herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku


projekt

UCHWAŁA NR .............

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ............................

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/168/2004 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15:

a) ust. 1 pkt 1 dodaje się lit. „e” w brzmieniu:

„e) pracownia prób wysiłkowych.”

b) ust. 1 pkt 3 skreśla się lit. „a”

c) ust. 1 pkt 3 lit. b, c, d otrzymują numerację odpowiednio: a, b, c.

2) Schemat organizacyjny SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku stanowiący załącznik Nr 1 do Statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

Potrzeba wprowadzenia zmian do Statutu SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku wynika z konieczności zmian organizacyjnych Szpitala.

Blok operacyjny stanowi część składową oddziału chirurgicznego. Obowiązkiem ordynatora oddziału chirurgicznego będzie zarządzanie blokiem operacyjnym, a pracownicy bloku operacyjnego staną się pracownikami oddziału chirurgicznego. Ta zmiana organizacyjna ma na celu uelastycznienie zarządzania kadrą dotychczasowych dwóch komórek i wykorzystanie kwalifikacji pielęgniarek anestezjologicznych do opieki nad pacjentami w sali intensywnej opieki medycznej oddziału wewnętrznego. Przewidywany efekt tych zmian to oszczędność 8 etatów.

Wprowadzenia do schematu organizacyjnego w dziale diagnostyki pracowni prób wysiłkowych wiąże się z możliwością wystąpienia do NFZ o dodatkowy kontrakt na badania wysiłkowe pacjentów.

Wyłącza się spod bezpośredniego nadzoru dyrektora Dział Administracyjno - Gospodarczy

i włącza w pion podległy Głównemu Księgowemu, a także z Działu Finansowo - Księgowego wyłącza się Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i podporządkowuje się je Głównemu Księgowemu. Zmiany te pozwolą na zaoszczędzenie co najmniej 1 etatu.

W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zmian do schematu organizacyjnego.

Rada Społeczna na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2005 roku uchwałą Nr XII/32/05 przyjęła zmiany w statucie SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

Załącznik

do uchwały....

Zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej

Szpital Powiatowy w Barlinku

W Statucie SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/168/2004 Rady Pwoaitu Myśliborskiego z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15:

a) ust. 1 pkt. 1 lit. „e” otrzymuje brzmienie:

„e). Pracownia prób wysiłkowych.”

b) ust. 1 pkt. 3 skreśla się lit. „a”

c) ust. 2 - nowe brzmienie otrzymuje załącznik Nr 1, stanowiący integralną część Statutu, określający schemat organizacyjny SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 28-11-2005 16:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2005 16:07