herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego


UCHWAŁA NR …………..

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia …………………….

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838, Nr 86 poz. 958, z 2001 r. Nr 125 poz. 1371, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz. 984, Nr 216 poz. 1826, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i 721, Nr 200 poz. 1953, Nr 217 poz. 2124) uchwala się, co następuje:

§ 1 Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą dróg jest Zarząd Powiatu w Myśliborzu, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej „urządzeniami”;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2.1 Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości 3,00 zł

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni 8,00 zł

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 1,00zł

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

- 2 -

§ 3.1 Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się

następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) w poprzek drogi:

a/ poza obszarem zabudowanym 40,00 zł

b/ w obszarze zabudowanym 20,00 zł

2) wzdłuż drogi: w jezdni poza jezdnią

a/ poza obszarem zabudowanym 16,00 zł 8,00 zł

b/ w obszarze zabudowanym 8,00 zł 4,00 zł

3) na drogowym obiekcie inżynierskim 180,00 zł

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok

kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 4.1 Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia za 1m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

a/ poza obszarem zabudowanym 0,40 zł

b/ w obszarze zabudowanym 0,30 zł

2) reklamy 1,50 zł

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu wysokość stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego uwzględniając:

  • kategorię drogi,

  • rodzaj elementu zajętego pasa drogowego,

  • procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni,

  • rodzaj zajęcia pasa drogowego,

  • rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym,

Przy kalkulowaniu stawek uwzględniono stawki z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za zajęcia pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Zgodnie z art. 40a opłaty stanowią przychody środków specjalnych Powiatowego Zarządu Dróg przeznaczonych na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz obiektów inżynierskich.

Przygotował: Antoni Paluch

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 28-07-2004 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 13:58