Myślibórz: Instalacja kolektorów słonecznych do c.w.u. w budynku DPS w Myśliborzu
Numer ogłoszenia: 405188 - 2009; data zamieszczenia: 24.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Myśliborzu , ul. Marcinkowskiego 2, 74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7472021, faks 095 7473153.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Instalacja kolektorów słonecznych do c.w.u. w budynku DPS w Myśliborzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynku DPS w Myśliborzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, projekcie budowlanym oraz w wyjaśnieniach zamawiającego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.40-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia.dhtml.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 2, 74-300 Myślibórz.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2009 godzina 10:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 2, 74-300 Myślibórz (Biuro Obsługi Interesanta - parter).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).