Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Informacja Administratora -Monitoring Wizyjny Wydział Komunikacji

INFORMACJA ADMINISTRATORA - MONITORING WIZYJNY

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO. Z uwagi na powyższe informuję Państwa co następuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu jest: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Eweliną Szóstka w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu za pomocą adresu e-mail: iod@powiatmysliborski.pl pod numerem telefonu 95 747 2021 wew. 240.
 3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.
 4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: częściowo budynek Starostwa (główne wejście/wyjście z budynku od strony Wydziału Komunikacji, boczne wejście/wyjście od strony parkingu, główna sala – punkt przyjęć interesantów; obszar wokół Wydziału Komunikacji (ciągi komunikacyjne, chodniki, parkingi).
 5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 30 dni. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 6. Administrator dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia: na wniosek organów prowadzących postępowania oraz na wniosek Administratora oraz osób upoważnionych.
 7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art.22² § 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku-Kodeks pracy .
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Dodatkowe informacje zawiera regulamin systemu monitoringu wizyjnego dostępny w Wydziale Komunikacji oraz na pod linkiem do zarządzenia: http://bip.powiatmysliborski.pl/unzip/15580.dhtml.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
monitoring główna Klauzula.docx (PDF, 615.42Kb) 2021-01-11 12:06:37 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Szóstka

Data wytworzenia:
08 kwi 2019

Osoba dodająca informacje

Ewelina Szóstka

Data publikacji:
08 kwi 2019, godz. 09:55

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Szóstka

Data aktualizacji:
11 sty 2021, godz. 12:07