herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Ziemskim Marchijsko-Odrzańskim w Republice Federalnej Niemiec a Powiatem Myśliborskim w Rzeczypospolitej Pol


Projekt

UCHWAŁA Nr ...

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy

Powiatem Ziemskim Marchijsko-Odrzańskim w Republice Federalnej Niemiec

a Powiatem Myśliborskim w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art.12 pkt 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558 Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806 z 2003r. Nr 162 poz. 1568), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje

§1.Postanawia się nawiązać partnerską współpracę pomiędzy Powiatem Ziemskim Marchijsko-Odrzańskim w Republice Federalnej Niemiec a Powiatem Myśliborskim w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie:

1) oświaty pomiędzy szkołami

2) opieki społecznej pomiędzy instytucjami związanymi ze służbą zdrowia i opieką społeczną

3) kultury, turystyki i sportu

4) ratownictwa i zwalczania skutków klęsk żywiołowych pomiędzy jednostkami Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej

5) wspólnego przygotowywania projektów celem pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej

§2. 1.Upoważnia się Przewodniczącego Rady oraz Starostę do podpisania w imieniu powiatu porozumienia o współpracy.

2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Myśliborskiego do składania raz w roku informacji o realizacji współpracy o której mowa w porozumieniu.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady i Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Podjęcie współpracy zagranicznej przez powiat będzie miało duże znaczenie nie tylko ze względu na wymianę doświadczeń, ale jest również konieczne dla prawidłowego i efektywnego funkcjonowania powiatu po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Podjęcie przedmiotowej uchwały i podpisanie porozumienia pozwoli nam również skutecznie ubiegać się o środki z funduszy UE.

Zgodnie z art.12 pkt 9a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym do właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.

Przygotowała: Barbara Krakowska - Petruk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 05-04-2004 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2004 13:58