herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach


PROJEKT

UCHWAŁA NR ............

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
z dnia .................2005 roku

w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm) w związku z § 66 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 października 2005 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach( Dz. U z 2005 roku Nr 212 poz. 1767) Rada Powiatu postanawia co następuje:

§ 1. Rodzice dzieci i młodzieży przebywających w młodzieżowym ośrodku wychowawczym mogą ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za posiłki w stołówce ośrodka.

§ 2. Całkowicie można zwolnić rodziców dziecka/młodzieży z odpłatności za posiłki w stołówce ośrodka, gdy dochód na osobę w rodzinie nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2004 roku Nr 64 poz. 593 z późń. zm).

§ 3. Częściowo można zwolnić rodziców dziecka/młodzieży z odpłatności za posiłki w stołówce ośrodka w przypadku, jeżeli:

    1. ponoszą opłaty za pobyt innych członków rodziny w placówkach opiekuńczo- wychowawczych lub placówkach pomocy społecznej

    2. występują uzasadnione okoliczności, w szczególności długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, straty materialne w wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych, z tym, że minimalna odpłatność za pobyt dziecka/młodzieży nie może być niższa od wysokości zasiłku rodzinnego, jaki przysługiwałby, gdyby dziecko pozostawało w domu rodzinnym

§ 4. Całkowite lub częściowe zwolnienie następuje na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez właściwy organ pomocy społecznej.

§ 5. Całkowite lub częściowe zwolnienie z opat następuje na okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Przygotował: Waldemar Żmijewski

Naczelnik Wydziału Oświaty

Kultury i Sportu

Myślibórz, dnia 14 listopada 2005 roku

UZASADNIENIE

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach( Dz. U. z 2005 roku Nr 52 poz. 467) nie określono przypadków i organu, który może całkowicie lub częściowo zwolnić z odpłatności za pobyt w placówce.

Dopiero w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 października 2005 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach ( Dz. U. z 2005 roku Nr 212 poz. 1767) określono zasady zwalniania rodziców z odpłatności za pobyt dzieci w placówkach. Równocześnie określono, że organy prowadzące będą mogły zwalniać częściowo lub w całości z powyższych odpłatności.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 16-12-2005 11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-12-2005 11:50