Myślibórz: Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu do ZSP Nr 1 w Barlinku
Numer ogłoszenia: 65966 - 2011; data zamieszczenia: 05.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Myśliborzu , ul. Ks. Michała Sopoćki 2, 74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7472021, faks 95 7473153.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu do ZSP Nr 1 w Barlinku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Pracownia Obróbki Plastycznej 1. Prasa hydrauliczna krawędziowa - 1 szt. 2. Wyposażenie prasy hydraulicznej krawędziowej (komplet). -1 szt. 3. Przecinarka plazmowa 4. Narzędzia kowalskie do obróbki plastycznej (komplet) - 1 szt. 5. Giętarka - 1 szt. II. Pracownia Obróbki Mechanicznej 1. Obrabiarka - 1 szt. 2. Wiertarka - 1 szt. 3. Oprogramowanie wraz z oprzyrządowaniem - 1 szt. III. Pracownia Technologii Mechanicznej 1. Ploter - 1 szt. 2. Zestaw narzędzi i przyrządów pomiarowych 3. Promieniomierze - 9 szt. 4. Zestaw narzędzi skrawających - 1 szt. 5. Oprogramowanie wraz z oprzyrządowaniem - 3 szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.00.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.05.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiat Myśliborski Biuro Obsługi Interesanta (Parter) ul. Ks. Michała Sopoćki 2 74-300 Myślibórz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2011 godzina 09:45, miejsce: Powiat Myśliborski Sala Konferencyjna ul. Ks. Michała Sopoćki 2 74-300 Myślibórz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Os priorytetowa 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, działanie 7.1 - Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 7.1.2 - Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Projekt pn.: Poprawa jakosci kształcenia zawodowego w Powiecie Mysliborskim poprzez wyposazenie sal do praktycznej nauki zawodu w ZSP Nr 1 w Barlinku, ZSP Nr 2 w Barlinku i ZSP Nr 3 w Mysliborzu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie