Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM DO OBSŁUGI NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950 Warszawa. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu umówienia, organizacji wizyt oraz świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, a także w celu zbierania opinii o tych usługach. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie przez określone w tej ustawie osoby i jednostki organizacyjne realizujące wskazane zadania. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. na podstawie zgody. 

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sprawiedliwości: Inspektor ochrony danych, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950 Warszawa, adres e-mail: iod@ms.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz archiwizowane w formie elektronicznej przez okres 3 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zapisu na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych: w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy zgłosić się do koordynatora zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej właściwym urzędzie powiatowym, który wykona odpowiednie operacje na danych osobowych.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

W ramach systemu teleinformatycznego Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pana/Pani danych, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,            00-193 Warszawa.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE OŚWIADCZEŃ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Myśliborski z siedzibą przy ulicy Północnej 15, 74-300 Myślibórz.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
  e-mail: iod@powiatmysliborski.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
 5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych
   ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,
  4. żądania usunięcia danych, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  5. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
   • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora i znajduje umocowanie w przepisach ustawy dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Stępnik

Data wytworzenia:
18 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Marcin Stępnik

Data publikacji:
18 sie 2022, godz. 12:54

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Głogowska

Data aktualizacji:
11 sty 2023, godz. 11:48