Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu oraz w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok


PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu oraz w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 6.168 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 4.612 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 4.612 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 4.612 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 1.556 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

o kwotę 1.556 zł.

§0680 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

o kwotę 1.556 zł.

§2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 768.124 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 9.580 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 9.580 zł.

§0690 - wpływy z różnych opłat

o kwotę 9.460 zł.

§0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

o kwotę 120 zł.

w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

o kwotę 460.115 zł.

w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 57.250 zł.

§2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa

o kwotę 57.250 zł.

w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 402.865 zł.

§2760 - środki na uzupełnienie dochodów

o kwotę 402.865 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 18.743 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

o kwotę 10.080 zł.

§2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

o kwotę 10.080 zł.

w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

o kwotę 8.663 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 8.663 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 279.686 zł.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 279.686 zł.

§2888 - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

o kwotę 190.326 zł.

§2889 - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

o kwotę 89.360 zł.

§3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 41.240 .

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 4.380 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 4.380 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 4.380 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 36.500 zł.

w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze

o kwotę 36.500 zł.

§3110 - świadczenia społeczne

o kwotę 36.500 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 360 zł.

w rozdziale 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 360 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 360 zł.

§4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 464.279 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 9.348 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 9.348 zł.

§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 9.348 zł.

w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

o kwotę 1.140 zł.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany

o kwotę 1.140 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 1.140 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

o kwotę 19.700 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

o kwotę 14.700 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 7.200 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 7.500 zł.

w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 5.000 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 5.000 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 107.218 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

o kwotę 15.601 zł.

§2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

o kwotę 14.126 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 1.225 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 220 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 30 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 91.257 zł.

§2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

o kwotę 18.643 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 9.453 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 1.682 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 229 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 32.250 zł.

§4270 - zakup usług remontowych

o kwotę 29.000 zł.

w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 360 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 360 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 17.187 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

o kwotę 8.524 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 4.613 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 3.911 zł.

w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

o kwotę 8.663 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 7.330 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 1.333 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 5.000 zł.

w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

o kwotę 5.000 zł.

§4170 - wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 4.400 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 600 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 304.686 zł.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 25.000 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 25.000 zł.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 279.686 zł.

§3248 - stypendia dla uczniów

o kwotę 190.326 zł.

§3249 - stypendia dla uczniów

o kwotę 89.360 zł.

§5. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 338.917 zł.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2005 rok dokonuje się na podstawie:

 1. Wniosków Dyrektorów jednostek:

  1. Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów w wysokości 9.580 zł uzyskanych z opłat za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego do Obwodu Drogowego w Cychrach oraz zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.612 zł. w związku z niewypracowaniem planu dochodów.

  2. Domu Dziecka w Dębnie o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów w wysokości 10.080 zł. uzyskanych w związku z realizacją projektu współpracy młodzieży polsko-niemieckiej z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe poniesione w związku z pobytem dzieci w placówce oraz o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.556 zł. w związku z niewypracowaniem dochodów pochodzących z odpłatności rodziców biologicznych.

  3. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 1.140 zł. na składki na ubezpieczenia społeczne.

  4. Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 5.000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe członków zespołu 4.400 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia 600 zł.

  5. Sekretarza Powiatu o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 7.200 zł. na bieżące wydatki rzeczowe Starostwa Powiatowego oraz 5.000 zł. na promocję Powiatu.

  6. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Jeziorna w Barlinku o zwiększenie środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 360 zł.

  7. Niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki o przyznanie dodatkowych środków na dotacje w wysokości 32.769 zł.

  8. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 7.996 zł. na pokrycie wydatków poniesionych w związku z realizacją Matury 2005 r.

  9. Zespołu Szkół w Myśliborzu o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 3.368 zł. na pokrycie wydatków poniesionych w związku z realizacją Matury 2005 r.

  10. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o przyznanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 1.475 zł. na naukę indywidualną ucznia.

  11. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę 8.663 zł. uzyskaną z refundacji części wydatków poniesionych na organizację robót publicznych i interwencyjnych z Powiatowego Funduszu Pracy w roku 2005 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne,

  12. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków w wysokości 36.500 zł. z planu rodzin zastępczych w związku z powstałymi oszczędnościami do Starostwa Powiatowego (7.500 zł.) na zamontowanie alarmu w siedzibie jednostki oraz do ZSP Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu - jako administratora budynku - (29.000 zł.) na remont łazienek.

 2. Zawiadomienia Ministra Finansów ST5-4820-22p/2005 z 02 listopada 2005 roku o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 57.250 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe.

 3. Zawiadomienia WUP.XIV.ZPORR.0003-2/415/IG/05 z dnia 21 listopada 2005 roku z Wojewódzkiego Urzędu Pracy o zatwierdzeniu do przekazania kwoty 279.686 zł. na realizację projektu „Wsparcie edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myśliborskiego funduszami unijnymi”.

 4. Zawiadomienia Ministra Finansów ST4-4822-733/2005 o przyznaniu powiatowi środków na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 402.865 zł.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 28-11-2005 16:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2005 16:12