herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu

Porządek obrad: 

1.    Otwarcie obrad.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego dla nauczycieli.

4.    Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu.

5. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 oraz uchwalenie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok:

5.1  odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027,

5.2  dyskusja nad wniesionymi poprawkami (autopoprawka) do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 i ich przegłosowanie,

5.3  podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027,

5.4  odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

5.5  przedstawienie opinii Komisji oraz wniosków radnych,

5.6  odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok,

5.7  odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok,

5.8  przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii RIO, opinii Komisji
i wniosków radnych,

5.9  dyskusja nad wniesionymi poprawkami (autopoprawka) do projektu uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2014 i ich przegłosowanie,

5.10   podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok  2014.

6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu: 

6.1    w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego,

6.2    zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu,

6.3    zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego,

6.4    w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2015,

6.5    w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2014 rok,

6.6    w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania,

6.7    w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie,

6.8    w sprawie stwierdzenia odwołania radnego Cezarego Krzyżanowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu,

7.      Sprawozdanie Starosty Myśliborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok.

8.      Sprawozdanie z realizacji w latach 2012-2013 „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Myśliborskiego na lata 2012-2016”.

9.      Interpelacje i zapytania radnych.

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.  Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

12.  Wolne wnioski i informacje.

13.  Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 20-01-2014 15:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Dagmara Gembiak 10-12-2014 11:40