herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

707/2013 w sprawie informacji dot. usunięcia wyrobów azbesto-cementowych

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkały interpelacja na XXXIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca br.

w sprawie informacji dot. usunięcia wyrobów azbesto-cementowych

 

Treść zapytania:

Dlaczego w Sprawozdaniu z Realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu za rok 2012 nie ujęta jest informacja dot. usunięcia wyrobów azbesto-cementowych?

Treść udzielonej odpowiedzi :

 

Informuję, iż dokument „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2004 – 2013” - przyjęty przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXII/161/04 z dnia 22 września 2004 roku - stanowi zestaw celów i działań, które mają umożliwić ich osiągnięcie. Strategia ta obejmuje m.in. cel strategiczny nr 

1  - Czyste i dobrze zagospodarowane środowisko przyrodnicze

a w nim pięć celów szczegółowych:

1.1  - Skuteczna ochrona obszarów cennych przyrodniczo, w tym lasów.

1.2  - Zaawansowana rekultywacja terenów zdegradowanych.

1.3  - Usunięte zapóźnienia w gospodarce komunalnej.

1.4  - Osiągnięte standardy w dziedzinie ekologii, uzgodnione z UE.

1.5  - Wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa.

Sprawozdanie za rok 2012 odnosi się do podjętych działań dla realizacji ww. celów i dlatego też nie zawiera takiej szczegółowej informacji, jaką jest informacja dot. usuwania azbestu ze środowiska (głównie w formie płyt azbestowo-cementowych tzw. eternitu i rur azbestowo-cementowych).

 

 

Informacje dot. usuwania azbestu ze środowiska były natomiast zawarte w dokumencie pn. „Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016” oraz w ostatnim sprawozdaniu do tego planu z roku 2011, przyjętym przez Radę Powiatu w Myśliborzu na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 29.06.2011 r.  (Uchwała Nr VIII/81/2011).

Na terenie powiatu prowadzona jest, zgodnie z wymogami prawa,  przez poszczególne gminy ewidencja wyrobów zawierających azbest. Informacje o ilościach zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest gminy pozyskująod osób indywidualnych oraz od przedsiębiorstw, zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem usuwanie wyrobów zawierających a następnie transport tych odpadów mogą wykonywać tylko specjalistyczne firmy, które spełniają wszystkie określone w prawie (ustawie o odpadach) wymagania i posiadają stosowne decyzje administracyjne (zezwolenia).

Odpady azbestowe przyjmowane sąz terenu powiatu przez Zakład Utylizacji Odpadów Gorzów Wlkp. z/s w Chróściku i przez firmę„EKO- MYŚL” spółka z o. o.

 

Obecnie jest realizowany w Polsce program rządowy, przewidziany na lata 2003-2032, którego celem jest całkowite usunięcie wyrobów zawierających azbest w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i środowisku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 11-04-2013 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 11-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 11-04-2013 09:38