Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Biuro Obsługi Rady i Zarządu

Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 21, wew. 229
faks: 95 747 31 53

 

pracownik ds. obsługi Rady Powiatu - Inspektor - Magdalena Kurnicka

biurorady@powiatmysliborski.pl

pracownik ds. obsługi Zarządu Powiatu - Główny specjalista - Dominika Bułgajewska

obslugazarzadu@powiatmysliborski.pl

 

Do zadań Biura Obsługi Rady i Zarządu należy w szczególności:

1. Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Wydziałami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji i Zarządu, oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów.

2. Gromadzenie i ewidencjonowanie uchwał podejmowanych przez organy Powiatu.

3. Przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych.

4. Przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady, jej komisji i Zarządu.

5. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Zarządu.

6. Sporządzanie planu pracy Rady Powiatu oraz Stałych Komisji Rady Powiatu na dany rok kalendarzowy.

7. Sporządzanie porządków sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu i Komisji Rady Powiatu.

8. Protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady jej Komisji i Zarządu.

9. Prowadzenie rejestru uchwał Rady i Zarządu.

10. Prowadzenie i aktualizowanie rejestru powiatowych jednostek organizacyjnych.

11. Ewidencjonowanie i gromadzenie decyzji, zarządzeń i postanowień Zarządu.

12. Prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji składanych przez radnych.

13. Przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady i Zarządu.

14. Dokonywanie publikacji aktów prawa miejscowego.

15. Udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.

16. Przekazywanie do realizacji uchwał Rady, Zarządu, wniosków Komisji, interpelacji i zapytań radnych Naczelnikom Wydziałów i innym podmiotom będącym ich wykonawcami.

17. Przygotowanie sprawozdań z działalności Zarządu.

18. Organizowanie szkoleń radnych.

19. Współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych.

20. Prowadzenie terminarza posiedzeń sesji, Komisji i spotkań radnych.

21. Sporządzanie zamówień artykułów biurowych i spożywczych.

22. Udostępnianie do wglądu radnym oraz osobom zainteresowanym protokołów z sesji Rady, z posiedzeń Komisji i Zarządu oraz uchwał Rady i Zarządu.

23. Przekazywanie do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego projektów aktów normatywnych, informacji i sprawozdań będących przedmiotem sesji, protokołów z sesji Rady, z posiedzeń Komisji i Zarządu, uchwał Rady i Zarządu oraz interpelacji radnych i odpowiedzi na nie udzielone.

24. Opracowywanie kalkulacji wydatków na działalność organów powiatu.

25. Przygotowywanie dokumentów wypłaty diet i innych kosztów dla radnych.

26. Nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał Rady Powiatu wynikających  z planów pracy Rady Powiatu,

27. Zapewnienie dopracowania ostatecznego kształtu uchwał i dokumentów posesyjnych zgodnie z podjętymi na sesji zmianami i poprawkami oraz przedkładanie ich do podpisu Przewodniczącemu Rady, a także ostateczne dopracowanie uchwał i innych dokumentów posiedzenia Zarządu, zgodnie z wprowadzonymi zmianami lub poprawkami i przedkładanie ich do podpisu Zarządowi;


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Sobiegraj

Data wytworzenia:
08 maj 2008

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
08 maj 2008, godz. 14:23

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Szóstka

Data aktualizacji:
30 wrz 2022, godz. 12:37