowszechnianie ich osiągnięć twórczych

 • zapewnienie rodzicom realizacji prawa do wychowania ich dzieci zgodnie z ich przekonaniami moralnymi i religijnymi oraz faktycznego udziału w kształtowaniu rozwoju szkół.

Elastyczny lokalny system edukacji zawodowej dostosowujący się do zmiennych potrzeb rynku pracy. cel szczegółowy 4.2

Potrzeba funkcjonowania elastycznego, lokalnego systemu edukacji zawodowej wynika z faktu znanego od wielu lat, że ukończenie jakiejkolwiek szkoły zawodowej nie gwarantuje zatrudnienia, co wynika z rozmijania się kształcenia z potrzebami gospodarki oraz tego, ze doradztwo zawodowe w Polsce jest jeszcze w powijakach. Ale nie tylko lokalny system edukacji zawodowej jest potrzebny, pracodawcy maja zastrzeżenia do poziomu kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych. Jednakże nie są oni zainteresowani ponoszeniem kosztów szkolenia tychże absolwentów. Zwracają także uwagę na małą mobilność i elastyczność zawodową świeżo upieczonych fachowców oraz na brak jakiegokolwiek przygotowania zawodowego absolwentów liceów ogólnokształcących. Dlatego też koniecznością są zmiany w programach kształcenia zawodowego oraz konieczność zwiększenia ilości treści związanych z ekonomiką i organizacją produkcji oraz z takimi umiejętnościami jak: samokształcenie, łączenie teorii z praktyką, praca w zespołach i rozwiązywanie problemów. Istotnego znaczenia nabiera konieczność zmiany klasyfikacji zawodów i specjalności obowiązujący w gospodarce, aby wyeliminować z Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego takie, na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy. Wiadomo także, że wczesne rozpoznanie zawodów przyszłościowych może w istotny sposób zmienić kierunki kształcenia i zmniejszyć rozmiary bezrobocia.

Z prognoz PAN POLSKA 2000 wynika, że zawody te będą skupione wokół informatyki i biotechnologii. Zdaniem ekspertów największe perspektywy mają zawody związane z elektrotechniką, budową maszyn, nauki ekonomiczne, chemia, informatyka i matematyka. Dlatego też coraz większego znaczenia nabiera poradnictwo zawodowe i nauka przedmiotu planowanie kariery jako przedmiotu nauczania. Wprowadzenie doradców zawodowych do szkół jest dobrym rozwiązaniem, ale w ograniczonym stopniu poprawia wymagane kwalifikacje. W szkołach powiatu zatrudniony jest doradca zawodowy w ZSP Nr. 3 w Myśliborzu, gdzie również funkcjonuje Szkolny Ośrodek Karier. Doradcy zawodowi pracują również w Urzędach Pracy, gdzie głównie zajmują się osobami bezrobotnymi.

W zakresie zmian w strukturze kształcenia przyjęto ogólny kierunek, zgodny z założeniami polityki edukacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Według tych założeń 80% młodzieży powinno ukończyć licea ogólnokształcące i szkoły średnie zawodowe. W latach 2004-2005 zwiększyła się liczba młodzieży uczęszczającej do liceów ogólnokształcących i średnich szkół zawodowych, zmniejszyła się natomiast liczba uczniów szkół zawodowych. Zadaniem samorządu jest troska o to by uczniowie, którzy deklarują chęć kontynuowania nauki w liceum lub technikum mieli taką możliwość. Najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na zmianę zainteresowania określonymi typami szkół jest obserwowana ogólna tendencja odejścia od kształcenia zawodowego, spowodowana wzrostem aspiracji edukacyjnych i preferencji zawodowych uczniów. Zarówno rodzice jak i sami uczniowie mają świadomość, że szkoła ponadgimnazjalna jest tylko etapem na drodze zdobywania wiedzy i zawodu. Stąd podejmują decyzję o kontynuowaniu nauki w szkole, która umożliwia zdobycie wykształcenia wyższego, lub, co najmniej maturalnego. Realia lokalnego rynku pracy i wysoki poziom bezrobocia w regionie utwierdzają młodzież w przekonaniu, że ukończenie wyłącznie szkoły zawodowej w wielu przypadkach ogranicza szansę znalezienia pracy do minimum. Istotny wpływ na zwiększenie popularności określonych typów szkół mają działania z inicjatywy poszczególnych dyrektorów szkół przy poparciu organu prowadzącego i aprobacie Urzędu Pracy.

Mając na uwadze zmieniająca się ciągle sytuacje na rynku pracy powzięto działania mające na celu zmiany w kierunku kształcenia zawodowego. Zaczęto wprowadzać nowe kierunki kształcenia i zawody. Od 2lat w szkołach zawodowych powstają nowe szkoły i kierunki a wygaszane są te, które nie są aprobowane przez młodzież lub nie spełniają oczekiwań społeczeństwa. Aktualnie na terenie powiatu myśliborskiego funkcjonują następujące typy szkół zawodowych:

- Technika - 12

- Zasadnicze Szkoły Zawodowe - 6

- Szkoły Policealne- 5

Kształcą one w następujących zawodach:

1. Technika:

- technik budownictwa

- technikum budownictwa- specjalność: zastosowanie nowoczesnych technologii w budownictwie

- technik informatyk

- technik organizacji usług gastronomicznych

- technik logistyk

- technik hotelarstwa

- technik agrobiznesu

- technik żywienia i gospodarstwa domowego

- technik ekonomista

- technik obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

- technik ochrony fizycznej osób i mienia

2. Zasadnicze Szkoły Zawodowe:

- kucharz małej gastronomii

- sprzedawca

- stolarz

- krawiec

- ogólnobudowlany

- fryzjer

- piekarz

- cukiernik

- ślusarz

- monter instalacji gazowych

- monter instalacji sanitarnych

3. Szkoły Policealne:

- technik spedytor

- technik administracji

- technik informatyk

- technik obsługi turystycznej

Od nowego roku nie przewiduje się naboru do Liceum Profilowanego, gdyż ten typ szkoły nie spełnił oczekiwań, jakie zakładano w reformie systemu edukacji. Planuje się natomiast kształcenie w zawodzie technik handlowiec i technik administracji.

Szkoły zawodowe przygotowane są do tworzenia nowych kierunków kształcenia, gdyż większość nauczycieli posiada dwu lub trzykierunkowe przygotowanie zdobyte na studiach podyplomowych. Duże nadzieje pokłada się w powstającym w Barlinku Centrum Edukacyjnym, powołanym przez Szczecińską Fundację „Talent- Promocja- Postęp”. Centrum Edukacyjne prowadzić będzie działalność oświatowo- informacyjną, kierowaną do młodzieży, dorosłych oraz organizacji pozarządowych. Będzie organizatorem kształcenia ustawicznego z szeroką ofertą kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla całego powiatu. Będzie także miejscem realizacji projektów oświatowych i społecznych przy udziale partnerów zagranicznych.

Zmiany w sieci Szkół Zawodowych każdorazowo są uzgadniane z Powiatowym Urzędem Pracy jak również z Kuratorium Oświaty.

System edukacji ustawicznej ludzi dorosłych umożliwiający przekwalifikowanie się i szybkie dostosowanie do potrzeb rynku pracy. cel szczegółowy 4.3

Gospodarka wolnorynkowa oraz demokratyzacja całego życia postawiły przed edukacja dorosłych zupełnie nowe zadania. Wystarczy wymienić takie jak: rozwój indywidualnych osobowości, profesjonalizacja jednostek, relacji między przemianami norm w zawodach na skutek zmian na rynku pracy, realizacja praw i obowiązków obywatelskich itp. Daje o sobie coraz bardziej znać bezrobocie oraz obawa przed zagubieniem jednostek w nieznanych sytuacjach, szczególnie wśród najniżej wykształconych, jak np. w byłych PGR-ach. Jednocześnie istnieje potrzeba uświadamiania społeczeństwu, że w nowych warunkach każdy sam jest odpowiedzialny za zasoby swojej wiedzy i za swój los, że kwalifikacje są towarem na rynku pracy i od ich jakości w dużej mierze uzależnione jest zatrudnienie. Od 1991 roku, kiedy weszła ustawa oświatowa, najpierw w sposób spontaniczny
a następnie przy udziale organizacji społecznych, stowarzyszeń i osób prywatnych zaczęły powstawać szkoły niepubliczne, głównie dla dorosłych. Stworzenie przez samorząd powiatowy i samorządy gminne warunków do powstania niepublicznych szkół dla dorosłych w Myśliborzu, Barlinku i Dębnie. Uzupełnieniem ich są prowadzone przez wielu organizatorów różnego rodzaju kursy, szczególnie języków obcych i zawodowe- związane z procesami społeczeństwa informacyjnego.

W skali kraju w scholaryzacji na poziomie wyższym osiągnięto dzięki szkołom niepublicznym i wysiłkowi obywateli przez opłacanie swojej edukacji bardzo wysoki poziom. Liczba studentów wzrosła do 1,8 miliona (dane 2004 rok). Mimo krótkiego upływu czasu od przyjęcia przez Radę Powiatu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego” podjęto szereg działań, które są konieczne dla zrealizowania postawionego celu szczegółowego, określonego w Projekcie realizacyjnym nr 27 pkt.4.2.

 1. Stworzono warunki materialne do powstania szkół dla dorosłych w poszczególnych gminach w oparciu o bazę gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Od roku 2004/2005 na terenie niżej wymienionych gmin funkcjonują następujące typy szkół:

Gmina Dębno

Szkoły „KONSUL” - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

- Policealne Studium Zawodowe- kształci w zawodzie technik spedytor,
administracji, informatyk

(siedziba: gimnazjum Publiczne w Dębnie)

Gmina Barlinek

Szkoły „KONSUL”- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

- Policealne Studium Zawodowe- kształci w zawodzie technik spedytor

(siedziba: Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Barlinku)

Szczecińska Fundacja „Talent- Promocja- Postęp”- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

(siedziba: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku)

Gmina Myślibórz

Szkoła Biznesu i Ochrony „DELTA” w Myśliborzu- kształci w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia (siedziba: Gimnazjum w Myśliborzu)

Powyższe szkoły prowadzone są przez osoby prywatne i Szczecińską Fundację
„Talent- Promocja- Postęp”.

Również zaczęły funkcjonować szkoły dla dorosłych, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu. Są to następujące szkoły:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSP Nr 2 w Myśliborzu

- Szkoła Policealna w ZSP Nr 2 w Barlinku- kształci w zawodach: technik obsługi turystycznej i technik administracji

- Studium Policealne dla Dorosłych w ZSP Nr 2 w Barlinku- kształci techników handlowców

- Szkoła Policealna- kształci techników informatyków

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych- kształci stolarzy, krawców, murarzy

 • Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego „Wiedza dla Wszystkich” w Myśliborzu przygotowuje słuchaczy do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego, gimnazjum dla dorosłych. Placówka prowadzi szereg kursów dających określone uprawnienia, między innymi: magazynier z obsługa wózka widłowego, hotelarz- barman, podstawy obsługi komputera, kucharz, kelner. W bieżącym roku przygotowuje do egzaminów w zawodach: technik ekonomista, technik gastronom, technik budowlany- nowoczesne techniki w budowie.

 • Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego „Centrum Edukacji Dorosłych” w Myśliborzu prowadziła kursy eksternistyczne dla dorosłych, przygotowujące do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej (liceum ogólnokształcące)

 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Myśliborzu w 2005 roku wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zakładów pracy, rzemiosła, osób indywidualnych prowadził kursy:

    • dobra praktyka higieniczna i produkcyjna(kurs tzw. minimum sanitarnego)

    • spawaczy, elektryków, bhp dla pracodawców, obsługa wózka widłowego, stosowanie środków ochrony roślin, obsługa komputera

Dla osób dorosłych jak również dla młodzieży, która pragnie podjąć pracę za granicą lub nauczyć się języków obcych na terenie zarówno Myśliborza, Barlinka i Dębna funkcjonują tzw. prywatne szkoły języków obcych. W Myśliborzu zarejestrowanych jest 6, w Barlinku 1 oraz 2 w Dębnie. Szczególnie w 2005 roku wzrosło zainteresowanie językami obcymi ze względu na możliwość podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej.

W minionym okresie nie podjęto działań na rzecz powołania Instytutu Kształcenia Ustawicznego, gdyż rozpoznanie potrzeb w tym zakresie napotyka na wiele trudności ze względu na brak danych, które pozwoliłyby określić wielkość potrzeb w zakresie edukacji ludzi dorosłych, jak również zainteresowania zakładów pracy, instytucji, urzędów powyższym problemem.

Dzięki zaangażowaniu władz gmin Dębna i Barlinka powstały filie wyższych uczelni, dających możliwość uzyskania wykształcenia na poziomie licencjata i wyższego magisterskiego. Podejmowane próby utworzenia filii uczelni wyższej w Myśliborzu nie dały określonego rezultatu. W bieżącym roku Starosta Myśliborski wyszedł z inicjatywą utworzenia w Myśliborzu filii Wyższej Szkoły Zawodowej
z Poznania. Aktualnie rozpoczęto akcje informacyjną w celu określenia ilości chętnych, pragnących studiować zaocznie na kierunku europeistyka lub turystyka i rekreacja.

30 marca 2006 roku odbędzie się w Zespole Szkół w Smolnicy spotkanie polsko- niemieckich grup roboczych w ramach współpracy powiatu myśliborskiego i Märkich- Oderland, które będą rozmawiać na temat struktury oświaty w tym również poruszany będzie problem kształcenia dla dorosłych.

Realizacja celu strategicznego Nr 5 „Społeczność powiatu zintegrowana i stale budująca swoją lokalną tożsamość”

Opracowując Strategię autorzy jej mieli świadomość jak ważne są zagadnienia integrowania lokalnych społeczności. W poszczególnych miejscowościach naszego powiatu instytucje kultury podejmowały szereg działań związanych z edukacją regionalną.

Gmina Myślibórz

Muzeum Pojezierza Myśliborskiego zaproponowało cykl lekcji muzealnych. Oferta rozesłana została do wszystkich szkół z terenu powiatu. W lekcjach uczestniczyło ponad 900 osób.

Tematy lekcji muzealnych - dziedzictwo kulturowe w regionie:

1. ABC heraldyki - herby naszych miast,

2. Architektura granitowa Pojezierza Myśliborskiego,

3. Podziały polityczne na Pojezierzu Myśliborskim,

4. Kultura średniowiecza - gotyk,

5. Historia Nowej Marchii - gotyk,

6. Przerwany lot. Bohaterowie Litwy - Dariusz i Girenas,

7. Zakony i klasztory na Pojezierzu Myśliborskim,

8. Panowanie Krzyżaków na Pojezierzu Myśliborskim,

9. Podania, baśnie i legendy Pojezierza Myśliborskiego,

10. Z archeologią na ty… Badania archeologiczne w regionie,

11. Miasto średniowieczne,

12. Myśliborskie miary i wagi,

13. Myśliborski warsztat Gancarski,

14. Życie codzienne naszych przodków,

15. Jak dawniej podróżowano ? Historia kolei żelaznych,

16. Grodziska na Pojezierzu Myśliborskim,

17. Tajemnice templariuszy,

18. Komandorie templariuszy na Pojezierzu Myśliborskim w świetle najnowszych badań archeologicznych,

19. Najciekawsze zabytki Pojezierza Myśliborskiego,

20. Pojezierze Myśliborskie w latach II wojny światowej,

Jedną z cenniejszych inicjatyw realizowanych przez Muzeum Pojezierza Myśliborskiego i Stowarzyszenia „Z biegiem Myśli” był realizowany w 2005 roku cykl spotkań reprezentujących dzieje Myśliborza pod tytułem „Pokochaj swoje miasto”.

Gmina Dębno

1.Wieczory i spotkania autorskie z wieloma miejscowymi twórcami oraz regionalistami organizowane są od r. 1997 do chwili obecnej. Skupiają coraz liczniejsze grono miłośników tej formy działalności, mają charakter kameralny przez co umacniają więzy z „małą ojczyzną”. Ich poezje, wspomnienia o mieście, ludziach i wydarzeniach wydawane są w serii Dębnowska Biblioteczka.

2.Z inspiracji biblioteki od r. 1996 odbywają się tu coroczne spotkania z dawnymi mieszkańcami Dębna. Biblioteka podtrzymuje i rozwija przyjazne kontakty z grupą dawnych mieszkańców Neudamm-Dębna, pochodzących z obszaru całych Niemiec. Tradycyjnie już, na początku czerwca każdego roku odbywają się wspólne spotkania wraz z nabożeństwem ekumenicznym, które pozwalają poszerzać wiedzę o przeszłości historycznej miasta, organizowane są wystawy dot. miasta. Dodatkowo zbiory biblioteki wzbogacane są o unikalne dokumenty, książki, czasopisma i inne pamiątki.

3.Znaczące miejsce w pracy edukacyjnej z dorosłymi i młodzieżą zajmują wystawy, którym towarzyszą prelekcje uzupełniające eksponowany materiał. Większość wystaw ma charakter ekspozycji przygotowanych przez pracowników Biblioteki z materiałów własnych, uzupełnianych dokumentami wypożyczonymi z innych instytucji lub od osób prywatnych. W 2005 r. Biblioteka zorganizowała wystawę z okazji 25-lecia Solidarności pt. „Ten ruch uczynił Polskę Niepodległą” - podkreślając szczególnie działalność Solidarności na terenie Dębna.

4.W połowie minionego roku ukazała się obszerna publikacja o mieście i gminie Dębno pt. „Karty z dziejów Dębna” zawierająca treści historyczne, archeologiczne, przyrodnicze w formie opisowej. W formie zapisów kronikarskich odnotowano fakty, wydarzenia, informacje, którymi żyli mieszkańcy miasta, zarazem tworząc je w latach 1945-2004. Książka powstała dzięki pracy i zaangażowaniu pracowników biblioteki przy współudziale pozostałych członków zespołu autorskiego. W nakładzie 1000 egz. na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy z unijnym wsparciem finansowym.

5.Od 2000 r. Biblioteka jest wydawcą czasopisma - miesięcznika Samorządowego Biuletynu Informacyjnego „Merkuriusz Dębnowski”, w którym zawarte są najważniejsze informacje społeczno-gospodarcze, kulturalno-oświatowe, historyczne oraz samorządowe.

6.W Oddziale dla Dzieci organizowane są lekcje biblioteczne, spotkania i pogadanki dot. historii regionu, miasta i jego okolic, zabytków, pomników przyrody itp.

7.Od kilku lat Biblioteka jest organizatorem Międzynarodowych Plenerów Artystycznych. Powstałe obrazy wzbogacają zbiory regionalne biblioteki. Na zakończenie każdego pleneru wydawany jest katalog zawierający prace malarskie artystów goszczących latem w Dębnie. Ostatni pt. „Spotkania Twórcze Dębno 2005”.

Swoją siedzibę w Bibliotece w Dziale Zbiorów Regionalnych ma Stowarzyszenie Miłośników Dębna powstałe w 2004 r. Głównym celem Stowarzyszenia jest pielęgnowanie tradycji narodowych, kulturalnych, patriotycznych społeczności lokalnej oraz rozwój kulturalny, społeczny i gospodarczy tego obszaru.

Gmina Barlinek

 1. Pracownia Teatralna:

Przygotowanie widowisk w oparciu o tradycje, legendy i fakty historyczne dotyczące naszego regionu:

1.widowiska sobótkowe;

2.wybory Puszczy Barlineckiej;

3.widowiska z okazji Święta Niezapominajki.

Oprawy artystyczne wernisaży, świąt państwowych, jubileuszy ale z elementami regionu. Artystyczny udział w promocji miasta: Gorzów, Szczecin. Prowadzenie warsztatów teatralnych i tanecznych z wykorzystaniem tematów dotyczących naszego regionu. Pomaganie szkołom w realizacji programów artystycznych z elementami dotyczącymi regionu.

 1. Centrum Informacji Turystycznej:

Promowanie turystyki w oparciu o dziedzictwo regionalne, tworzenie tras turystycznych z wykorzystaniem legend, podań regionalnych. Promocja twórców kultury. Organizacja konkursu „Piękno Malowane Naturą”, odkrywanie piękna i tożsamości z regionem poprzez krajoznawstwo.

 1. Pracownia Papieru Czerpanego

W Bibliotekach Wiejskich są organizowane spotkania z młodzieżą i z Twórcami Ludowymi. Przed Świętami Wielkanocnymi są organizowane warsztaty pisane i palmy. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich są zapraszane na Bożonarodzeniową prezentację potraw, Konkurs Wiatraków w czasie Nocy Sobótkowej oraz na konkurencje kulinarne z okazji Pożegnania Lata.

Realizacja celu strategicznego Nr 6 „Społeczeństwo informacyjne”

W szkołach gimnazjalnych i podstawowych nauczany jest przedmiot informatyka. W szkołach ponadgimnazjalnych natomiast nauczany jest przedmiot o nazwie technologia informacyjna.

W ramach programu komputeryzacji szkół prowadzonego przez MENiS w 2005 roku wszystkie Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne otrzymały po 5 komputerów a szkoły ponadgimnazjalne 4 pracownie komputerowe oraz wyposażono biblioteki w sprzęt multimedialny.

Biblioteki Publiczne realizują program komputeryzacji o nazwie „Ikonka”.
W Bibliotece Powiatowej i Miejskiej jest 9 komputerów, w tym 3 z dostępem do internetu,
z których korzystają czytelnicy. Biblioteka w Barlinku posiada 3 komputery w czytelni, które otrzymała w ramach realizacji programu „Ikonka”. Najbardziej skomputeryzowana jest Biblioteka w Dębnie. Czytelnia wyposażona jest w 4 komputery z dostępem do internetu, Ośrodek Informacji Gospodarczej i Prawnej posiada 2 komputery, czytelnia druga ma
w posiadaniu 1 komputer. W dziale dziecięcym znajduje się 1 komputer, ponadto pracownicy do własnego użytku mają 3 komputery. Łącznie Biblioteka dysponuje 13 komputerami. Biblioteka Gminna w Nowogródku Pomorskim posiada 1 komputer, natomiast biblioteka Gminna w Boleszkowicach nie dysponuje żadnym komputerem.

Biblioteki szkół ponadgimnazjalnych zostały wyposażone w podstawowy sprzęt komputerowy. Biblioteki multimedialne posiada:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku

 • Zespół Szkół w Smolnicy

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie

W bibliotekach tych księgozbiory zostały umieszczone na nośnikach elektronicznych, cała obsługa biblioteki odbywa się za pomocą komputera.

PRACOWNIE KOMPUTEROWE

Wyszczególnienie

Gimnazja

Szkoły podstawowe według gmin

Myślibórz

Barlinek

Dębno

Nowogródek. Pomorski

Boleszkowice

Pracownie komputerowe

13

6

4

7

2

1

Komputery ogółem

154

78

54

119

22

10

W tym z dostępem
do internetu

141

61

36

58

22

10

Komputery przeznaczone
dla uczniów

122

64

45

70

19

9

W tej części podkreślenia wymaga realizacja projektów realizowanych ze środków ZPORR przez Gminę Myślibórz i Dębno tzw. projektów „e-urząd”

Opracował:

Marek Dmytruszewski

na podstawie materiałów dostarczonych przez:

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Wydział Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,

Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich,

Dyrektora PUP,

Specjalistę ds. technicznych PZD

BOK , MOK, DOK,

13


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Ostrowska-Wolska

Data wytworzenia:
20 mar 2006

Osoba dodająca informacje

Marek Dmytruszewski

Data publikacji:
20 mar 2006, godz. 16:21

Osoba aktualizująca informacje

Marek Dmytruszewski

Data aktualizacji:
20 mar 2006, godz. 16:21