herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

622/2013 w sprawie przekazania majątku MOS "Szkuner" w Myśliborzu

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XXXII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 stycznia  2013r.

w sprawie przekazania majątku MOS „Szkuner” w Myśliborzu

 

Treść zapytania: Odpowiadając na zgłoszoną przez radnego Tadeusza Maćkałę interpelację na XXI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 23 maja 2012r. dotyczącą wykonania przez Zarząd Powiatu § 3 uchwały Nr XIV/134/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie rozwiązania ZPOW „Szkuner” w Myśliborzu i zapytania czy   mienie   rozwiązanego   Zespołu   zostało   przekazane   protokołem   zdawczo-odbiorczym? Jeśli nie to dlaczego? Starosta odpowiedział, że cytuję: Na podstawie § 3 Uchwały Nr XIV/134/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych „Szkuner" w Myśliborzu Zarząd Powiatu Uchwalą Nr 63/207/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku powołał Zespół w celu dokonania czynności związanych z   przekazaniem  mienia  rozwiązanego  ZPOW.  Powołany  przez  Zarząd  Zespół dokonał podziału majątku ZPOW „Szkuner" wyodrębnionym placówkom. Komisja ze swoich prac sporządziła protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zostały ujęte wszystkie składniki majątku ruchomego i nieruchomego z podziałem na wydzielone placówki. Protokół był podstawa, do sporządzenia  inwentaryzacji na dzień 31 stycznia 2012 roku, który był dniem rozwiązania ZPOW „Szkuner” w Myśliborzu. Główny Księgowy ZPOW „Szkuner" sporządził inwentaryzację pełną - spis z natury. Sporządzone arkusze zostały podpisane przez członków Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej przez Dyrektora ZPOW „Szkuner”. Nie zawierały one podpisu osoby zdającej - Pana Dariusza Strachoty. Powyższe było podstawą do przejęcia majątku przez Dyrektorów MOS „Szkuner" i Domu Wczasów Dziecięcych: Pana Krzysztofa Rosadzińskiego i Pana Jana Jakubowa. W związku z nieścisłościami jakie zawiera odpowiedź uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania: Kiedy i w jaki sposób oraz na podstawie jakich dokumentów Zespół dokonał podziału majątku? Na podstawie jakich dokumentów zespół podzielił majątek? Czy majątek został przejęty przez p. Jakubowa, bo nie ma tam jego podpisu? Kiedy główny księgowy sporządził spis z natury i gdzie znajduje się ten dokument, skoro nie ma go w protokole zdawczo-odbiorczym? Na podstawie jakich dokumentów dyrektorzy Jan Jakubów i Krzysztof Rosadziński przejęli majątek skoro Ich podpisów nie ma w sporządzonym spisie z natury? Na spisie z natury sporządzonym przez   powołaną komisję inwentaryzacyjną składającą  się z pracowników ZPOW Szkuner powołaną przez dyrektora Dariusza Strachotę brak podpisów członków komisji. Czy na dzień likwidacji z dniem 31 lipca 2102r. MOS „Szkuner” sporządzono spis z natury? Z uchwały NR XX/204/2012 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „Szkuner” w Myśliborzu wynika, że mienie likwidowanejz dniem 31 lipca 2012r. placówki przejmuje  Powiat  Myśliborski. Kto w  imieniu  Powiatu  Myśliborskiego przejął mienie zlikwidowanej jednostki na stan.

Kto i w oparciu o jakie dokumenty sporządził Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/229/2012 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 10 lipca 2012 roku. - Wykaz mienia do przekazania Powiatowemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji? Czy przekazanie majątku POSiR-u pomiędzy odchodzącym Dyrektorem Krzysztofom Rosadzińskim, a powołanym 10 wrześniu 2012r. na stanowisko Dyrektora POSiR Zbigniewem Cieleckim nastąpiło na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego?

Czy p. Rosadziński protokolarnie przekazał majątek dla p. Jakubowa, i czy p. Jakubow przekazał protokolarnie majątek p. Cieleckiemu?

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

W roku 2008 został utworzony ZPOW „Szkuner”, który przejął majątek z dwóch placówek (DWD oraz MOS „Szkuner”) do jednostki nowo powstałej. Majątek został przyjęty do rozdziałów:

85411 – Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu,

85407 – Międzyszkolny Ośrodek Sportu „Szkuner”.

 

To co wcześniej tworzyło majątek Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „Szkuner”
w Myśliborzu przyjęto jako majątek do rozdziału 85407, analogicznie zrobiono   z majątkiem Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu przyjmując majątek do rozdziału 85411.
W okresie istnienia ZPOW „Szkuner” prowadzono oddzielnie księgi inwentarzowe, ewidencje środków trwałych, księgi rachunkowe dla rozdziału 85407, 85411. Zakupy inwestycyjne lub inne, były  dokonywane zgodnie z planem budżetowym, który był również tworzony oddzielnie do dwóch rozdziałów. Nie można było postąpić inaczej, ponieważ gusowskie sprawozdania roczne F-03 były również robione do rozdziałów.

W momencie rozwiązania w 2012 roku ZPOW „Szkuner” powołano na nowo Dom Wczasów Dziecięcych oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportu „Szkuner” jako jednostki samodzielne. Wówczas podzielono majątek według istniejących zapisów w księgach inwentaryzacyjnych oraz ewidencji środków trwałych.

 

Główny księgowy placówki nie może sporządzać spisu z natury. Do tych czynności dyrektor powołuje komisję. Zadaniem głównego księgowego jest ustalenie wartości wskazanych
w spisie składników majątku.

 

Pan Jan Jakubów powołał swoją komisję w dniu 01.02.2012, z którą sprawdził księgi inwentaryzacyjne ilościowo-wartościowe, ilościowe oraz PT środków trwałych jak również arkusze spisowe inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej przeprowadzonej w dniach
11.01.-31.01.2012 r. Na tej podstawie przejął majątek.

 

Brak podpisów  członków komisji powołanej przez Dyrektora Pana Dariusza Strachotę świadczy o tym, że nie była ona komisją rzetelną i nie wywiązała się do końca ze swoich obowiązków. Za kompletność arkuszy, prawidłowy nadzór nad spisem z natury ponosi odpowiedzialność dyrektor jednostki, który w myśl  art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości nie może tego obowiązku scedować na żadną inną osobę. Oczywiście faktycznie mogą go przeprowadzać inne osoby, najczęściej pracownicy jednostki. Jednak wyłączną odpowiedzialnością za spis z natury ustawa o rachunkowości obciąża kierownika jednostki. Jego rolą jest sprawowanie takiego nadzoru nad spisem, aby nie było wątpliwości, że został on przeprowadzony w obowiązujących terminach oraz że wyniki są prawidłowe i odzwierciedlają stan rzeczywisty. W innym przypadku grożą mu sankcje karne określone w art. 77 ustawy o rachunkowości. Z kolei osoby przeprowadzające spis odpowiadać mogą za nierzetelne wykonanie obowiązków służbowych.

 

Na dzień 31.07.2012 roku został przeprowadzony  spis z natury.

Zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy o systemie oświaty dokumentację zlikwidowanej placówki przekazuje się organowi prowadzącemu w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Formalność ta została dopełniona.

W imieniu Powiatu mienie to przejąłem, a następnie przekazałem Panu Janowi Jakubów – jako osobie pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szkuner”.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/229/2012 Rady Powiatu w Myśliborzu  z dnia 10 lipca 2012 roku sporządził główny księgowy na podstawie dokumentacji księgowej placówki.

Nie miało miejsca przekazanie majątku POSiR-u pomiędzy Panem Krzysztofem Rosadzińskim, a Zbigniewem Cielecki, ponieważ Pan Rosadziński nigdy nie zarządzał Powiatowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Szkuner” w Myśliborzu.

Dopełniono obowiązku protokolarnego przekazania majątku pomiędzy Panem Janem Jakubów a Panem Zbigniewem Cieleckim.

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

Starosta Myśliborski - Arkadiusz Mazepa

w sprawie pytań dotyczących „Szkunera” przekazał, że najprawdopodobniej upubliczni te kwestie, ponieważ ciągle są zarzuty, że odpowiedzi Starosty w tym zakresie mijają się
z prawdą. Wówczas mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznać się z dokumentami
i przekonać się, jak było i kto mówi prawdę. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 26-02-2013 08:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 26-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 28-03-2013 12:33