herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego


PROJEKT

UCHWAŁA NR ...... /....../04

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

Z DNIA ............... 2004 ROKU

w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego

Na podstawie art. 12 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Przygotowała: Małgorzata Kretkowska

Podinspektor w Wydziale Organizacji

i Spraw Obywatelskich.

U Z A S A D N I E N I E

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego stanowi zestaw celów oraz działań, które mają umożliwić ich osiągnięcie. Jest ona niezbędna do ukierunkowania rozwoju naszego regionu oraz zapewnienia wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wejście Polski do struktur unijnych wymaga od władz samorządowych zaprogramowanych działań ukierunkowanych na dostosowanie powiatu do funkcjonowania w realiach nowoczesnej gospodarki europejskiej. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego stworzona przy udziale przedstawicieli różnych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, określa sposób realizacji zadań bieżących, jak również wyznacza długofalową politykę jego rozwoju.

Strategia może i powinna spełniać kilka pożytecznych funkcji:

  • stanie się materiałem informującym o zasobach i potrzebach powiatu, wskazującym potencjalnym inwestorom i organom decyzyjnym możliwości i pożądane kierunki działania,

  • będzie stanowić instrument ułatwiający planowanie, organizowanie i realizowanie przedsięwzięć służących społeczności lokalnej,

  • będzie podstawą tworzenia programów finansowych z udziałem środków zewnętrznych, określając jednocześnie lokalne priorytety.

W ramach prac nad Strategią dokonano opisu stanu istniejącego w najważniejszych dziedzinach społeczno-gospodarczych, wykonano analizę SWOT czyli zidentyfikowano mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. W toku prac poszczególnych zespołów problemowych wskazano najistotniejsze problemy powiatu.
Wykonane prace analityczne, sporządzone oceny i wnioski oraz przeprowadzone na ich podstawie dyskusje i konsultacje pozwoliły na sprecyzowanie celów strategicznych i priorytetów rozwoju Powiatu Myśliborskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 26-08-2004 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-08-2004 11:22