Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

IV kadencji


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027 2014-10-20 10:48:30
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-10-20 10:42:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku 2014-10-20 10:41:03
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania 2014-10-20 10:39:50
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2014-10-20 10:39:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustanowionych za trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego 2014-10-20 10:38:00
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości od Gminy Boleszkowice 2014-10-20 10:35:47
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2014-10-20 10:34:40
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2019 2014-10-20 10:33:35
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018 2014-10-20 10:31:38
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027 2014-08-19 14:52:46
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-08-19 14:51:05
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku 2014-08-19 14:48:38
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2014-08-19 14:47:40
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-08-19 14:44:43
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie 2014-08-06 08:50:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego i nadania statutu 2014-08-06 08:49:11
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2014-07-16 09:45:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2014-07-16 09:43:45
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu 2014-07-16 09:42:40
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania samorządu województwa w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo ? Terapeutycznej w Dębnie 2014-06-27 09:22:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie oświadczenia w przedmiocie uczczenia 15 ? lecia utworzenia Powiatu Myśliborskiego 2014-06-17 11:25:17
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany wynagrodzenia za pracę w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2014-06-06 11:11:53
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2014-06-06 11:10:55
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2014-06-06 11:09:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej drogę od Gminy Nowogródek Pomorski 2014-06-06 11:07:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2014-06-06 11:06:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 2014-06-06 11:05:21
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2013 rok 2014-06-06 11:03:26
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok 2014-06-06 11:02:41
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-05-23 14:24:21
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, założenia Podstawowej Szkoły Specjalnej w Smolnicy wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy do Zespołu Szkół w Smolnicy oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół w Smolnicy na Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy 2014-05-23 14:23:29
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-05-12 15:40:05
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027 2014-05-12 15:38:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, założenia Podstawowej Szkoły Specjalnej w Smolnicy wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy do Zespołu Szkół w Smolnicy oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół w Smolnicy na Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy 2014-05-12 15:36:55
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2014-05-12 15:35:07
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2014-05-12 15:33:35
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2014-05-12 15:31:54
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom powołanym do udziału w jej pracach 2014-04-14 08:04:16
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 2014-04-14 08:02:07
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2014-03-18 11:14:11
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu 2014-03-18 11:10:24
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku 2014-03-18 11:07:25
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2014-03-18 10:37:21
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za posiłki w stołówce Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2014-03-18 10:33:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2014-03-18 10:32:01
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok. 2014-02-12 11:43:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027. 2014-02-12 11:41:53
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 r. 2014-01-22 09:59:11
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchawenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 2014-01-22 09:40:41
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia odwołania radnego Cezarego Krzyżanowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-01-21 12:50:29
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie 2014-01-21 11:49:58
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania 2014-01-21 11:47:15
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2014 rok 2014-01-21 11:46:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2015. 2014-01-21 11:39:52
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2014-01-21 11:35:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu 2014-01-21 11:32:43
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego 2014-01-21 11:19:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 2013-12-10 14:47:50
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2014 rok 2013-12-10 14:47:10
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myśliborzu 2013-12-10 14:46:30
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2013-12-10 14:45:55
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2013-12-10 14:45:07
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu 2013-12-10 14:44:24
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 2013-12-10 14:43:55
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego. 2013-12-10 14:43:05
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie okreslania przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia. 2013-12-10 14:42:13
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2014 roku. 2013-12-10 14:37:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny przekazanej przez Powiat Myśliborski Gminie Dębno umową darowizny z dnia 18 stycznia 2000 r. i odstąpienia od jej odwołania 2013-12-10 14:33:27
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2013-12-10 14:32:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego. 2013-12-10 14:31:41
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013 - 2027 2013-11-22 12:16:35
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rearzu zmieniająca uclizację zadań w 2013 roku 2013-11-22 12:14:37
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uczestniczenia Powiatu Myśliborskiego w realizacji projektu "ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I" 2013-11-22 12:10:21
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014". 2013-11-22 12:08:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-10-21 12:00:27
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odnośnie wpisania norki amerykańskiej na listę gatunków obcych i inwazyjnych oraz zaostrzenia przepisów przy zakładaniu ferm norki amerykańskiej 2013-10-21 11:51:44
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej 2013-10-21 11:50:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2013-10-21 11:49:30
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji ?SZKUNER? w Myśliborzu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2013-10-21 11:48:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego 2013-10-21 11:47:19
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego i nadania statutu 2013-10-21 11:46:16
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 2013-10-21 11:40:47
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2013-10-21 11:38:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2013 2013-10-02 15:03:24
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-10-02 15:02:29
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2013-10-02 15:00:41
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2013-10-02 14:59:47
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2013 roku 2013-10-02 14:57:57
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027 2013-10-02 14:54:23
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2013 2013-08-16 13:10:10
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku 2013-08-16 13:07:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Szkuner" w Myśliborzu na 2013 rok. 2013-08-16 13:06:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-08-16 13:04:03
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 2013-08-16 13:02:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2013-08-16 13:01:47
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020" 2013-08-16 13:00:46
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2013-08-16 12:59:07
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu 2013-08-16 12:16:58
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2015" 2013-08-16 11:42:27
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia 2013-08-14 08:58:47
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2013-08-14 08:57:54
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013 - 2027 2013-06-20 07:32:37
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2013 2013-06-20 07:18:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2013-06-20 07:16:59
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2013-06-20 07:15:59
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "Szkuner" w Myśliborzu 2013-06-19 08:07:54
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-06-19 07:33:14
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku 2013-06-19 07:32:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok 2013-06-19 07:31:21
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2013-06-19 07:23:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2013-06-19 07:22:09
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie upraw roślin oraz hodowli zwierząt genetycznie modyfikowanych (GMO) 2013-06-18 07:34:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2012 rok 2013-06-18 07:33:13
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu 2013-05-20 07:17:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013 - 2027 2013-05-20 07:15:05
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2013-04-17 11:19:05
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2013-04-17 11:18:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Szkuner" w Myśliborzu na 2013 rok. 2013-04-17 11:17:41
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej 2013-04-17 11:16:40
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-04-17 11:15:04
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wprowadzenia zakazu lub ograniczeń używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz na wodach płynących położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2013-04-17 11:13:56
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2013 roku 2013-03-12 12:29:06
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2013-03-12 12:28:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2013-03-12 12:26:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2013-03-12 12:20:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Myśliborzu 2013-03-12 12:18:55
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku 2013-03-12 12:17:14
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego 2013-03-12 12:15:54
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego 2013-03-12 12:14:26
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski. 2013-03-12 12:12:56
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Myśliborskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2013-03-12 12:11:35
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia regulaminu głosowania wniosku o odwołanie Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego 2013-02-19 14:47:46
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego 2013-02-19 14:45:00
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-01-18 10:24:06
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2013 rok 2013-01-18 10:23:16
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomości Powiatu Myśliborskiego. 2013-01-18 10:21:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-12-18 07:24:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013 - 2027 2012-12-13 12:25:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Myśliborzu na rok 2013 2012-12-13 12:24:23
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2012 2012-12-13 08:02:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2012-12-13 08:00:31
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego i nadania statutu 2012-12-13 07:59:00
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok 2012-12-13 07:57:07
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku 2012-12-13 07:52:53
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 2012-12-13 07:50:27
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku 2012-12-13 07:49:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2012 - 2014 2012-12-13 07:48:27
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2012 roku 2012-12-13 07:47:49
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2013 rok 2012-12-13 07:47:11
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli 2012-12-13 07:45:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok 2012-12-13 07:45:09
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozbawienia prawa do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2012-12-06 14:03:24
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2012-12-06 14:00:30
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki: "Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" 2012-12-06 13:58:53
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2012-12-06 13:53:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 2012-11-19 10:05:22
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2012-11-19 10:04:01
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu 2012-11-19 10:02:49
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2012-10-23 09:12:29
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie 2012-10-23 09:11:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok 2012-10-16 14:32:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2012-2027 2012-10-16 13:07:37
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki: ,"Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" 2012-09-26 14:57:15
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-09-26 14:56:00
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-09-26 14:55:01
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozbawienia prawa do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2012-09-26 14:54:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Szkuner" w Myśliborzu na 2012 rok 2012-09-18 08:55:55
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok 2012-09-18 08:54:45
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu 2012-09-18 08:53:44
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2012-09-18 08:45:13
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2012-09-18 08:38:27
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok 2012-08-22 12:37:39
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2012-2027 2012-08-22 12:36:49
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie podniesienia wynagrodzenia dla prowadzącego rodzinny dom dziecka 2012-08-22 12:36:00
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2016 2012-08-22 12:34:55
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2012 roku 2012-08-22 12:33:00
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2012-08-22 12:31:53
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2012-2027 2012-06-18 11:51:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok 2012-06-18 11:50:44
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego prowadzącemu rodzinny dom dziecka 2012-06-18 11:50:04
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie. 2012-06-18 11:49:30
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S.Dariusa i S.Gierenasa w Myśliborzu. 2012-06-18 11:48:49
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2w Barlinku. 2012-06-18 11:47:58
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2012 roku 2012-06-18 11:46:29
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-06-18 11:45:47
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2012-06-18 11:44:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Pracy Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2012-06-18 11:43:40
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-06-18 11:42:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok 2012-06-18 08:01:05
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2011 rok 2012-06-18 07:58:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok 2012-06-18 07:57:10
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2012 roku 2012-05-15 07:58:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przekazania Gminie Myślibórz zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej i kultury fizycznej 2012-05-15 07:57:54
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok 2012-05-15 07:57:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego. 2012-05-15 07:56:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego. 2012-05-15 07:55:43
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok 2012-04-16 10:36:10
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2012-04-16 10:35:23
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku 2012-04-16 10:34:21
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie włączenia Technikum Ekonomicznego, Technikum Hotelarskiego, Technikum Handlowego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2012-04-16 10:33:34
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu 2012-04-16 10:32:35
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Policealnego Studium Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu 2012-04-16 10:31:38
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Barlinku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku 2012-04-16 10:30:35
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Technikum Handlowego zaocznego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku 2012-04-16 10:29:44
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku 2012-04-16 10:28:56
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Policealnego Studium Turystycznego dla Dorosłych na podbudowie szkoły średniej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku 2012-04-16 10:27:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 na podbudowie Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2012-04-16 10:26:46
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2012-04-16 10:25:19
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2012-04-16 10:23:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2012-04-16 10:21:46
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2012-04-16 10:20:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wystosowania apelu o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry 2012-04-16 10:18:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012- 2016". 2012-04-16 10:16:38
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2012-2027 2012-03-16 10:35:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2012 roku 2012-03-16 10:34:27
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie współpracy Powiatu Myśliborskiego z Gminą Barlinek w zakresie realizacji zadania pn. ?Budowa i rozbudowa obiektów SPZOZ Szpitala Powiatowego w Barlinku? 2012-03-16 10:34:04
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Myśliborskiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Myśliborskiego inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także sposobu rozliczania dotacji i kontroli wykonania zadania 2012-03-16 10:33:33
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok 2012-03-16 10:32:54
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok 2012-03-16 10:32:24
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia sprawozdania z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego za rok 2011 2012-03-16 10:31:46
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia / niewyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy radnego 2012-03-16 10:31:06
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych w 2012 roku przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu 2012-03-06 07:16:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok 2012-03-06 07:14:45
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2012 2012-02-15 14:40:10
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2012-02-15 14:39:44
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok 2012-02-15 14:39:01
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2012-02-15 14:38:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 2012-02-15 14:37:49
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli 2012-01-13 14:25:30
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie aktu założycielskiego i nadania statutu placówce oświatowej Międzyszkolny Ośrodek Sportu "Szkuner" w Myśliborzu 2012-01-13 14:24:22
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie aktu założycielskiego i nadania statutu placówce oświatowej Międzyszkolny Ośrodek Sportu "Szkuner" w Myśliborzu 2012-01-13 14:23:30
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie aktu założycielskiego i nadania statutu placówce oświatowej Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2012-01-13 14:22:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2012 rok 2012-01-13 14:21:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu do składu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-01-13 14:18:13
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2011-2027 2011-12-09 11:30:04
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-12-09 11:29:25
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-12-09 11:28:50
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok 2011-12-09 11:28:17
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2012 rok 2011-12-09 11:27:40
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2011-12-09 11:27:00
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2011-12-09 11:22:07
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 5.22 projekt uchwały ws zasad wydzierżawiania 2011-12-09 11:21:23
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny przekazanej przez Powiat Myśliborski Gminie Dębno umową darowizny z dnia 18 stycznia 2000 r. i odstąpienia od jej odwołania 2011-12-09 11:20:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zbyciu, oddaniu w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych 2011-12-09 11:19:09
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2012 roku. 2011-12-09 11:18:34
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2011 roku 2011-12-09 11:17:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej 2011-12-09 11:17:16
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011-2012. 2011-12-09 11:16:34
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku 2011-12-09 11:15:35
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Policealnego Studium Turystycznego dla Dorosłych na podbudowie szkoły średniej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku 2011-12-09 11:14:52
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2011-12-09 11:14:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu 2011-12-09 11:13:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku 2011-12-09 11:12:56
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Szkuner" w Myśliborzu 2011-12-09 11:12:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowo ? Wychowawczych "Szkuner" w Myśliborzu 2011-12-09 11:11:19
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2011 roku 2011-11-18 13:32:35
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2011-11-18 13:31:59
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odstąpienia od realizacji projektu pt.: " Czaplinek - Lychen 200 mil szlakiem Tysiąca Jezior poprzez miejscowości: Myślibórz, Dębno, Lipiany - budowa infrastruktury wodnej, pieszej, rowerowej, wypoczynkowej oraz Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Dębnie" 2011-11-18 13:31:16
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie połączenia placówek opiekuńczo ? wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego w placówkę wielofunkcyjną o nazwie "Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych" 2011-11-18 13:30:11
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Myśliborskiego 2011-11-18 13:29:01
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-11-18 13:28:25
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy oddaniu w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych 2011-11-18 13:27:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2011-11-18 13:26:39
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2011-11-18 13:25:56
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2011-11-18 13:25:15
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2011 roku 2011-10-18 11:08:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2011-2027 Na 2011-10-14 07:30:25
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-10-14 07:29:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-10-14 07:28:54
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 2011-10-14 07:25:57
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny przekazanej przez Powiat Myśliborski Gminie Myślibórz umową darowizny z dnia 21 sierpnia 2003 r. 2011-10-14 07:25:11
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej likwidacji jednostki Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie ? Jednostki Gospodarczej Zasobu w Myśliborzu 2011-10-14 07:23:57
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli 2011-10-14 07:23:05
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Myśliborskiego 2011-10-14 07:22:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży 2011-10-13 22:34:07
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-09-20 12:21:38
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz ustanowienie służebności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego 2011-09-20 12:21:00
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku. 2011-09-20 12:19:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia czynności kontrolnych 2011-09-20 12:19:10
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli przeprowadzenia przy udziale Gminy Dębno zmiany formy organizacyjno-prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie. 2011-09-20 12:18:31
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku. 2011-09-20 12:17:51
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną 2011-09-20 12:17:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-08-24 12:46:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2011-2027 2011-08-24 12:45:45
Projekt Uchwały Rady Powiatu ws zmiany nazwy ZSP Nr 2 w Myśliborzu 2011-08-24 12:45:17
Projekt Uchwały Rady Powiatu ws wydzierżawiania i wynajmowania na więcej niż 3 lata) 2011-08-24 12:44:49
Projekt Uchwały Rady Powiatu ws programu PCPR 2011-08-24 12:44:16
Projekt Uchwały Rady Powiatu ws kontroli komisji w SPZOZ Dębno 2011-08-24 12:43:49
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi na Dyrektora MOW Renice 2011-08-24 12:43:15
Projekt Uchwały Rady Powiatu projekt uchwały zmieniający strategię IGP 2011-08-24 12:42:35
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2011-07-19 09:51:05
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-07-19 09:50:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2011-2027 2011-07-19 09:49:15
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2011-06-20 11:33:45
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim w 2010 roku 2011-06-20 11:32:37
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia 2011-06-20 11:31:45
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2011-06-20 11:31:01
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok 2011-06-20 11:30:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku na zakup aparatury i sprzętu medycznego 2011-06-20 11:29:44
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dot. projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie 2011-06-20 11:29:10
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2011-06-20 11:28:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Myśliborzu za 2010 rok 2011-06-20 11:27:31
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia sprawozdania za okres 2009 ? 2010 z realizacji ?Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2004 ? 2007 z perspektywą na lata 2008 ? 2011 ? 2011-06-20 11:26:54
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2011-06-20 11:26:19
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2011 roku 2011-06-20 11:25:31
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2011-2027 2011-06-20 11:18:50
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-06-20 11:18:24
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-06-20 11:17:53
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę nr VI/72/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2011-05-13 10:12:10
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę Nr IV/41/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-05-13 10:10:58
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-05-13 10:08:43
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2011-04-20 14:01:22
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywani i wykupu 2011-04-19 08:36:49
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2011-04-15 14:39:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum nr 2 w Myśliborzu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2011-04-15 14:38:39
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach za 2010 rok 2011-04-15 14:37:56
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych "Szkuner" w Myśliborzu za 2010 rok 2011-04-15 14:36:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia informacji o działalności w roku 2010 Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Myśliborskiego 2011-04-15 14:35:45
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Myśliborskim 2011-04-15 14:34:58
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 2 w Myśliborzu 2011-04-15 14:34:16
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 2 w Myśliborzu 2011-04-15 14:32:59
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2011-2025 2011-04-15 14:32:24
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-04-15 14:31:45
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-04-15 14:30:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Myśliborskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 2011-03-30 12:22:10
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2011-03-29 07:36:52
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia sprawozdania z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego za 2010 rok 2011-03-29 07:36:21
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań pomocy społecznej w Powiecie Myśliborskim oraz sprawozdania Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych za 2010 rok 2011-03-29 07:35:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku za rok 2010 2011-03-29 07:35:11
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2010 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2011-03-29 07:34:01
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia 2011-03-29 07:32:34
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 2011-03-21 12:16:30
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku 2011-03-21 12:15:14
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2011 roku 2011-03-21 12:14:14
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2011 roku 2011-03-18 08:46:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru włączenia II Liceum Ogólnokształcącego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu 2011-02-21 12:57:26
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2011-02-21 12:56:51
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Czteroletniego Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 2 w Myśliborzu 2011-02-21 12:56:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 2 w Myśliborzu 2011-02-21 12:55:24
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 2 w Myśliborzu 2011-02-21 12:54:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 2 w Myśliborzu 2011-02-21 12:53:21
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2011-01-18 13:01:50
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu 2011-01-18 13:01:16
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2011-01-18 13:00:39
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2011 rok 2011-01-18 12:59:59
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2011-01-18 12:58:55
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia zmian do planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Myśliborzu na rok 2010 2010-12-22 13:30:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2010-12-22 13:30:07
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2010 rok 2010-12-22 13:29:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok Na 2010-12-22 13:28:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-12-22 13:27:41
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-12-22 13:26:27
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu 2010-12-22 13:25:05
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu 2010-12-22 13:22:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 2010-12-22 13:21:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok 2010-12-22 13:20:57
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok 2010-12-22 13:20:22
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok 2010-12-22 13:19:43
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich 2010-12-22 13:19:04
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2010 roku 2010-12-22 13:17:57

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Adamowicz

Data wytworzenia:
22 gru 2010

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
22 gru 2010, godz. 13:17

Osoba aktualizująca informacje

Marek Sobiegraj

Data aktualizacji:
22 gru 2010, godz. 13:17