herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Myśliborskiego za 2004 rok


projekt

UCHWAŁA NR ...../..../05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 20 kwietnia 2005 roku

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Myśliborskiego za 2004 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 48, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19 poz. 177) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, udziela się/ nie udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Myśliborskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2004 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

projekt

UCHWAŁA NR ......../......../05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia .............2005 roku

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji.

Na podstawie art. 17, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) § 54, ust. 7 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiący załącznik do uchwały Nr XII/90/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003 r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 Nr 111, poz. 1868 z późn. zm.) - Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się radną Elżbietę Krzemińską do składu osobowego następujących Stałych Komisji:

  • Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,

  • Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-04-2005 15:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2005 15:38