herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2004


projekt

UCHWAŁA Nr ......./ ...../

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ...............................

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2004 roku

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm./ w związku z art. 35a, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm./.Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/ 124/2004 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 kwietnia 2004roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2004 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1/ w §1

a/ pkt. 2 lit a, otrzymuje brzmienie:

„dofinansowanie kosztów tworzenia i

działania warsztatów terapii zajęciowej 422.420,00zł”

b/ pkt 2 lit b, otrzymuje brzmienie:

„dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i

środki pomocnicze przyznawane osobom

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych

przepisów 199.295,00zł”

c/ pkt. 2 lit. d, otrzymuje brzmienie:

„ dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w

komunikowaniu się i technicznych, w związku

z indywidualnymi potrzebami osób

niepełnosprawnych 122.016,00zł”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.

Nazwa zadania

Kwota przed zmianą

Zwiększenia

Zmniejszenia

Kwota po zmianach

1.

2.

3.

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym .

.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

402.420,00

231.282,00

110.029,00

20.000,00

11.987,00

31.987,00

422.420,00

199.295,00

122.016,00

Uzasadnienie:

Przesunięcia środków dokonuje się w oparciu o bieżącą analizę wniosków wpływających od osób niepełnosprawnych.

sporządziła: Iwona Tabor - podinspektor ds. PFRON w PCPR

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 09-12-2004 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2004 11:39