herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

712/2013 w sprawie projektów realizowanych przez PCPR w Myśliborzu

Zgłoszona przez Panią Danutę Patkowską interpelacja na XXXIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca br.

w sprawie projektów realizowanych przez PCPR w Myśliborzu

 

Treść zapytania:

Jak przebiega realizacja projektów realizowanych przez PCPR w Myśliborzu, w tym „Pomocna Dłoń” i pozostałe. Pod koniec ubiegłego roku było zagrożenie niewykonania kilku projektów. Czy w tej chwili te projekty toczą się w sposób planowy i czy nie ma zagrożeń ich wykonania?

Treść udzielonej odpowiedzi :

W chwili obecnej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizuje jeden projekt pt. „Nowy Model PCPR w Myśliborzu” wraz z Partnerem ZAFOS z siedzibą 
w Szczecinie. Jest to pilotażowe wdrożenie standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej realizowane w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy   i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu wdrażany jest:

  • standard specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dziećmi,
  • standard specjalistycznego poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin,
    z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie.

Wykonanie w/w standardów ma za zadanie poprawę funkcjonowania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz kształtowanie samodzielności osób niepełnosprawnych, co pomaga w rozwiązywaniu problemów dla tej grupy poprzez nabycie umiejętności planowania i kierowania własnym życiem w obszarze społecznym, psychologicznym i rodzinnym. Przy wykonywaniu standardów poradnictwa specjalistycznego zapewniane jest poczucie bezpieczeństwa wszystkim członkom rodziny, budowanie w nich trzeźwych relacji, nabycie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, poruszania się po rynku pracy oraz zapewnianie dzieciom prawidłowego rozwoju.

W utworzonym Ośrodku Wsparcia Dziennego w Barlinku organizowane są zajęcia dla dzieci zaniedbywanych wychowawczo i edukacyjnie, co ma na celu wyrównanie deficytów rozwojowych i wsparcie rozwoju dziecka poprzez organizację zajęć pobudzających
i rozwijających zainteresowania, a także zajęć terapeutycznych dla dzieci po doznanych urazach psychicznych.

Łączna wartość realizowanego od 01 czerwca 2012 do 30 listopada 2013 r. projektu wynosi999 412,00 zł.  Nie ma zagrożenia niewykonania projektu. Jego realizacja przebiega zgodnie z planem.

W  dniu 31 grudnia 2012 r. zakończyła się piąta edycja  projektu systemowego „Pomocna dłoń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu samorządu terytorialnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt został zrealizowany.

 

Założone cele zostały osiągnięte. Rozliczenie zostało zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

W styczniu br. została złożona w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie aplikacja na realizację kolejnej edycji projektu w latach 2013 – 2014. Aplikacja przeszła ocenę formalną, w chwili obecnej trwa jej ocena merytoryczna.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 11-04-2013 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 11-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 11-04-2013 10:16