herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie programu współpracy na 2004 rok z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednos


Projekt

UCHWAŁA NR .........

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia maja 2004 roku

w sprawie programu współpracy na 2004 rok Powiatu Myśliborskiego z organizacjami

pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek

samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz.873/ oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 z późn. zm./ Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1.1. Uchwala się program współpracy na 2004 rok z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Program, o którym mowa w ust. 1 dotyczy:

1) organizacji pozarządowych,

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował;

Marek Dmytruszewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 14-05-2004 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-05-2004 14:00