Myślibórz: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego - Docieplenie budynku szpitala w Dębie przy ul. Kościuszki 58
Numer ogłoszenia: 43798 - 2011; data zamieszczenia: 14.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Myśliborzu , ul. Ks. Michała Sopoćki 2, 74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7472021, faks 95 7473153.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego - Docieplenie budynku szpitala w Dębie przy ul. Kościuszki 58.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I) Docieplenie budynku szpitala - budynek administracyjny w Dębnie przy ul. Kościuszki 58. a. Zakres prac obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, kolorystykę elewacji, wymianę stolarki okiennej, wymianę luksferów na cieplne pustaki szklane, ocieplenie stropodachu wentylowanego w budynku biurowym Szpitala Powiatowego w Dębnie przy ul. Kościuszki 58 b. Charakterystyka zakresu prac: Zaprojektowany system ocieplenia, należy wykonać według Projektu budowlanego oraz załączonych rysunków w Projekcie. Kolorystykę elewacji należy bezwzględnie wykonać zgodnie z przyjętymi kolorami i rysunkami w Projekcie budowlanym. - Ocieplenie ścian zewnętrznych - wymiana luksferów na cieplne pustaki szklane - wymiana okien drewnianych na energooszczędne okna z nawiewnikami sterowanymi automatycznie - ocieplenie stropodachu wentylowanego, warstwą granulowanej wełny mineralnej II. Docieplenie budynku szpitala - Budynek B w Dębnie przy ul. Kościuszki 58 a. Zakres prac obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, kolorystykę elewacji, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie stropodachu w budynku B szpitala Powiatowego w Dębnie przy ul. Kościuszki 58 b. Charakterystyka zakresu prac: Zaprojektowany system ocieplenia, należy wykonać według Projektu budowlanego oraz załączonych rysunków w Projekcie. Kolorystykę elewacji należy bezwzględnie wykonać zgodnie z przyjętymi kolorami i rysunkami w Projekcie budowlanym. - Ocieplenie ścian zewnętrznych parteru - ocieplenie ścian zewnętrznych I i II piętra - wymiana okien drewnianych na energooszczędne okna z nawiewnikami sterowanymi automatycznie - ocieplenie stropodachu 3) Całość robót zostanie wykonana zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2006, Nr 156, poz. 1118 ze zm.), dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, przepisami BHP, oraz warunkami Umowy na roboty budowlane..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.30.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości na całość zadania: 20.000 PLN (słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia wadium w walutach obcych. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) Pieniądzu; b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) Gwarancjach bankowych; d) Gwarancjach ubezpieczeniowych; e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U z 2007r., Nr 42, poz.275). 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalna, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazania ich siedzib, b) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) Kwotę gwarancji, d) Termin ważności gwarancji, e) Zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni że wynika to z przyczyn nie lezących po jego stronie. f) Zobowiązanie gwaranta do : zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy; 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego : Nr Konta: 31 8355 0009 0000 2020 2000 0008 6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 7. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 8. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie (przed terminem składania ofert) znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie zapisów art. 46 ust.1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający, nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 12. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy - Pzp. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 Ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków: 1) Zmiany dokonane według zasad określonych w Klauzuli 13 Warunków Kontraktowych; 2) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt.1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwiązaniach projektowych jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 3) Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt.4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć; 4) Zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36z ust. 5 ustawy - Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust.6 ustawy - Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust.2 ustawy - Prawo budowlane; 5) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 6) Zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po Dacie Odniesienia wywołujących potrzebę jego zmiany; 7) Zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 8) Zmiana Personelu Wykonawcy lub zamawiającego;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiat Myśliborski Wydział Inwestycji Promocji i Współpracy Europejskiej ul. Ks. Michała Sopoćki 2 74-300 Myślibórz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2011 godzina 10:45, miejsce: Powiat Myśliborski Biuro Obsługi Interesanta (Parter) ul. Ks. Michała Sopoćki 2 74-300 Myślibórz..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie w ramach projektu pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego jest współfinansowane przez Unie Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie