Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek


PROJEKT

UCHWAŁA NR ................

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

Z DNIA ................................ 2004 ROKU

w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad rozliczania tygodniowego

wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 42 ust. 7, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin przyznawania dodatków oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, stanowiący załącznik nr 1.

§ 2. Ustala się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, stanowiący załącznik nr 2.

§ 3. Ustala się zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, stanowiący załącznik nr 3.

§ 4. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
w kształceniu zaocznym, stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/167/2000 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i przyznawania innych świadczeń oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

PRZYGOTOWAŁ: Waldemar Żmijewski

Naczelnik Wydziału Oświaty,

Kultury i Sportu

Myślibórz, dnia 3 listopada 2004 roku

U Z A S A D N I E N I E

Ustawa z dnia 15 lipca 2004 roku - Karta Nauczyciela wprowadziła szereg istotnych zmian
w zakresie regulacji prawnych dotyczących pracowników pedagogicznych.

W art. 30 ust. 6 nałożono na organy prowadzące obowiązek corocznego określania regulaminu
w zakresie:

  1. wysokości stawek dodatków i szczegółowe warunki ich przyznawania,

  2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
    i godziny doraźnych zastępstw,

  3. wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 4
    o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach, w taki sposób, aby średnie wynagrodzenie nauczycieli, składające się z wynagrodzenia zasadniczego i składników o których mowa w pkt. 1-3 odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 i 4 Kn.

Powyższy regulamin ustala się na okres od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. Podlega on uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Jednocześnie zapis art. 42 ust. 7 zobowiązuje organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny do określenia:

  1. zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

  2. zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze,

  3. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 Kn, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podjęciu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 09-12-2004 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2004 11:36