Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Jak otworzyć stację kontroli pojazdów?

Jak otworzyć stację kontroli pojazdów?

 

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

1)   posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)   nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;

3)   nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

4)   posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;

5)   posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;

6)   zatrudnia uprawnionych diagnostów.

 

Poświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, wydaje za opłatą, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.

 

Rozróżnia się dwa rodzaje stacji kontroli pojazdów:

1)    podstawowa stacja kontroli pojazdów– przeprowadzająca badania techniczne pojazdów w zakresie:

a)   okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem art. 83 ust. 1 pkt. 1 lit. c) ustawy Prawo o ruchu drogowym,

b)   dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a), z zastrzeżeniem ust. 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym,

c)   badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami określonymi w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a) cytowanej ustawy, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie długości stanowiska kontrolnego;

2)    okręgowa stacja kontroli pojazdów- przeprowadzająca badania techniczne pojazdów w zakresie:

a)      okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów,

b)      dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy.

 

Szczegółowe wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie szczegółowych wymagania w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U z 2006r. Nr 40 poz. 275). Od spełnienia w/w wymagań uzależnione jest wydanie poświadczenia zgodności przez Dyrektora TDT, a następnie wpisanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych powiatów, jest on obowiązany uzyskać wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek.

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1)   firmę przedsiębiorcy;

2)   numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3)   adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy;

4)   adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy;

5)   zakres badań;

6)   imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz numerami ich uprawnień.

 

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;

2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.".

Oświadczenie powinno również zawierać:

1)   firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres;

2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie powiatu myśliborskiego znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w karcie spraw pt. „Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów”.

 

W rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów umieszcza się dane przedsiębiorcy, o których mowa w art. 83a ust. 3 ustawy, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby. Rejestr przedsiębiorców jest rejestrem publicznym, a dane zawarte w rejestrze publikowane są m.in. w CEIDG (Centralna  Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz Biuletynie Informacji Publicznej starosty.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 20-02-2013 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 20-02-2013 10:41