Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu


Projekt

UCHWAŁA Nr .............

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia .................................

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym stanowiącym załącznik do uchwały Nr XII/89/03 z dnia 29 października 2003r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w §15:

  1. w ust. 1 dodaje się pkt 12 i pkt 13 o treści:

12) współpraca z jednostkami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych i nie działającymi w celu osiągnięcia zysku - tryb przyznawania dotacji;

13) prowadzenie centralnego rejestru umów i zleceń - gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania;

  1. w ust. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

14) prowadzenie ewidencji analitycznej pożyczek, kredytów i obligacji oraz realizacja ich spłat/wykupu zgodnie z zawartymi umowami;

  1. w ust.2 dodaje się pkt 22 o treści:

22) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej funduszy pomocowych Unii Europejskiej i innych.

  1. dodaje się ust. 6 o treści:

6. Współpraca z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej - przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.

 1. w §19:

  1. w ust. 2 dodaje się pkt 35 o treści:

35) wykonywanie rekultywacji (w szczególnych przypadkach określonych w ustawie);

  1. ust. 4 pkt od 1 do 12 otrzymują brzmienie:

 1. nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

 2. wydawanie decyzji określających zadania dla właścicieli lasów;

 3. wydawanie zarządzeń wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych;

 4. przyznawanie środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanej z usunięciem szkody powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów;

 5. wydawanie decyzji o przyznaniu dotacji z budżetu państwa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów przeznaczonych do zalesienia;

 6. dokonywanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

 7. wnioskowanie do wojewody o uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru;

 8. wydawanie decyzji z zadaniami z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10ha;

 9. zlecanie opracowania uproszczonego planu urządzania lasu, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych;

 10. zlecanie oraz nadzorowanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o pow. do 10ha;

 11. nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

 12. wydawanie decyzji w razie pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasu;

  1. w ust.4 dodaje się pkt 13 o treści:

 1. wydawanie opinii dla Nadleśnictw dotyczących rocznych planów zalesień gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

  1. w ust. 5 pkt 1 - 3 otrzymują brzmienie:

 1. wydawanie decyzji wstrzymującej wypłatę ekwiwalentu;

 2. dokonywanie kontroli wykonania zaleceń pielęgnacyjnych i oceny udatności upraw;

 3. przygotowanie wniosków o zapotrzebowanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej;

- pozostałe punkty skreśla się

  1. w ust. 6 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

 1. prowadzenie rejestru zwierząt i roślin podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz wydawanie zaświadczeń rejestracyjnych,

 2. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów (z terenu nieruchomości będących własnością gminy), naliczanie i pobieranie opłat za tę czynność oraz wydawanie decyzji w sprawie rozłożenia naliczonej opłaty na raty lub przesunięcie terminu płatności,

 3. wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za:

- zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,

- usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,

    • zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów (dla terenu nieruchomości będących własnością gminy).

    • pozostałe punkty skreśla się

    • w §46 :

     1. ust.1 otrzymuje brzmienie:

     1. Starosta lub Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.30.

      1. ust.3 otrzymuje brzmienie:

     3. W przypadku, gdy poniedziałek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy Starosta lub Wicestarosta przyjmują obywateli w następnym dniu roboczym w godzinach od 14.00 do 16.30.

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Wiceprzewodniczący Rady

     Andrzej Rupenthal

     UZASADNIENIE

     W oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Radę Powiatu na wniosek Zarządu.

     Potrzeba wprowadzenia zmian do treści Regulaminu Organizacyjnego wynika przede wszystkim ze zmian przepisów, które zdecydowały o zmianach w katalogu zadań wykonywanych przez niektóre wydziały starostwa.

     W świetle wyżej wskazanych okoliczności zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 14-02-2005 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2005 14:19