herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

547/2012 w sprawie kosztów funkcjonowania ZSP Nr 1 w Barlinku

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę interpelacja na XXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 listopada br.

 

w sprawie kosztów funkcjonowania ZSP Nr 1 w Barlinku

Treść zapytania:Ile dopłacamy z budżetu Powiatu do ZSP Nr 1 w Barlinku? Jaka była subwencja? Jaka kwotę dopłacono i ile jeszcze należy dopłacić? Jak przebiega realizacja zobowiązań dyrektora Szkoły, że Szkoła będzie sama finansowała? Jakie podjęto decyzje? Dopłacamy do warsztatów szkolnych, jakich z tych warsztatów szkolnych uzyskujemy fachowców, gdzie nagminnym jest brak środków finansowych na materiały.

 

Treść odpowiedzi :

Koszty funkcjonowania ZSP Nr 1 w Barlinku  w roku szkolnym 2011/2012 wyniosły 4 313 108,00 zł, natomiast subwencja przypadająca na ten okres wyniosła 3 536 144,69 zł. Powiat Myśliborski musiał zabezpieczyć z własnych środków kwotę 776 963,31 zł.

Pan Ryszard Syroka – Dyrektor ZSP Nr 1 w Barlinku w ramach kompetencji sporządził

arkusz organizacyjny szkoły na rok szkolny 2012/2013, który został opracowany zgodnie              z wytycznymi organu prowadzącego oraz uchwałami Rady Powiatu o włączeniu ZSP Nr 2 w celu minimalizacji kosztów funkcjonowania szkoły, w tym:

-          łączenia między oddziałowe klas z zajęć języków obcych i wychowania fizycznego;

-          doposażenie pracowni komputerowej K4 do 20 komputerów, co umożliwiło prowadzenie zajęć w niektórych klasach z przedmiotów informatycznych bez podziału na grupy;

-          w ramach łączenia ZSP Nr 2 w Barlinku dokonano analizy organizacji pracy pracowników administracji i obsługi i zmniejszona została liczba etatów o 3,5;

-          opracowano projekty w celu pozyskania środków z funduszy UE, co umożliwia wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów i zwiększenie naboru do klas pierwszych;

-          pozyskuje się środki finansowe w ramach realizacji projektów, które umożliwiają w części doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne niezbędne do wdrożenia od 01.09.2012 r. nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego (LO i technikum) oraz kształcenia w zawodach (technikum i zasadnicza szkoła zawodowa);

-          prowadzona jest bardzo intensywna promocja szkoły w gimnazjach między innymi: w Barlinku, Pełczycach, Lipianach, Karsku, Przelewicach, co zaowocowało wykonaniem planowanego ilościowo naboru do klas pierwszych (w roku szkolnym utworzono 3 klasy LO, 4 technikum i 1 ZSZ),

Szkoła przekroczyła plan dochodów własnych w roku 2011 (plan 306 397,- wykonanie 347 851,37). Plan finansowy szkoły uwzględnia tylko niezbędne wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły, co uniemożliwia realizację niezbędnych remontów wynikających między innymi z decyzji „Sanepidu” oraz pełne doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne wymagane przez nową podstawę programową dla liceum ogólnokształcącego oraz technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowejw sprawie praktycznej nauki zawodu - podmioty przyjmujące uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu zapewniają warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu.

W przypadku, jeśli szkoła dysponuje warsztatami szkolnymi to uczniowie mają zagwarantowane warunki do realizacji praktycznej nauki zawodu. Warsztaty Szkolne są placówką dydaktyczno - usługową i zgodnie ze statutem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” stanowią integralną część szkoły.

Zgodnie z planem budżetowym szkoły – warsztaty wypracowały dochody własne tj.

Rok

Plan

Wykonanie

2010

277.807,00

223.623,31

2011

204.500,00

215.505,29

2012 do 30 listopada

209.763,00

174.533,05

 

Warsztaty Szkolne ZSP Nr 1 w Barlinku uczestniczyły w realizacji projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Myśliborskim poprzez wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu w ZSP nr 1 w Barlinku, ZSP nr 2 w Barlinku i ZSP nr 3 w Myśliborzu” w ZSP Nr 1 w Barlinku. Środki finansowe na doposażenie pracowni pochodziły w większości z dotacji unijnej, która pozwoliła na zrealizowanie projektu bez angażowania 100% kapitału organu prowadzącego. W wyniku zakończenia projektu powstały:

Pracownia komputerowa

Prowadzone są nowe zajęcia – specjalizacyjne (specjalizacje: administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi oraz grafika komputerowa technik multimedialnych i internetowych), grafika komputerowa i programowanie. Uzyskane umiejętności w/w zawodach pozwolą uczniom spełnić oczekiwania współczesnego rynku pracy.

Pracownia technologii mechanicznej

Zakup nowych narzędzi i przyrządów pomiarowych oraz narzędzi skrawających pozwolił na podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych.

Pracownia obróbki mechanicznej

Na bazie nowoczesnej obrabiarki CNC pracującej w trzech osiach, wiertarki kolumnowej, dodatkowemu oprzyrządowaniu i oprogramowaniu realizowane są zajęcia praktyczne dla zawodów ślusarz i technik mechanik.

Ponadto korzystając z zakupionych środków dydaktycznych i urządzeń do praktycznej nauki zawodu w zależności od potrzeb rynku pracy szkoła poszerza ofertę edukacyjną między innymi o następujące zawody: Technik mechanik o innych specjalizacjach związanych z obróbką skrawaniem, Operator obrabiarek skrawających, Mechanik-monter maszyn i urządzeń.

Pracownia obróbki plastycznej

Zakupione maszyny, urządzenia, (wypalarka CNC, prasa hydrauliczna, giętarka trzpieniowa) oraz narzędzia kowalskie, pomoce dydaktyczne pozwalają na kształcenie zgodnie z wymogami reformy szkolnictwa zawodowego. Dzięki realizacji projektu, prowadzone są zajęcia praktyczne dla zawodów: ślusarz, mechanik oraz technik mechanik.

Pracownia napraw pojazdów samochodowych

Zakupione nowoczesne urządzenia (analizator spalin, dymomierz, urządzenie do kontroli geometrii kół, urządzenie do kontroli zawieszenia samochodów), pomoce dydaktyczne (model silnika z zapłonem samoczynnym z pompą rotacyjną, model silnika z zapłonem samoczynnym układ Common Rail, model silnika z zapłonem iskrowym jedno punktowy wtrysk paliwa) pozwalają na komputerowe diagnozowanie silników samochodowych, diagnostykę pojazdów samochodowych.

Uczniowie dzięki nowoczesnemu wyposażeniu uzyskają wiedzę i umiejętności obsługi oraz naprawy pojazdów samochodowych na poziomi obecnie obowiązujących standardów na rynku pracy.

 

W Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku kształceni są uczniowie w zawodach:

- ślusarz

- mechanik pojazdów samochodowych

- technik mechanik – specjalność obsługa i naprawa pojazdów samochodowych.

- technik mechanik – wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Wyniki zdawalności egzaminów zawodowych z poszczególnych zawodów w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012

 

ZAWÓD

PRZYSTĄPIŁO UCZNIÓW

ZDAŁO UCZNIÓW

2010/2011

2011/2012

2010/2011

2011/2012

ślusarz

22

26

22

23

mechanik pojazdów samochodowych

17

16

10

16

technik mechanik

10

19

8

9

Razem

70

72

49

52

 

W warsztatach szkolnych przeprowadzany jest egzamin zewnętrzny w zawodzie ślusarz organizowany przez Okręgową Komisję Edukacyjną w Poznaniu, po którym uczniowie otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorowany w Unii Europejskiej.

Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja, i naprawa konstrukcji, mechanizmów, narzędzi i wyrobów metalowych. Typowymi pracami wykonywanymi przez ślusarza są:

- wytwarzanie i naprawianie narzędzi, przyrządów i uchwytów obróbkowych,

- obróbka, montaż i naprawa elementów mechanizmów i urządzeń,

- wykonywanie konserwacji i napraw sprzętu powszechnego użytku,

-wykonywanie i naprawa ozdobnej galanterii metalowej ( nadawanie wyrobom metalowym ostatecznego, estetycznego wyglądu).

Ślusarze mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z różnych branż,  budownictwie, usługach, administracjach budynków, mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje podstawy do wykonywaniu wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych oraz możliwość szybkiego przekwalifikowania się.

 

            Mechanik pojazdów samochodowych- to kierunek związany z obsługą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, obecnie produkowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- użytkowania pojazdów samochodowych,

- diagnozowania pojazdów samochodowych,

- naprawiania pojazdów samochodowych,

- kierowania pojazdami samochodowymi

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

- stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,

- zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,

- salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,

- przedsiębiorstwach transportu samochodowego,

- przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,

- firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych

 

Zawód technik mechanik o specjalizacji obsługa i naprawa pojazdów samochodowych jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację. Specjalizacja dotyczy eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych. Celem kształcenia jest przygotowanie do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych.

Absolwenci technikum mechanicznego o specjalizacji obsługa i naprawa pojazdów samochodowych mogą być zatrudnieni w:

- przedsiębiorstwach przy realizacji procesów wytwarzania podzespołów, zespołów, liniach technologicznych produkcji pojazdów maszyn i urządzeń mechanicznych,

- przedsiębiorstwach przy realizacji procesów wytwarzania oraz ich projektowania przy pomocy wykorzystania wspomagania komputerowego,

- przedsiębiorstwach obsługi oraz naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych,

- w publicznych i niepublicznych zakładach zaplecza obsługowo – naprawczego transportu samochodowego,

- w stacjach obsługi samochodów i specjalistycznych zakładach naprawczych jako elektrotechnicy oraz diagności pojazdów samochodowych,

- jako dealerzy, zajmujący się handlem wszelkich urządzeń technicznych i motoryzacyjnych,

- jako menadżerowie prowadzący przedsiębiorstwa usługowe z zakresu technicznej obsługi pojazdów i handlowe, nastawione na sprzedaż pojazdów.

 

Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie. Mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej zatrudniani są na stanowiskach związanych z:

obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych,

montażem maszyn,

kontrolą techniczną,

organizacją i nadzorowaniem prac,

konserwacją i remontem eksploatowanych maszyn,

organizowaniem zaopatrzenia i zbytu,

W wielu nowoczesnych przedsiębiorstwach i w małych zakładach produkcyjnych znajdują zastosowanie obrabiarki sterowane komputerowo nazywane obrabiarkami sterowanymi numerycznie CNC ( Computer Numerical Control ).

Dodatkowo dzięki współpracy z SIMP w Szczecinie, aktywności dyrektora szkoły i nauczycieli pozyskiwane są środki finansowe oraz organizowane są szkolenia w ramach projektów unijnych, uczniowie uzyskują uprawnienia np. spawacza, operatora wózków widłowych i uprawnienia elektryczne do 1kV poszerzając w ten sposób swoje umiejętności zawodowe zwiększają możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy, np. w roku szkolnym:

 

Specjalność

2011/2012

2012/2013

Ilość osób

Operator wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

18

18

Eksploatacja urządzeń i sieci elektrycznych do 1 Kw

18

18

 

Absolwenci szkoły dzięki wyposażeniu pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne pozyskane między innymi w ramach projektów unijnych 9.2 i 7.1.2 nabywają odpowiednie umiejętności i kwalifikacje umożliwiające uzyskanie atrakcyjnej pracy w kraju i zagranicą.

Warsztaty Szkolne cieszą się renomą i zaufaniem wśród przedsiębiorców.  Współpraca określona listami intencyjnymi z większymi przedsiębiorstwami HAKON Barlinek, METPOL Barlinek, CAPARO ZUO BOMET Barlinek -  potwierdza prawidłowy wybór kierunków kształcenia i poziom nauczania.

 

W celu zwiększenia ilości materiałów i wyposażenia wykorzystywanych do realizacji podstawy programowej przez uczniów Warsztatów Szkolnych podejmowane są działania w formie usług, dzięki którym uczniowie wykonują ćwiczenia na powierzonym materiale w pracowniach ślusarskich i samochodach zgodnie z programem nauczania. Dodatkowe środki uzyskane z wykonanych usług samochodowych i ślusarskich stanowią dochód ujęty w rocznym planie finansowym Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.

Dodatkowe materiały na ćwiczenia zabezpieczone są w zapleczu magazynowym Warsztatów Szkolnych ZSP Nr 1 w Barlinku są one pozyskane między innymi w toku prac zleconych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 13-12-2012 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 13-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2012 11:39