herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

UL. SPOKOJNA 13, 74-300 MYŚLIBÓRZ ( Ochrona Środowiska )

TEL. 95-747-20-21/ FAX 95-747-31-53

OSR@POWIATMYSLIBORSKI.PL

UL. PÓŁNOCNA 15, 74-300 MYŚLIBÓRZ ( Budownictwo )

TEL. 95-747-34-32 FAX 95-747-34-32

AAB@POWIATMYSLIBORSKI.PL

Naczelnik Wydziału: Marcin Fus - tel. 95-747-34-32 w. 214

m.fus@powiatmysliborski.pl

 • Stanowisko pracy do spraw Administracji Architektoniczno-budowlanej

Podinspektor: Anna Szmagaj - tel. 95-747-34-32 w. 212
Podinspektor: Marta Skowronek - tel. 95-747-34-32 w. 219
Młodszy Referent: Katarzyna Siebielec - tel. 95-747-34-32 w. 213

 • Stanowisko pracy do spraw Administracji Architektoniczno-budowlanej i Obsługi Klienta

Podinspektor - Marcin Rutkowski - tel. 95-747-34-32 w. 215

Z-ca Naczelnika/Geolog Powiatowy: mgr inż. Wioletta Waliłko– tel. 95-747-20-21 w. 36 osr@powiatmysliborski.pl

 • Stanowisko pracy ds. Ochrony przyrody i Emisji do środowiska

Inspektor: mgr inż. Magdalena Szokaluk – tel. 95-747-20-21 w. 35 przyroda@powiatmysliborski.pl

 • Stanowisko pracy ds. Gospodarki odpadami, Lasami i Rekultywacji gruntów

Inspektor: mgr inż. Roksana Lenczewska – tel. 95-747-20-21 w. 38 srodowisko@powiatmysliborski.pl

 • Stanowisko pracy ds. Gospodarki wodnej, Rybactwa i Łowiectwa

Podinspektor: Marcin Zgrzywa – tel. 95-747-20-21 w. 34 wody@powiatmysliborski.pl


Godziny przyjmowania interesantów w Myśliborzu:

Poniedziałek - 700 – 1600

Wtorek - Czwartek 700 – 1500

Piątek - 700 – 1400

Do zadań wydziału w szczególności należą:

1. Zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane, ustawy o własności lokali, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw w zakresie:

 1. nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo budowlane w zakresie:
 1. zgodności projektów zagospodarowania działki lub terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, wymogami ochrony środowiska, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przepisami szczególnymi, w tym przepisami techniczno – budowlanymi;
 2. właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 3. wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
 1. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane, w szczególności w zakresie:
 2. zatwierdzania projektów budowlanych;
 3. wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, o zmianie pozwolenia na budowę i o przeniesieniu pozwoleniu na budowę;
 4. wydawania decyzji o pozwoleniu na dokonywanie rozbiórki;
 5. wydawania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów;
 6. wydawania decyzji o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub rozbiórkowych, niewymagających pozwolenia na budowę.
 7. przyjmowanie oraz rozpatrywanie zgłoszeń o zamiarze wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
 8. przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego;
 9. przeprowadzanie czynności kontrolnych oraz uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;
 10. żądanie od uczestników procesu budowlanego informacji i udostępniania dokumentów;
 11. nakładanie obowiązku dostarczania odpowiednich ocen technicznych i ekspertyz w zakresie stosowanych materiałów budowlanych;
 12. uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:
 1. linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych;
 2. przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,
 1. potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu;
 2. wydawanie zaświadczenia właścicielowi domu jednorodzinnego potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu;
 3. przekazywanie informacji o wydanych decyzjach wymienionych w ust.1 pkt. 2 lit. b, c, d Regulaminu Wydziału, organom podatkowym (gminom).
 4. przygotowywanie dla Zarządu Powiatu Myśliborskiego opinii do projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin lub ich zmiany.
 5. wydawanie opinii przez starostę jako organ administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, o projekcie miejscowego planu lub o projekcie jego zmiany dot. zagospodarowania przestrzennego gminy;
 6. wydawanie opinii przez starostę jako organ ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, o projekcie miejscowego planu lub o projekcie jego zmiany dot. zagospodarowania przestrzennego gminy;
 7. uzgadnianie przez starostę jako organ administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, projektu decyzji wójta/burmistrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub projektu decyzji wójta/burmistrza o warunkach zabudowy;
 8. uzgadnianie przez starostę jako organ ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, projektu decyzji wójta/burmistrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub projektu decyzji wójta/burmistrza o warunkach zabudowy.

2. Zadania wynikające z ustawy Prawo wodne w szczególności w zakresie:

 1. nadzoru nad spółkami wodnymi w zakresie przestrzegania prawa, w tym zatwierdzanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków/Delegatów Spółki Wodnej;

3.Zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie:

 1. opracowywanie powiatowego programu ochrony środowiska oraz okresowych sprawozdań (raportów) z realizacji tego programu;
 2. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o wydanych dokumentach;
 3. nakładanie na wnioskodawcę obowiązku zapobiegania i monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz przedkładania analizy porealizacyjnej przedsięwzięcia;
 4. prowadzenie konsultacji za pośrednictwem właściwego ministra z państwem potencjalnie narażonym na oddziaływanie danego przedsięwzięcia i uzgadnianie środków eliminujących lub ograniczających jego wpływ;
 5. opiniowanie programów ochrony powietrza dla stref;
 6. opiniowanie planu działań krótkoterminowych dotyczących zmniejszenia ryzyka i ograniczenia skutków wystąpienia przekroczeń norm substancji w powietrzu dla stref;
 7. przygotowywanie projektów uchwał dla Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie ograniczania lub zakazu używania jednostek pływających na wodach śródlądowych;
 8. sporządzanie mapy akustycznej powiatu;
 9. przygotowywanie programów dostosowujących poziom hałasu do dopuszczalnego;
 10. przekazywanie sporządzonych map akustycznych do odpowiednich organów województwa;
 11. ustalanie wysokości odszkodowań w przypadku ograniczonego korzystania z nieruchomości, w związku z ochroną występujących tam zasobów środowiska;
 12. wydawanie pozwoleń na emisję dla nowo zbudowanej lub zmienionej instalacji;
 13. zbieranie informacji o wynikach pomiarów związanych z eksploatacją instalacji lub urządzenia;
 14. nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji;
 15. przyjmowanie zgłoszeń o instalacjach, z których emisja nie wymaga pozwolenia oraz ustalanie wymagań w zakresie ich eksploatacji;
 16. nakładanie na zarządzającego drogą lub linią kolejową obowiązku prowadzenia pomiarów substancji lub energii w środowisku w związku z eksploatacją tych obiektów;
 17. wydawanie decyzji - pozwoleń na wprowadzanie gazów i/lub pyłów do powietrza oraz pozwoleń zintegrowanych na wprowadzanie gazów i/lub pyłów do powietrza oraz na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, na emitowanie hałasu i na emitowanie pola elektromagnetycznego;
 18. wydawanie decyzji o cofnięciu lub ograniczeniu wydanych pozwoleń w przypadku nienależytej eksploatacji instalacji, zmiany przepisów, bądź gdy występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi;
 19. wydawanie decyzji o cofnięciu lub ograniczeniu wydanych pozwoleń na wprowadzanie do powietrza gazów i/lub pyłów z instalacji objętych postępowaniem kompensacyjnym;
 20. dokonywanie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, z wyłączeniem terenów, na których jest prowadzona działalność, której głównym celem jest obronność i bezpieczeństwo państwa lub bezpieczeństwo międzynarodowe;
 21. sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i jego aktualizacji;
 22. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących stwierdzenia potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 23. prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach;
 24. zobowiązanie podmiotu prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, gdy wpływa ona negatywnie na środowisko;
 25. występowanie do podmiotu, odpowiedzialnego za zagrożenie lub naruszenia dotyczące środowiska, o podjęcie środków zaradczych i zaniechanie naruszeń;
 26. nakładanie na podmiot negatywnie oddziaływujący na środowisko obowiązku ograniczenia oddziaływania i przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
 27. przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz występowanie w roli oskarżyciela publicznego;
 28. występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli;
 29. opiniowanie dla Zarządu Powiatu Myśliborskiego wniosków dotyczących przyznania dotacji z budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 30. wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji i o masie powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub o masie powyżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie;
 31. wydawanie decyzji dot. wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
 32. wydawanie decyzji przenoszącej prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia
  na wytwarzanie odpadów;

 

4.Zadania wynikające z ustawy o odpadach i ustawy o odpadach wydobywczych i przepisów wykonawczych do tych ustaw w zakresie:

 1. wydawanie decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów;
 2. wydawanie decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów;
 3. wydawanie decyzji zezwalającej na transport odpadów;
 4. wpisywanie do rejestru posiadaczy odpadów lub pomiotów prowadzących transport odpadów zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na zbieranie i transport odpadów;
 5. wzywanie posiadaczy odpadów do zaniechania naruszeń zezwoleń i przepisów ustawy, a w przypadku nie dostosowania się do polecenia, cofnięcie zezwolenia;
 6. wydawanie decyzji nakładającej na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków;
 7. przekazywanie marszałkowi województwa rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia;
 8. zatwierdzanie programu gospodarki odpadami wydobywczymi;
 9. wydawanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

 

 

5.Zadania wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie:

- wydawanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów

 

6. Zadania wynikające z ustawy o lasach i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie:

 1. nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
 2. zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu;
 3. wydawanie zarządzeń dot. wykonania zabiegów zwalczających choroby i szkodniki leśne oraz wykonania i zabiegów ochronnych;
 4. przyznawanie środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu;
 5. wydawanie decyzji o nakazaniu właścicielowi/dzierżawcy lasu wykonania obowiązków i zadań;
 6. wydawanie decyzji z zadaniami z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha;
 7. zlecanie opracowania uproszczonego planu urządzenia lasu należącego do osób fizycznych i wspólnot gruntowych;
 8. zlecanie oraz nadzorowanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha;
 9. nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
 10. wydawanie decyzji w razie pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasu;
 11. dokonywanie kontroli wykonania zaleceń pielęgnacyjnych lasu;
 12. wydawanie decyzji uznającej lub nieuznającej zastrzeżenia lub wnioski do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu;
 13. wydawanie decyzji uznającej las za ochronny lub pozbawiającej go tego charakteru.

 

7. Zadania wynikające z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie:

 1. dokonywanie oceny udatności upraw leśnych oraz sprawdzanie prawidłowości wykonania zalesienia przez właściciela/dzierżawcę gruntu i sporządzanie protokołów oględzin;
 2. przygotowanie wniosków do administracji rządowej o przekazanie środków finansowych na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla właściciela / dzierżawcy lasu;
 3. wydawanie decyzji wstrzymującej wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej;
 4. wydawanie decyzji dotyczącej przekazania praw i obowiązków związanych z prowadzeniem uprawy leśnej.

 

8.Zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie:

 1. wydawanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy oraz na wycinkę drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów dla pociągów i/lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących powstawania zasp śnieżnych;
 2. wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów, za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, za zniszczenia spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień drzew lub krzewów;
 3. prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów międzynarodowych;
 4. prowadzenie rejestru zwierząt zaliczanych do niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi – zwierząt zaliczonych do kategorii II.

 

9. Zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie:

- wydawania opinii w sprawie pozyskania zwierząt wolno żyjących (dzikich zwierząt) w celu preparowania ich zwłok.

 

10. Zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie:

 1. wydawanie decyzji na przetrzymywanie zwierzyny osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny;
 2. wydawanie zezwoleń na hodowanie i utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;
 3. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych;
 4. wydawanie decyzji o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę.

 

11. Zadania wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wykonawczych do tej ustawy:

 1. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego uprawniających do amatorskiego połowu ryb;
 2. rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb lub do połowu ryb przez uprawnionego do rybactwa;
 3. wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi narzędziami połowowymi więcej niż połowy łożyska wody płynącej;
 4. opiniowanie wniosków o utworzenie przez Radę Powiatu Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie powiatu;
 5. opiniowanie regulaminu Społecznej Straży Rybackiej i jego zmian oraz przyjmowanie okresowych sprawozdań z jej działalności;
 6. sprawowanie nadzoru nad działalnością Społecznej Straży Rybackiej w zakresie przestrzegania prawa.
   

12.Zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze i przepisów wykonawczych do tej ustawy w szczególności:

 1. udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3 i działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych;
 2. wydawanie decyzji o przeniesieniu koncesji na rzecz innego podmiotu;
 3. wydawanie decyzji o cofnięciu koncesji lub ograniczeniu jej zakresu bez odszkodowania;
 4. wydawanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji;
 5. udzielanie koncesji z urzędu w drodze przetargu;
 6. zatwierdzanie w drodze decyzji projektu robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji;
 7. przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi, wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych;
 8. zatwierdzanie w drodze decyzji dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;
 9. przyjmowanie przekazanej organowi dokumentacji geologicznej innej;
 10. określanie w drodze decyzji wysokości należnej opłaty eksploatacyjnej w razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna;
 11. ustalanie opłaty dodatkowej w przypadku, gdy działalność wykonywana jest z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych;
 12. wydawanie decyzji o nakazie zmiany dokumentacji geologicznej, a w razie potrzeby - wykonaniu dodatkowych prac geologicznych w przypadku stwierdzenia istotnych różnic między dokumentacją geologiczną a stanem rzeczywistym;
 13. udostępnianie informacji geologicznej (nieodpłatnie);
 14. przyjmowanie zgłoszeń od tego, kto uzyskał koncesję albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych;
 15. wstrzymanie, w drodze decyzji, działalności określonej ustawą i nakazanie niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień, jeżeli działalność ta jest wykonywana z naruszeniem warunków określonych w koncesji, bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków, bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem określonych w nim warunków.

14. Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy:

 1. wydawanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów, obowiązek ich rekultywacji;
 2. przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie rekultywacji;
 3. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie;
 4. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 5. wydawanie decyzji uznającej rekultywację za zakończoną.

 

15. Zadania wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie i przepisów wykonawczych do tej ustawy:

 1. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o wydanych dokumentach;
 2. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
 3. przygotowywanie decyzji odmawiającej udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie;
 4. pobieranie opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz za ich przesyłanie;
 5. nieodpłatne udostępnianie informacji na potrzeby państwowego monitoringu środowiska innym organom administracji;
 6. zamieszczanie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w publicznie dostępnym wykazie danych, w tym EKOPORTAL (www.ekoportal.gov.pl);
 7. podawanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowywania dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o jego przedmiocie oraz o jego przyjęciu;
 8. uzgadnianie z właściwymi organami zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko;
 9. poddawanie opiniowaniu przez właściwe organy projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 10. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie scalania i wymiany gruntów

 

16. Zadania wynikające z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie:

- wydawanie decyzji - zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem i określające obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 18-03-2015 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 18-05-2015 10:27