herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2005


P R O J E K T

UCHWAŁA Nr ......./ ...../

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ...............................

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2005 roku

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm./ w związku z art. 35a, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm./.Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/205/05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2005 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 1

a/ pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Rehabilitacja zawodowa 42.350,00 zł''

b) pkt 1 lit b otrzymuje brzmienie:

„ dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez

pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych

lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb

wynikających z niepełnosprawności osób niepełnosprawnych

na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby

medycyny tych potrzeb 0''

c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Rehabilitacja społeczna 778.937,00zł”

d) pkt 2 lit e otrzymuje brzmienie:

„ dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane

osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 121.417,00 zł”

§ 2. Wykonanie chwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Lp.

Nazwa zadania

Kwota przed zmianą

Zwiększenia

Zmniejszenia

Kwota po zmianach

I.

1.

II.

1.

Rehabilitacja Zawodowa

Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez

pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących

stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb.

Rehabilitacja Społeczna

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty

Ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

57.350,00

15.000,00

763.937,00

106.417,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

42.350,00

0

778.937,00

121.417,00

Uzasadnienie:

Przesunięcia środków dokonuje się w oparciu o bieżącą analizę wniosków wpływających od osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na brak zainteresowania ze strony pracodawców w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb, Zarząd Powiatu Myśliborskiego proponuje dokonanie przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi rodzajami zadań realizowanych w br. z funduszy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, polegających na:

  1. zwiększeniu o kwotę 15.000,00 zł. (plan dotychczasowy - 106.417,00zł) środków przydzielonych na zadanie pn. ”dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów” w wyniku czego w Uchwale Nr XXVIII/205/05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 2 marca 2005 r. w punkcie 2 litera e, kwotę „106.417,00zł” zastępuje się kwotą „121.417,00zł”.

  2. zmniejszeniu o kwotę 15.000,00 zł (plan dotychczasowy -15.000,oozł) środków przydzielonych na zadanie pn. „dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosowni do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby społeczne tych potrzeb” wyniku czego w Uchwale Nr XXVIII/205/05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 2 marca 2005 r. w punkcie 1 litera b, kwotę „15.000,00zł” zastępuje się kwotą „ 0 zł”.

Sporządziła : Iwona Tabor - PCPR Myślibórz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-05-2005 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2005 13:37