herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

XXXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu

Porządek obrad: 

1.    Otwarcie obrad.

2.    Wręczenie Odznak Honorowych Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej „Zasłużony dla Drogownictwa”.

3.    Ustalenie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI sesji Rady Powiatu.

5.    Udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2012 rok:

5.1  rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2012 rok,

5.2  rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok,

5.3  zapoznanie się z opinią RIO w Szczecinie dot. sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2012 rok,

5.4  zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2012 rok,

5.5  rozpatrzenie informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego,

5.6  zapoznanie się z opinią RIO w Szczecinie dot. wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Myśliborzu z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok,

5.7  przedstawienie opinii Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu dot. sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2012 rok,

5.8  dyskusja,

5.9  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok,

5.10  podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2012 rok.

6.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:

6.1  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku,

6.2  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie,

6.3  zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Szkuner” w Myśliborzu,

6.4  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku,

6.5  w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie upraw roślin oraz hodowli zwierząt genetycznie modyfikowanych (GMO),

6.6  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu,

6.7  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku,

6.8  w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok,

6.9  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2013,

6.10  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2012-2027,

7.      Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim za 2012 rok.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.  Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

11.  Wolne wnioski i informacje.

12.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu

Cezary Krzyżanowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 18-06-2013 07:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Dagmara Gembiak 10-12-2014 11:38