herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

689/2013 w sprawie prowadzenia Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nasz Dom" w Dębnie

Zgłoszona przez Pana Ryszarda Wiśniaka interpelacja na XXXIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca br.

w sprawie prowadzenia Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Dębnie

 

Treść zapytania:

Jakie przesłanki zadecydowały o powołaniu nowej instytucji Opiekuńczo- Wychowawczej w Dębnie dot. to ośrodka prowadzonego przez Zgromadzenie Salezjanów? Kto w imieniu organu powiatowego wydał w tej sprawie decyzję? Jakie jest dotychczasowe wsparcie finansowe?

Jak to się ma do sytuacji byłego domu dziecka w Barlinku., gdzie jeszcze niedawno dzieci przeżywały swoją traumę nie tylko z powodu swojego sieroctwa społecznego, ale także traumę adaptacyjną  związaną z przystosowaniem się do nowego środowiska i nowych wyzwań życiowych. A pracownicy placówki są na przysłowiowym „bruku”?

Treść udzielonej odpowiedzi :

 

Informuję, iż po wygaszeniu działalności Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Barlinku dokonanej za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego, Zarząd Powiatu
w Myśliborzu nie powołał nowego „Domu Dziecka w Dębnie”. Funkcjonująca w Dębnie placówka opiekuńczo-wychowawcza została powołana przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektorię pw. Św. Wojciecha z siedzibą w Pile, posiadającą status kościelnej osoby prawnej.

W ubiegłym roku Inspektoria uzyskała zezwolenie Wojewody Zachodniopomorskiego na prowadzenie Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Dębnie, na czas nieokreślony, z jednoczesnym wpisem do wojewódzkiego rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych pod pozycją 9420-3/7/12.

 

Pragnę dodać, że organy administracji rządowej i samorządowej nie powołują ani też nie inicjują powstawania organizacji społecznych, pozarządowych, kościelnych i innych,
a jedynie, zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r, Nr 175, poz. 1362 ze zm.), mają obowiązek współpracować z nimi, na zasadzie partnerstwa, w realizacji zadań szeroko pojętej pomocy społecznej.

Powołując się na przepisy ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w oparciu o uchwałę Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  Towarzystwo Salezjańskie w 2012 r. otrzymało dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów” w wysokości 10 000,00 zł, z czego wykorzystało kwotę 1 064,10 zł.

W dniu 17 stycznia 2013 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu wpłynęła oferta organizacji pozarządowej – Towarzystwa Salezjańskiego z zakresu prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od 01.01.2013 r. do 28.02.2013 r. 
W wyniku pozytywnego rozpatrzenia oferty, w dniu 28 stycznia 2013 r. podpisano umowę z Towarzystwem Salezjańskim o wsparcie realizacji zadania publicznego na łączną kwotę 6 597,46 zł.

W dniu 05 lutego 2013 roku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Myśliborzu, w oparciu o pełnomocnictwo szczególne stanowiące załącznik do Uchwały
Nr 129/523/2013 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 16 stycznia 2013 r. ogłosił  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej – prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków. Termin składania ofert określono do dnia  26 lutego 2013 roku. Suma przyznanej dotacji na realizację zadania wynosi 462 000,00 zł i została skalkulowana na poziomie dotacji powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone
w naszym powiecie na podstawie zawartych porozumień. Na określone w ogłoszeniu konkursowym zadania wpłynęła jedna oferta – Towarzystwa Salezjańskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w dniu 08.03.2013 r. Powiat Myśliborski zawarł z Towarzystwem Salezjańskim umowę o powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków” w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 10-04-2013 09:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 10-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2013 09:25