Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie programu współpracy na 2005 rok Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i st


P r o j e k t

UCHWAŁA NR …….. /05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 2005 roku

w sprawie programu współpracy na 2005 rok Powiatu Myśliborskiego z organizacjami

pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz.873 z 2004 roku Dz. U. Nr 64, poz. 593, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 210, poz. 2135/ oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 z późn. zm./ Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1.1. Uchwala się program współpracy na 2005 rok z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Program, o którym mowa w ust. 1 dotyczy:

  1. organizacji pozarządowych,

  2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

  3. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Polański

Opracował:

Marek Dmytruszewski

Załącznik do Uchwały Nr……. /05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 2005r.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Myślibórz 2005

I . CEL PROGRAMU

Priorytetem Samorządu Powiatu Myśliborskiego jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, zwanymi w dalszej części programu „Organizacjami”, stanowi element efektywnego kierowania Powiatem

II. REALIZATORZY PROGRAMU

W realizacji programu uczestniczą:

  1. Rada Powiatu Myśliborskiego i jej Komisje, w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej powiatu,

  2. Zarząd Powiatu Myśliborskiego, w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej powiatu wytyczonej przez Radę Powiatu,

  3. Pracownik starostwa, w zakresie organizowania i koordynowania bieżących kontaktów pomiędzy powiatem i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

4) Naczelnicy wydziałów, samodzielne stanowiska pracy Starostwa Powiatowego w Myśliborzu oraz jednostki organizacyjne powiatu w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji określonych

regulaminowo lub statutowo, w tym konsultowania projektów aktów prawnych.

III. SFERA WSPÓŁPRACY

Powiat Myśliborski prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

IV. PRIORYTETY ZADAŃ

Ustala się na 2005 rok następujące zadania priorytetowe powiatu, które mogą być zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1) w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania, upowszechniania sportu, kultury i sztuki:

a) współorganizowania imprez kulturalnych, zawodów i imprez sportowych,

b) prowadzenie powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego szkół

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

c) organizację zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań i

uzdolnień,

d) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,

e) upowszechnianie wiedzy poprzez organizację powiatowych konkursów

przedmiotowych,

f) uczestnictwo w festiwalach muzycznych, przeglądach, koncertach,

2) w zakresie wspierania przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego:

a) współpracę w zakresie organizacji seminariów szkoleniowo - informacyjnych dla

przedsiębiorców,

b) organizowanie szkoleń dla bezrobotnych celem przystosowania ich do potrzeb

lokalnego rynku pracy,

c) promocji przedsiębiorczości,

3) w zakresie promocji powiatu:

- wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu

i dźwięku służących promocji powiatu myśliborskiego w kraju i za granicą,

4) w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych:

a) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

b) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,

c) pomoc przy likwidacji barier w komunikowaniu się niepełnosprawnych,

d) wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w edukacji,

5) w zakresie działalności wspomagającej organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:

a) wspieranie organizacji prowadzących wolontariat,

b) działania mające na celu wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub

finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku

publicznego.

6) w zakresie ratownictwa i ochrony ludności:

a) upowszechniania sposobu zachowań społeczeństwa w przypadkach zagrożeń dla

zdrowia, życia i mienia,

b) organizację ratownictwa wodnego,

Lista zadań wymienionych wyżej informuje Organizacje o podstawowych, priorytetowych kierunkach działań na rok 2005, nie stanowi ona jedynego kryterium podjęcia współpracy.

V. FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywać się będzie w szczególności w formach:

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych powiatu - na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w szczególności poprzez zamieszczanie projektów aktów normatywnych na stronie internetowej powiatu myśliborskiego,

4) tworzenia w miarę potrzeb przez organy powiatu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych,

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

5) współpracy i udzielania pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł oraz udzielania pomocy na wniosek zainteresowanej organizacji i podmiotu w zakresie wypełniania wniosków,

6) promocji działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek organizacji lub podmiotu informacji dotyczących nowych inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty na stronach internetowych powiatu myśliborskiego,

7) pomocy w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom i podmiotom starającym się o nawiązanie kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych.

8) współpraca Powiatu z Organizacjami opiera się na zasadach:

a) pomocniczości,

b) suwerenności stron,

c) partnerstwa,

d) efektywności,

e) uczciwej konkurencji,

f) jawności.

9) realizacja zadań Powiatu Myśliborskiego odbywa się poprzez współpracę z Organizacjami, które w związku z tym będą otrzymywały pomoc:

a) organizacyjną,

b) doradczą,

c) nieodpłatne użyczenie lokali.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego aniżeli przewidziany w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie stosuje się tryb w nich określony.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo o zamówień publicznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-04-2005 15:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2005 15:36