Myślibórz: WYKONANIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH W 2010 R
Numer ogłoszenia: 50438 - 2010; data zamieszczenia: 22.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Myśliborzu , ul. Marcinkowskiego 2, 74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7472021, faks 095 7473153.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH W 2010 R.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w 2010 r. CPV: 90.62.00.00-9 - odśnieżanie, 90.63.00.00-2 - usuwanie oblodzeń na terenie powiatu myśliborskiego z podziałem na trzy zadania Sprzęt i pojazdy będą wykonywały usługi na następujących zasadach: a) sprzęt i pojazdy będą w stanie gotowości do akcji zimowej o każdej porze dnia i nocy do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 1 godziny od chwili wezwania w związku z tym obowiązkowa łączność telefoniczna z Wykonawcą, a szczególnie z kierowcami wykonującymi pracę przy zimowym utrzymaniu dróg, którzy muszą być wyposażeni w telefon komórkowy. b) prace przy odśnieżaniu lub zwalczaniu gołoledzi będą wykonywane ściśle wg wskazań Zamawiającego, c) Wykonawca zapewnia stałą obsługę naprawczo-remontową sprzętu i pojazdów, d) Wykonawca odbierze od Zamawiającego sprzęt (piaskarki P-1 oraz pługi znajdują się na Obwodzie Drogowym w Cychrach) i odpowiada za zamontowanie i przystosowanie powierzonego sprzętu do oferowanego nośnika, e) Wykonawca utrzymuje pojazdy i sprzęt przeznaczony do akcji zimowej w pełnej gotowości technicznej. Dyżurni przy zimowym utrzymania dróg będą w siedzibach: Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 2 - dla zadania Nr I i II, Obwodu Drogowego w Cychrach - dla zadania Nr III OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZADANIE NR I obsługa terenu gminy Myślibórz i częściowo terenu gminy Nowogródek Pom. Plac składowy i materiał zapewnia Zamawiający na placu PKS przy ul. Królewieckiej 45 w Myśliborzu. Zakres usługi: - odśnieżanie i likwidacja śliskości przy użyciu własnego nośnika pod piaskarkę i do zamontowania pługu - 1 sztuka ( samochód ciężarowy marki Kamaz, Jelcz, Star skrzyniowy lub inny - należy sprawdzić czy istnieje możliwość zamontowania pługu i piaskarki do oferowanego nośnika - praca sprzętu do załadunku - 1 sztuka typu: ładowarka, koparka itp. o pojemności łyżki minimum 0,25 m3 do załadunku materiałów do zwalczania śliskości ZADANIE NR II obsługa terenu gminy Barlinek i częściowo terenu gminy Nowogródek Pom. Materiał zapewnia Zamawiający (mieszankę soli z piaskiem dowozi na wskazany przez Wykonawcę plac składowy) Plac składowy na materiał zapewni wykonawca. Zakres usługi - odśnieżanie i likwidacja śliskości przy użyciu własnego nośnika pod piaskarkę i do zamontowania pługu - 1 sztuka ( samochód ciężarowy marki Kamaz, Jelcz, Star skrzyniowy lub inny - należy sprawdzić czy istnieje możliwość zamontowania pługu i piaskarki do oferowanego nośnika - praca sprzętu do załadunku - 1 sztuka typu: ładowarka, koparka itp. o pojemności łyżki minimum 0,25 m3 do załadunku materiałów do zwalczania śliskości ZADANIE NR III obsługa terenu gminy Dębno i Boleszkowice Plac składowy i materiał zapewnia Zamawiający na Obwodzie Drogowym w Cychrach Zakres usługi: - odśnieżanie i likwidacja śliskości przy użyciu własnego nośnika pod piaskarkę i do zamontowania pługu - 1 sztuka ( samochód ciężarowy marki Kamaz, Jelcz, Star skrzyniowy lub inny - należy sprawdzić czy istnieje możliwość zamontowania pługu i piaskarki do oferowanego nośnika - praca sprzętu do załadunku - 1 sztuka typu: ładowarka, koparka itp. o pojemności łyżki minimum 0,25 m3 do załadunku materiałów do zwalczania śliskości.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu ul. Marcinkowskiego 2 74-300 Myślibórz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2010 godzina 10:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Biuro Obsługi Interesanta ul. Marcinkowskiego 2 74-300 Myślibórz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Obsługa terenu gminy Myślibórz i częściowo terenu gminy Nowogródek Pom..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Obsługa terenu gminy Barlinek i częściowo terenu gminy Nowogródek Pom.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Obsługa terenu gminy Dębno i Boleszkowice.