Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego - Docieplenie budynków Szpitala w Dębnie przy ul. Kościuszki 58

 

Myślibórz: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego - Docieplenie budynków Szpitala w Dębnie przy ul. Kościuszki 58
Numer ogłoszenia: 27537 - 2011; data zamieszczenia: 25.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Myśliborzu , ul. Ks. Michała Sopoćki 2, 74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7472021, faks 95 7473153.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmysliborski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego - Docieplenie budynków Szpitala w Dębnie przy ul. Kościuszki 58.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I) Docieplenie budynku szpitala - budynek administracyjny w Dębnie przy ul. Kościuszki 58. a. Zakres prac obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, kolorystykę elewacji, wymianę stolarki okiennej, wymianę luksferów na cieplne pustaki szklane, ocieplenie stropodachu wentylowanego w budynku biurowym Szpitala Powiatowego w Dębnie przy ul. Kościuszki 58 b. Charakterystyka zakresu prac: Zaprojektowany system ocieplenia STO-ISPO, należy wykonać według Projektu budowlanego oraz załączonych rysunków w Projekcie. Kolorystykę elewacji należy bezwzględnie wykonać zgodnie z przyjętymi kolorami i rysunkami w Projekcie budowlanym. - Ocieplenie ścian zewnętrznych - 491,50m2 - wymiana luksferów na cieplne pustaki szklane - 18,90m2 - wymiana okien drewnianych na energooszczędne okna z nawiewnikami sterowanymi automatycznie - 63,00m2 - ocieplenie stropodachu wentylowanego, warstwą granulowanej wełny mineralnej - 252,20m2 Wykonawca ma wykonać prace wykończeniowe w zakresie obróbek blacharskich, parapetów, rur spustowych, rynien z blachy stalowej ocynkowanej. II. Docieplenie budynku szpitala - Budynek Główny (Stary) część A w Dębnie przy ul. Kościuszki 58 a. Zakres prac obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, kolorystykę elewacji, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie stropodachu w budynku Głównym A szpitala Powiatowego w Dębnie przy ul. Kościuszki 58 b. Charakterystyka zakresu prac: Zaprojektowany system ocieplenia STO-ISPO, należy wykonać według Projektu budowlanego oraz załączonych rysunków w Projekcie. Kolorystykę elewacji należy bezwzględnie wykonać zgodnie z przyjętymi kolorami i rysunkami w Projekcie budowlanym. - Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic i parteru - 704,70m2 - ocieplenie ścian zewnętrznych I i II piętra - 723,30m2 - wymiana okien drewnianych na energooszczędne okna z nawiewnikami sterowanymi automatycznie - 275,80m2 - ocieplenie stropodachu - 657,80m2 Wykonawca ma wykonać prace wykończeniowe w zakresie obróbek blacharskich, parapetów, rur spustowych, rynien z blachy stalowej ocynkowanej. III. Docieplenie budynku szpitala - Budynek Główny -Nowy część B w Dębnie przy ul. Kościuszki 58 a. Zakres prac obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, kolorystykę elewacji, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie stropodachu w budynku Głównym A szpitala Powiatowego w Dębnie przy ul. Kościuszki 58 b. Charakterystyka zakresu prac: Zaprojektowany system ocieplenia STO-ISPO, należy wykonać według Projektu budowlanego oraz załączonych rysunków w Projekcie. Kolorystykę elewacji należy bezwzględnie wykonać zgodnie z przyjętymi kolorami i rysunkami w Projekcie budowlanym. - Ocieplenie ścian zewnętrznych parteru - 434,50m2 - ocieplenie ścian zewnętrznych I i II piętra - 694,90m2 - wymiana okien drewnianych na energooszczędne okna z nawiewnikami sterowanymi automatycznie - 158,80m2 - ocieplenie stropodachu - 734,70m2 Wykonawca ma wykonać prace wykończeniowe w zakresie obróbek blacharskich, parapetów, rur spustowych, rynien z blachy stalowej ocynkowanej 1) Całość robót zostanie wykonana zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2006, Nr 156, poz. 1118 ze zm.), dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, przepisami BHP, oraz warunkami Umowy na roboty budowlane..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.30.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości na całość zadania: 50.000 PLN (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia wadium w walutach obcych. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) Pieniądzu; b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) Gwarancjach bankowych; d) Gwarancjach ubezpieczeniowych; e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U z 2007r., Nr 42, poz.275). 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalna, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazania ich siedzib, b) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) Kwotę gwarancji, d) Termin ważności gwarancji, e) Zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni że wynika to z przyczyn nie lezących po jego stronie. f) Zobowiązanie gwaranta do : zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy; 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego : Nr Konta: 31 8355 0009 0000 2020 2000 0008 6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 7. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 8. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie (przed terminem składania ofert) znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie zapisów art. 46 ust.1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający, nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 12. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy - Pzp. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych O spełnienie warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnienia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia , jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 300.000 PLN każda polegające na wykonaniu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w zakresie wskazanym w dokumentacji - projekt budowlany, robót lub podobnym do przedmiotu zamówienia wraz z załączeniem dokumentów (referencje, protokoły końcowe odbioru robót, dokumentacja fotograficzna wykonanych termomodernizacji) potwierdzających ich należyte wykonanie, zgodne z załączonym wykazem wykonanych robót oraz, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże dysponowanie wymienionymi poniżej osobami lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób (na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia), mogących wykonywania nw. Funkcji: a) Kierownik budowy. Osoba mogąca wykonywać , zgodnie z ustawą Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która posiada doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy co najmniej dwóch budowach/ rozbudowach/ przebudowach obiektów, wyższe wykształcenie. b) Kierownik robót branży elektrycznej. Osoba mogąca wykonywać , zgodnie z ustawą Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej bez ograniczeń obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która posiada doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy co najmniej dwóch budowach/ rozbudowach/ przebudowach obiektów.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże dysponowanie wymienionymi poniżej osobami lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób (na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia), mogących wykonywania nw. Funkcji: a) Kierownik budowy. Osoba mogąca wykonywać , zgodnie z ustawą Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która posiada doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy co najmniej dwóch budowach/ rozbudowach/ przebudowach obiektów, wyższe wykształcenie. b) Kierownik robót branży elektrycznej. Osoba mogąca wykonywać , zgodnie z ustawą Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej bez ograniczeń obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która posiada doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy co najmniej dwóch budowach/ rozbudowach/ przebudowach obiektów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej 300.000 PLN i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalna sumę ubezpieczenia 300.000 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zgodnie z art. 144 Ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków: 1) Zmiany dokonane według zasad określonych w Klauzuli 13 Warunków Kontraktowych; 2) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt.1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwiązaniach projektowych jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 3) Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt.4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć; 4) Zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36z ust. 5 ustawy - Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust.6 ustawy - Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust.2 ustawy - Prawo budowlane; 5) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 6) Zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po Dacie Odniesienia wywołujących potrzebę jego zmiany; 7) Zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 8) Zmiana Personelu Wykonawcy lub zamawiającego;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiat Myśliborski Wydział Inwestycji Promocji i Współpracy Europejskiej ul. Ks. Michała Sopoćki 2 74-300 Myślibórz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2011 godzina 10:45, miejsce: Powiat Myśliborski ul. Ks. Michała Sopoćki 2 74-300 Myślibórz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie w ramach projektu pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego jest współfinansowane przez Unie Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
siwz (ZIP, 9.47Mb) 2011-01-25 10:20:20 549

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
WyjaA nienie 1 (PDF, 325.19Kb) 2011-02-01 11:55:57 0
WyjaA nienie 2 (PDF, 438.91Kb) 2011-02-01 11:56:20 0
WyjaA nienie 3 (PDF, 346.83Kb) 2011-02-08 12:50:09 0
WyjaA nienie 4 (PDF, 587.91Kb) 2011-02-08 12:51:21 0
Zalacznik do wyjasnienia 4 (PDF, 199.74Kb) 2011-02-08 12:48:38 0
Instalacja odgromowa (PDF, 46.04Kb) 2011-02-09 13:24:44 0
Zestawienie stolarki (ZIP, 492.11Kb) 2011-02-08 12:47:50 0

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Uniewaznienie przetargu (DOC, 45.00Kb) 2011-02-14 16:08:29 4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Szeliga

Data wytworzenia:
25 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
25 sty 2011, godz. 10:10

Osoba aktualizująca informacje

Marek Sobiegraj

Data aktualizacji:
15 mar 2011, godz. 10:53