herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Boleszkowicach


Projekt

UCHWAŁA Nr ......../......./..........

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ............................

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Boleszkowicach

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) -Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Nie wyraża się zgody na sprzedaż przez gminę Boleszkowice lokali mieszkalnych znajdujących się w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Boleszkowicach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Przygotował:

Mirosław Lach

Geodeta Powiatowy

UZASADNIENIE

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/150/200 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 26 kwietnia 2000 roku w sprawie przekazania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Boleszkowicach i Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Namyślinie aktem notarialnym Rep.A 3736/200 z dnia 4.07.2000 r. w/w nieruchomości zostały przekazane w formie darowizny na rzecz gminy Boleszkowice z zastrzeżeniem że nieruchomości te będą przeznaczone na realizację celów podstawowej opieki zdrowotnej. Pismem z dnia 5.11.2004 r. Wójt Gminy Boleszkowice zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu Myśliborskiego o wyrażenie zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Boleszkowicach. W związku z powyższym Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2004 r. rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Boleszkowice zaopiniował negatywnie ponieważ lokale te przeznaczone są dla zaspakajania potrzeb mieszkaniowych pracowników służby zdrowia związanych zawodowo z zakładem opieki zdrowotnej.

Kolejny wniosek w powyższej sprawie z dnia 6.05.2005 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu przesłał Przewodniczący Rady Gminy w Boleszkowicach. Zarząd Powiatu podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 23.11.2004 r. ponieważ lokale te w zamierzeniu powiatu mają stanowić czynnik stabilizujący kadrę służby zdrowia w Boleszkowicach wiążąc ją z zakładem pracy poprzez mieszkanie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-05-2005 12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2005 12:54