herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie współpracy Powiatu Myśliborskiego ze środowiskiem kombatanckim


projekt

UCHWAŁA NR / / 2005

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ...................... 2005 roku

w sprawie współpracy Powiatu Myśliborskiego ze środowiskiem kombatanckim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 7 3 ust. 1 i 3, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powiat Myśliborski przyjmuje do realizacji założenia ustawowe w zakresie współpracy ze środowiskiem kombatanckim oraz Program współpracy samorządów powiatowych ze środowiskiem kombatanckim ”Przyjazny Powiat” w zakresie:

1) opieki zdrowotnej i socjalnej:

  1. pierwszeństwo kombatantów i osób represjonowanych do opieki zdrowotnej w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,

b) objęcie w pierwszej kolejności kombatantów i osób represjonowanych

realizowanymi programami zdrowotnymi przez publiczne i niepubliczne

zakłady opieki zdrowotnej,

c) określenie w samorządowych programach zdrowotnych zasad szczególnej

troski nad środowiskiem kombatanckim,

d) ułatwienie niepełnosprawnym kombatantom korzystania z turnusów

rehabilitacyjnych i świadczeń finansowanych ze środków PFRON,

  1. pierwszeństwo kombatantów w uzyskaniu miejsc w domu pomocy społecznej, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym i zakładzie opiekuńczo-leczniczym na terenie powiatu.

2) organizacji na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego:

  1. stała współpraca ze stowarzyszeniami kombatanckimi w procesie upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowowyzwoleńczych oraz przygotowywania i realizacji obchodów świąt państwowych,

b) objęcie opieką miejsc pamięci narodowej przez młodzież szkolną i organizacje młodzieżowe we współpracy ze stowarzyszeniami kombatanckimi i innymi organizacjami związanymi z ruchem kombatanckim.

3) świadczenia pomocy w przygotowaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent,

4) analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowania w tym zakresie stosownych inicjatyw.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Opracowała : Maria Żukrowska - Mróz

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.) kombatanci i inne osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskiwaniu miejsc w domach pomocy społecznej, a zwłaszcza w domach przeznaczonych dla kombatantów oraz w ośrodkach opieki zdrowotnej. Również art. 7 3 ustawy kombatanckiej nakłada na powiat zadania z zakresu administracji rządowej.

Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych opracował program współpracy samorządów powiatowych ze środowiskiem kombatanckim w zakresie realizacji opieki zdrowotnej i socjalnej nad kombatantami - „ Przyjazny Powiat”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 26-09-2005 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-09-2005 12:46