Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Informacja Administratora- Powiatowego Zespółu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

INFORMACJA ADMINISTRATORA – Powiatowego Zespołu
Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, reprezentowany przez Przewodniczącego Zespołu w Myśliborzu z siedzibą przy ul. Północnej 15, 74-300 Myślibórz, adres e-mail: pzon@powiatmysliborski.pl  Tel. 95 747 90 69.
   
 2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, tel. 95 747 2021 wew. 240, e-mail: iod@powiatmysliborski.pl
   
 3. Dane przetwarzane przez Powiatowy Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu będą w celu: wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ wydania orzeczenia o niepełnosprawności/wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień/ wydania karty parkingowej/wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej/ wykonywania badań specjalistycznych na wniosek lekarza lub psychologa członka powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
   
 4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b, c RODO oraz art.6 ust 1 lit. e mówiący o tym, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, a także zgodne z zadaniami określonymi w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  powiatowym oraz w innych regulacjach w szczególności:
  a) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
  b) rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  c) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych,
  d) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia,
  e) ustawie Kodeks postępowania administracyjnego,
  f) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej.
   
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
  c) każdej osoby działającej z upoważnienia i na polecenie administratora takich jak.: pracownicy administratora.
   
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
   
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
   
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
  f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
  g) prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
  Realizacja Państwa praw przez Administratora będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
   
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
   
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu. Przy czym podanie danych jest:
  a) obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa;
  b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody tj.  podanie numeru telefonu. Podanie numeru następuje za moją zgodą w celu ułatwienia kontaktowania się PZON w związku z prowadzonym przez Zespół postępowaniem.

  Nie podanie danych obowiązkowych wynikających z przepisów prawa skutkować będzie niemożliwością załatwienia sprawy związanej ze składanym wnioskiem.
   
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
13 09 2019 13 41 56 klauzula informacyjna pzon (PDF, 555.37Kb) 2019-09-13 13:41:56 40
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Szóstka

Data wytworzenia:
13 wrz 2019

Osoba dodająca informacje

Ewelina Szóstka

Data publikacji:
13 wrz 2019, godz. 13:41

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Szóstka

Data aktualizacji:
12 lis 2020, godz. 12:51