Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Ewelina Szóstka
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 21 wew. 240

iod@powiatmysliborski.pl

 

Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy w szczególności:

1. Informowanie pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o ich obowiązkach i doradzanie im w tym zakresie,

2. Określenie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Administratora Danych zasad ochrony informacji w tym danych osobowych,

3. Informowanie Administratora Danych oraz pracowników o obowiązkach i odpowiedzialności spoczywającej na nich na mocy przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem RODO, KRI i innych przepisów prawa dotyczących ochrony informacji w tym danych osobowych,

4. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa informacji w tym danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa informacji w tym danych osobowych,

5. Nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji w zakresie ochrony informacji w tym danych osobowych,

6. Zapoznawanie osób upoważnionych do przetwarzania informacji w tym danych osobowych z przepisami w tym zakresie,

7. Udzielanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie ich wykonania,

8. Wnioskowanie o ukaranie osób winnych naruszenia przepisów i zasad dotyczących ochrony informacji w tym danych osobowych,

9. Dokonywanie systematycznych kontroli i przeglądów stosowania przepisów w zakresie ochrony informacji w tym danych osobowych. W ramach kontroli i przeglądów ma prawo:

     9.1. wstępu do pomieszczeń (również po godzinach pracy) w których przetwarzane są informacje w tym dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z RODO i KRI,

     9.2. żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,

     9.3. żądania okazania dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z problematyką kontroli,

     9.4. żądania udostępnienia do kontroli urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych,

10. Powoływanie, za zgodą Administratora Danych, do komisji kontrolującej przestrzeganie procedur ochrony informacji, w tym danych osobowych pracowników Starostwa,

11. Informowanie Administratora Danych o przypadkach naruszenia przepisów RODO lub KRI,

12. Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania informacji w tym danych osobowych w Starostwie,

13. Prowadzenie i systematyczne aktualizowanie „Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych”,

14. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie procedur ochrony informacji w tym danych osobowych w Starostwie,

15. Przeprowadzanie szkoleń pracowników oraz monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych,

16. Reprezentowanie AD w kontaktach z biurem UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych),

17. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Starostwo.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Róża Werocy

Data wytworzenia:
25 paź 2018

Osoba dodająca informacje

Róża Werocy

Data publikacji:
25 paź 2018, godz. 08:01

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Szóstka

Data aktualizacji:
30 wrz 2022, godz. 12:38