Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek


PROJEKT

UCHWAŁA NR ................

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

Z DNIA ................................ 2005 ROKU

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845; z 2005r. Nr 10, poz. 71) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Regulaminie przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/180/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 13 ust. 2 pkt 3 i pkt 4 otrzymują brzmienie:

3) zajęć dydaktycznych w szkołach, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

 1. zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

2) w § 13 ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

 1. zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w młodzieżowym ośrodku wychowawczym

3) w § 14 ust. 1 pkt. 5 lit. d otrzymuje brzmienie:

d) w szkołach specjalnych przy placówkach resocjalizacyjnych - 25% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

4) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  1. Za prace w warunkach uciążliwych, z zastrzeżeniem ust. 2 uznaje się prowadzenie zajęć:

 1. wymienionych w § 13 ust. 2 pkt 1-4 prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162) uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328)

5) w §19 skreśla się ust. 3

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

PRZYGOTOWAŁ: Waldemar Żmijewski

Naczelnik Wydziału Oświaty,

Kultury i Sportu

Myślibórz, dnia 4 kwietnia 2005 roku

U Z A S A D N I E N I E

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr ...... poz. ......) zmieniło dotychczasowe zasady przyznawania dodatków a w szczególności za trudne warunki pracy określając również typy szkół i placówek, w których powyższy dodatek może być przyznany.

Jednocześnie wobec zmiany wartości wag z 6 do 9 w subwencji oświatowej dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz wniosków związków zawodowych zwiększono o 5% dodatek za trudne warunki pracy przy młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Potrzeba wprowadzenia zmian do treści regulaminu wynika przede wszystkim ze zmian przepisów.

W świetle wyżej wskazanych okoliczności zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany uzgodniono ze związkami zawodowymi.

Uzgodniono:

  1. Zarząd Oddziału ZNP w Barlinku

  2. Zarząd Oddziału ZNP w Dębnie

  3. Zarząd Oddziału ZNP w Myśliborzu

  4. Międzyszkolna Komisja Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Myśliborzu

  5. Międzyszkolna Komisja Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Dębnie

  6. Międzyszkolna Komisja Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Barlinku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-04-2005 15:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2005 15:39