Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok


PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 424.118 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 6.284 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 6.284 zł.

§0690 - wpływy z różnych opłat

o kwotę 3.323 zł.

§0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

o kwotę 737 zł.

§0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

o kwotę 44 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 2.180 zł.

w dziale 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

o kwotę 25.244 zł.

w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

o kwotę 25.244 zł.

§0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych

o kwotę 25.244 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 156.500 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 156.500 zł.

§0830 - wpływy z usług

o kwotę 153.000 zł.

§2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 3.500 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 114.500 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

o kwotę 1.500 zł.

§2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 1.500 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 113.000 zł.

§0830 - wpływy z usług

o kwotę 110.000 zł.

§2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 3.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 121.590 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

o kwotę 1.800 zł.

§2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 1.800 zł.

w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 103.680 zł.

§0830 - wpływy z usług

o kwotę 103.680 zł.

w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 16.110 zł.

§0830 - wpływy z usług

o kwotę 15.510 zł.

§2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 600 zł.

§2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 832 zł.

zadania własne

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 832 zł.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 832 zł.

§2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 832 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 449.323 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 6.284 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 6.284 zł.

§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 6.284 zł.

w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

o kwotę 5.809 zł.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 5.809 zł.

§4430 - różne opłaty i składki

o kwotę 5.809 zł.

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

o kwotę 30.000 zł.

w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji

o kwotę 30.000 zł.

§6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 30.000 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 171.140 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 171.140 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 2.552 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 459 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 63 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 22.500 zł.

§4220 - zakup środków żywności

o kwotę 92.138 zł.

§4260 - zakup energii

o kwotę 9.125 zł.

§4270 - zakup usług remontowych

o kwotę 14.000 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 25.203 zł.

§4430 - różne opłaty i składki

o kwotę 4.000 zł.

§4530 - podatek od towarów i usług

o kwotę 1.100 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 114.500 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

o kwotę 1.500 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1.000 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 500 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 113.000 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 105.868 zł.

§4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 4.132 zł.

§4530 - podatek od towarów i usług

o kwotę 3.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 121.590 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

o kwotę 1.800 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 1.800 zł.

w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 103.680 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 19.440 zł.

§4220 - zakup środków żywności

o kwotę 64.800 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 19.440 zł.

w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 16.110 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1.410 zł.

§4220 - zakup środków żywności

o kwotę 11.938 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 2.762 zł.

§4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 832 zł.

zadania własne

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 832 zł.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 832 zł.

§3240 - stypendia dla uczniów

o kwotę 800 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 32 zł.

§5. Deficyt budżetu powiatu wynosi 25.205 zł., a finansowany jest wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2005 rok dokonuje się na podstawie:

 1. Wniosków Dyrektorów jednostek:

  1. Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki uzyskane z tytułu sprzedaży usług rehabilitacyjnych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych w wysokości 110.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, podatek od towarów i usług oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

  2. Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki uzyskane z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w jednostce w wysokości 103.680 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności, zakup środków czystości oraz zakup nagród dla dzieci, biletów do muzeum itp.,

  3. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki uzyskane z działalności stołówki w wysokości 15.510 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności, wydatki kulturalno-oświatowe,

  4. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki uzyskane z działalności stołówki w wysokości 36.000 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności, zakup energii i usług pozostałych oraz na częściowe pokrycie wynagrodzenia,

  5. Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w planie w wysokości 14.640 zł. na sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej modernizacji boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie.

  6. Zespołu Szkół w Smolnicy o zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki uzyskane z działalności stołówki w wysokości 117.000 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności, zakup energii i usług pozostałych itp.

  7. Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w planie w wysokości 5.809 zł. na opłatę notarialną w zawiązku z nieodpłatnym oddaniem w użytkowanie wieczyste przez gminę Barlinek na rzecz Powiatu Myśliborskiego nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku
   przy ul. Szosowej.

  8. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o zmniejszenie środków uzyskanych z Agencji Nieruchomości Rolnej na stypendia dla uczniów w kwocie 832 zł. w związku z przejściem ucznia do innej szkoły.

  9. Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów o środki uzyskane z opłat za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży drewna opałowego, odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego itp. o kwotę 6.284 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu.

 2. Zawiadomienia Ministra Finansów nr ST4-4820/1/2005 o ostatecznej kwocie dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 3. Decyzji Zarządu Powiatu o przyznaniu kwoty 30.000 zł. dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu.

 4. Zawiadomienia Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o przyznaniu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wysokości 10.400 zł. dla:

 • ZSP Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu na przedsięwzięcie: pielęgnacja drzewostanu - 1.500 zł.

 • MOS SZKUNER w Myśliborzu na przedsięwzięcie: Pielęgnacyjne cięcia drzew - 1.800 zł.

 • Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu na zakup młynka do odpadów konsumpcyjnych - 3.000 zł.

 • Dom Dziecka w Barlinku na przedsięwzięcie Edukacja ekologiczna - 1.500 zł.

 • MOW Renice na przedsięwzięcie wycieczka ekologiczna - 600 zł.

 • Zespół Szkół w Smolnicy na przedsięwzięcie: edukacja ekologiczna - 800 zł., na przedsięwzięcie: dalsza renowacja parku na arboretum - 1.200 zł.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-04-2005 15:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2005 15:36