herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt uchwały w sprawie regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów i studentów


PROJEKT

UCHWAŁA Nr.................

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ..................

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów i studentów

Na podstawie art. 12 pkt. 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. W Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/170/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 27 października 2004 roku w sprawie regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów i studentów, zmienia się treść § 7 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

,, 3. Stypendium wypłacane jest w ratach na okres trwania roku szkolnego 2004/2005
w wysokości maksymalnie 250 zł miesięcznie”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Przygotował: Waldemar Żmijewski - Naczelnik
Wydziału Oświaty Kultury i Sportu

UZASADNIENIE

Dotychczasowy zapis ograniczający możliwość refundacji rachunków i faktur do czasu trwania zajęć szkolnych tj. do 30 czerwca uniemożliwiał uczniom, którzy otrzymywali stypendium zrefundowanie rachunków- faktur wystawionych w okresie lipiec- sierpień. Powyższy problem wynikł w związku
z przedłużeniem okresu realizacji projektu do 30 września, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przedłużenie okresu refundacji umożliwi zakup podręczników szkolnych i innych pomocy niezbędnych do nauki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-09-2005 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-09-2005 14:22