herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok


PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 382.746 zł.

zadania własne

w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 49.578 zł.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 49.578 zł.

§0830 - wpływy z usług o kwotę 49.578 zł.

w dziale 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM o kwotę 180.000 zł.

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 180.000 zł.

§0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 180.000 zł.

w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 137.288 zł.

w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 69.000 zł.

§2760 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 69.000 zł.

w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 68.288 zł.

§2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 68.288 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 9.843 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 4.000 zł.

§0830 - wpływy z usług o kwotę 4.000 zł.

w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 5.843 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.843 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 6.037 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 6.037 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.037 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 31.228 zł.

zadania własne

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 31.228 zł.

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 29.713 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21.054 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 933 zł.

§4260 - zakup energii o kwotę 7.149 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 568 zł.

§4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 3 zł.

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 720 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 720 zł.

w rozdziale 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 795 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 795 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 413.974 zł.

zadania własne

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 222.516 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 221.721 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 39.326 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.656 zł.

§4260 - zakup energii o kwotę 140.149 zł.

§4270 - zakup usług remontowych o kwotę 8.288 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 568 zł.

§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 31.734 zł.

w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 795 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 795 zł.

W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 39.843 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 4.000 zł.

§4220 - zakup środków żywności o kwotę 4.000 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 30.000 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł.

w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 5.843 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.843 zł.

W dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 45.037 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 45.037 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 45.037 zł.

W dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 106.578 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 6.378 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.400 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 850 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 128 zł.

w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych o kwotę 70.200 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł.

§4260 - zakup energii o kwotę 5.200 zł.

§4270 - zakup usług remontowych o kwotę 60.000 zł.

w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 30.000 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł.

§4220 - zakup środków żywności o kwotę 8.000 zł.

§4260 - zakup energii o kwotę 7.200 zł.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2004 rok dokonuje się na podstawie:

 1. Zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST4-4822-528/2004 z dnia 15 lipca 2004 roku
  o przyznaniu powiatowi 69.000 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą systemu finansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

 2. Zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5-4820-19p/2004 z dnia 16 lipca 2004 roku
  o zwiększeniu powiatowi części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 68.288 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów
  i pracowników szkół i placówek oświatowych.

 3. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu
  o przyznanie dodatkowych środków na opłacenie energii elektrycznej i cieplnej (przyznano kwotę 50.000 zł.).

 4. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o przyznanie dodatkowych środków na spłatę rat inwestycji pn. ”modernizacja kotłowni” (przyznano kwotę 31.734 zł.).

 5. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie
  o zwiększenie środków w planie jednostki na dokonanie opłat za energię elektryczną (przyznano kwotę 50.000 zł.) oraz o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów na dokonanie powyższych opłat (przyznano kwotę 33.000 zł.).

 6. Wniosku Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „SZKUNER” w Myśliborzu o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów. Przyznano kwotę 6.378 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

 7. Wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów. Przyznano kwotę 10.200 zł. na dokonanie opłat za energię elektryczną oraz na zakup opału.

 8. Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o odwrotne przekazanie dochodów uzyskanych
  z refundacji za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych w wysokości 6.037 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

 9. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o odwrotne przekazanie dochodów uzyskanych z refundacji za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych w wysokości 5.843 zł.
  z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

 10. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie o odwrotne przekazanie wypracowanych
  i odprowadzonych dochodów w wysokości 4.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe.

 11. Decyzją Zarządu Powiatu dokonuje się częściowego zwrotu środków finansowych dla jednostek Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu (przyznano kwotę 30.000 zł.) oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach (przyznano 30.000 zł.).

 12. Uchwały Nr XVI/119/2004 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 25 lutego 2004 roku
  w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej w Myśliborzu, ul. Północna Nr 5 dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w wysokości 31.228 zł. do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2, ul. Za Bramką
  w Myśliborzu będącego administratorem mienia Bursy Szkolnej.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-09-2004 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2004 10:24