herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok


PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok.

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 162.120 zł.

zadania własne

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

o kwotę 2.500 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

o kwotę 2.500 zł.

§2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 2.500 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 1.000 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 1.000 zł.

§2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 1.000 zł.

w dziale 803 - SZKOŁY WYŻSZE

o kwotę 94 zł.

w rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów

o kwotę 94 zł.

§2338 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 94 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 5.000 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 5.000 zł.

§2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 5.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 153.526 zł.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 153.526 zł.

§2338 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 2.904 zł.

§2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 150.622 zł.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 657.807 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 210.000 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 210.000 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 160.000 zł.

§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 50.000 zł.

w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

o kwotę 4.380 zł.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 4.380 zł.

§4430 - różne opłaty i składki

o kwotę 4.380 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

o kwotę 2.500 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

o kwotę 2.500 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 2.500 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 126.000 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

o kwotę 10.000 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 8.300 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 1.500 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 200 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 116.000 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 42.000 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 7.000 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 1.000 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 66.000 zł.

w dziale 803 - SZKOŁY WYŻSZE

o kwotę 94 zł.

w rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów

o kwotę 94 zł.

§3218 - stypendia i zasiłki dla studentów

o kwotę 94 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 111.000 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

o kwotę 6.000 zł.

§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 6.000 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 105.000 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 83.000zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 15.000zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 2.000 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 203.833 zł.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 19.800 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 10.000 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 1.755 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 245 zł.

§4270 - zakup usług remontowych

o kwotę 7.800 zł.

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne

o kwotę 16.507 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 6.700 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 1.150 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 150 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1.500 zł.

§4270 - zakup usług remontowych

o kwotę 1.500 zł.

§4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 5.507 zł.

w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 14.000 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 14.000 zł.

w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 153.526 zł.

§3240 - stypendia dla uczniów

o kwotę 145.000 zł.

§3248 - stypendia dla uczniów

o kwotę 2.904 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 4.030 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 725 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 98 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 769 zł.

§3. Deficyt budżetu powiatu wynosi 495.687 zł., a finansowany jest wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Józef Getman

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2005 rok dokonuje się na podstawie:

 1. Wniosków Dyrektorów jednostek:

  1. Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o zwiększenie środków w wysokości 210.000 zł. - z tego 50.000 zł. na zakup kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy, 60.000 zł. na nieplanowane wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, 100.000 zł na wykonanie ścinki zawyżonego pobocza drogowego,

  2. Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie środków w wysokości 100.000 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

  3. ZSP Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku 73.507 zł. z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego 65.000 zł. oraz na internat 8.507 zł. (ZFŚŚ - 5.507 zł., na wydatki rzeczowe 3.000 zł.),

  4. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie o zabezpieczenie środków wysokości 7.800 zł na wykonanie niezbędnych prac związanych z instalacją elektryczną,

  5. Domu Dziecka w Barlinku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na zakup zmywarki. Zarząd przyznał 6.000 zł.

  6. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 4.380 zł. na dokonanie opłaty adiacenckiej dotyczącej wzrostu wartości nieruchomości związanej z podziałem nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Barlinek oznaczonej numerem ewidencyjnym 477/6 stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego.

 2. Wniosku Dyrektora ZSP Nr2, ul. Jeziorna w Barlinku o odwrotne przekazanie środków finansowych otrzymanych z Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie w wysokości 99.840 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów,

 3. Wniosku Dyrektora ZSP Nr1, ul. Zachodnia w Dębnie o odwrotne przekazanie środków finansowych otrzymanych z Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie w wysokości 50.782 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów,

 4. Zawiadomienia Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego o przyznaniu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wysokości 8.500 zł. dla:

 • ZSP Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu na edukację ekologiczną - 1.000 zł.

 • Wydział zarządzania kryzysowego w/m na akcję edukacyjną dotyczącą szkodliwości wypalania traw i ściernisk - 2.500 zł.

 • Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu na urządzenie zieleni w zakresie zakupu sadzonek drzew i krzewów - 5.000 zł.

 1. Wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i Sportu o zabezpieczenie w budżecie środków na podwyżki płac dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,

 2. Wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i Sportu o wprowadzenie niewykorzystanych w ubiegłym roku a podlegających zwrotowi kwot do budżetu na stypendia dla uczniów oraz dla studentów i przeznaczenie na dalszą realizację projektów:

 • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów,

§2338 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.904 zł.

 • dział 803 - Szkoły wyższe, rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów,

2338 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 94 zł.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-03-2005 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2005 12:37